Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Årsmøte på Fossnes

– Utdrag fra referat
Norsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte ble avholdt i forbindelse med sommersamlingen på Fossnes. Årsmøtet ble ledet av Ingar Gangås og åpnet med andakt av Asbjørn Fossli. Han minnet om to ulike måter å komme til Jesus på, som vi finner i Markus-evangeliet, ka­pittel 10. Her står det først om Jesus som velsigner de små barna som ble båret til ham, og deretter om den rike unge man­nen, som kom til Jesus og spurte om hva han skulle gjøre for å arve evig liv.

 

Fossli nevnte at i menneskers øyne var de små barna bare til bry og ikke til noen nytte, men disse ble tatt imot av Jesus og velsignet. Å være barn av Gud innebærer blant annet at vi er umyndige og ikke forstår alle ting, men kan kaste all vår bekymring på Herren. Den rike unge mannen var derimot anerkjent av folket, men fikk ingen bekreftelse av Jesus og gikk bedrøvet bort. Dette sam­menfattes i Lukas 1:53: «Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort».

 

Årsmelding fra Landsstyret ble lest av nestformann Dag Rune Lid. Per Ber­gene Holm leste årsmelding for Bibel­skolen på Fossnes og for misjonsarbei­det i Moldova. Han informerte om den vanskelige politiske og åndelige situasjonen i Moldova, men også om lysglimtene i arbeidet. Ingar Gangås leste årsmeldingen fra litteraturarbei­det i Sør-Amerika. Registrering av eget bokforlag vil gi store muligheter for spredning av kristen litteratur og an­nen kristen virksomhet. Regnskap for organisasjonen og bibelskolen ble lagt frem. En stor ombygging av kjøkkenet på bibelskolen preget årets regnskap.

 

Saken som det var knyttet størst spenning til, var et forslag om endring av reglene for stemmerett ved årsmøtet. Kvinner har tidligere hatt stemmerett på lik linje med menn. Landsstyrets forslag gikk ut på at kun menn skal ha stemmer­ett. Saken har vært grundig forberedt, og det ble under fjorårets årsmøte opplyst om at avstemming ville skje i år. Landsstyrets forslag oppnådde ikke 2/3 flertall, som er kravet for endring av grunnreglene. I stedet gikk årsmøtet inn for et alternativt forslag som beholder den opprinnelige formuleringen, men har et tillegg om at «i saker som av landsstyret defineres som lærespørsmål, har kun menn stemme- og talerett».

 

Til Landsstyret sto John Flaten, Ingar Gangås og Jan Ove Heggdal på valg. Ingar Gangås ønsket ikke gjen­valg, men vil som sekretær allikevel møte fast i styret. John Flaten og Jan Ove Heggdal ble gjenvalgt, og Magnus Samdal kom inn som nytt styremedlem. Atle Barkve ble valgt som første vara­mann. Etter konstitueringen består styret av: Reidar Heian (formann), Dag Rune Lid (nestformann), Jan Ove Heggdal, John Flaten og Magnus Samdal.

 

Ole Martin Brennsæter, referent

Lov og Evangelium 2014 - Nr 07

 

Tags: 2014