Søk
Close this search box.
Søk

Foreningshåndbok

Ved NLLs Landsstyremøte i april 2016 ble det vedtatt å sette i gang et arbeid med å lage en håndbok for NLLs virksomhet i de lokale forsamlingene. Håndboken skal gi retningslinjer og råd om møtevirksomheten og «kirkelige handlinger», ansvarsfordeling og praktisk ledelse i NLLs lokale virksomhet mv. Vedtekter, lover og retningslinjer for NLLs sentrale virksomhet gjennom Landsstyret er ikke tatt inn i denne håndboken. NLL har fra starten definert seg selv som en sendetjeneste for forkynnere som vil være tro mot hele Bibelens budskap. En har ønsket å bekjenne den evangelisk lutherske lære om synd og nåde ut fra en rett skjelning og rett anvendelse av lov og evangelium. Det troende lekfolk i Norge begynte på Hans Nielsen Hauges tid å samles til frie møter («konventikler»), som et tillegg til gudstjenesten i Den norske kirke. Det var i utgangspunktet forbudt, men ble lovlig da «konventikkelplakaten» ble opphevet i 1842.

Gudstjenesten var imidlertid fortsatt det sentrale samlingspunkt for det troende lekfolk. Møtene i hjemmene og på bedehusene, var et supplement, i det minste der det var gode prester. Det kom også til å prege møtene på bedehuset. I og med at gudstjenesten hver uke inneholdt syndsbekjennelse, trosbekjennelse, faste bønner og faste tekster, kunne møtene på bedehusene og i hjemmene være langt mer frie og gi rom for det mer personlige og aktuelle.

Gudstjenesten ga et helhetlig fundament og de frie møtene trengte ikke ha med alt, men kunne være mer spisset. Med tiden har det imidlertid blitt mer og mer umulig å ta del i Den norske kirkes gudstjenester. Møtene på bedehuset og i hjemmene er for det troende og bevisste lekfolk ikke bare et supplement, men det eneste åndelige hjem. Det bør også få følger for innholdet i møtene. NLL ønsker derfor at denne håndboken skal være et verktøy til hjelp i dette arbeidet. Vi understreker samtidig at virkeligheten er noe forskjellig fra sted til sted, med ulike samarbeidsforhold, ressurser etc. Likevel tror og håper vi at håndboken kan dekke et behov for mange i møte med dagens utfordringer. Håndboken blir tilgjengelig for den enkelte forsamling som et hefte, men vil også være tilgjengelig på nettet. Det er første gang dette gjøres innenfor NLL. Og det kan sikkert være tema/emner vi ikke har behandlet, eller burde ha behandlet grundigere. Vi er derfor takknemlig for ideer og innspill til forbedringer og komplettering.

Håndboken kan lastes ned som PDF her: Foreningshåndbok NLL