Rettferdiggjort av tro

«Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. For hva sier Skriften: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet.

Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rett- ferdighet uten gjerninger: Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. 8 Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.» (Rom 4:1-8)

«For det var ikke ved loven Abraham eller hans ætt fikk det løftet at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet. For dersom de som holder seg til loven, er arvinger, da er troen blitt unyttig og løftet satt ut av kraft. For loven virker vrede. Men der det ikke er noen lov, der er det heller ikke noe lovbrudd. Derfor fikk han løftet ved tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro. Han er jo far til oss alle, slik det står skrevet: Til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han er vår far i Guds øyne – den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til. (Rom 4:13-17)

Dagens tekst sier at Abraham ble erklært rettferdig for Gud. Han fikk ikke denne attesten fordi han bygde altere, ofret, ga sin kone til Farao, reddet nevøen Lot osv. Abraham var ikke rettferdig i kraft av loven, men han var rettferdig ved tro. Vi kan heller ikke fortjene rettferdigheten for Gud ved gjerninger. Vi mottar rettferdighet uten gjerninger – utelukkende gjennom troen på Jesus Kristus: «Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.» (Rom 4:4,5)

Paulus viser ved Abrahams eksempel at hans tro på Guds løfter ble regnet ham til rettferdighet. Apostelen Paulus bruker ordet «tilregne» fem ganger for å understreke hvordan et menneske oppnår rettferdighet for Gud. Gud ba Abraham forlate kaldeernes Ur. Gud lovet å velsigne ham og gi ham en sønn. Apostelen Paulus snakker om Abrahams reaksjon på Guds Ord: «Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet.» (Rom 4:3)

Fra Adam og Eva, Abraham, David og frem til i dag, kan ingen oppnå rettferdighet ved sine egne gjerninger og på grunn av sin egen innsats. Gud gir deg rettferdighet, men alltid ved tro, bare i kraft av sin Sønn Jesu Kristi fortjeneste. Troen på Kristus og alt han har gjort for deg er også en gave til deg fra Gud. Du kan ikke skape den kristne troen i deg selv. Guds Ord og Den Hellige Ånd må komme. Ved troen mottar vi rettferdighetens gave. På ingen annen måte kan vi aksepteres og tilregnes rettferdighet for Gud.

En dag jeg var i sentrum av Chisinau, Moldovas hovedstad, så jeg en plakat på en stor kirke med inskripsjonen: «Vil du ha evig liv, hold budene».

De som har skrevet dette har ikke forstått å skjelne mellom loven og evangeliet. Loven viser oss våre synder, anklager, truer, dømmer og driver oss til ham som alene kan frelse oss fra vår synd. Evangeliet sier at alle våre synder tilgis oss for Kristi skyld. Abraham ble ikke rettferdiggjort fordi han fulgte Guds bud om omskjæring mv. Han ble rettferdiggjort ved tro på Guds Ord og løfter.

Hvordan er det med oss? Setter vi vår lit til våre «gode gjerninger» eller til Guds barmhjertighet i Jesus Kristus når det gjelder vår rettferdiggjørelse? Har du tatt noe som hørte andre til? Har du hjulpet foreldrene dine da de ble gamle? Har du tenkt dårlig om noen, ønsket døden over noen, forbannet en person? Har du sett med begjær på din nestes mann eller kone? Har du sladret, fortalt løgner, ødelagt en annen persons rykte, ikke elsket eller tilgitt din neste? Har du lært Guds Ord til barna dine og tatt dem med deg til møte slik du skulle? Har Guds ord alltid vært i dine tanker og styrt ditt liv i alle ting? Du har hørt Guds Ord bli forkynt, men har du lyttet oppmerksomt til det, og vokst i innsikt og gudsfrykt som du skulle?

Noen tror at de kan tilfredsstille alle lovens krav og fortjene Guds nåde ved det. Gud bør ta hensyn til min innsats! I dag er jeg spesielt god. I dag har jeg ikke syndet. Mine gode gjerninger er veldig store, og synden min er veldig liten. Gud må elske og tilgi meg:

Fariseeren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer – eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» (Luk 18:11-12)

Et gammelt ordtak sier at stolthet dør noen timer etter døden. «Forut for undergang går overmot.» (Ord 16:18)

I begynnelsen av sin jordiske tjeneste sa Jesus: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» (Matteus 4:17). Omvend deg og tro på evangeliet. Gi opp dine egne forsøk på å overbevise Gud om å være snill mot deg. Gud ransaket Abrahams hjerte og Abraham fant ingen annen redning enn å stole på Guds løfter: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Verken Abraham, du eller jeg, ikke ett eneste menneske på jorden blir rettferdiggjort av gjerninger, men bare ved tro på Guds Ord.

Dere er alle blitt rettferdige, ikke ved egen innsats og gjerninger, men utelukkende ved Guds gode vilje, for Kristi skyld, ved tro. Denne rettferdigheten ble ikke oppnådd gjennom din fortjeneste. Rettferdighet er gitt deg på grunn av de gode gjerningene til Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus. Jesus er Abrahams ætt, i hvem alle jordens slekter er velsignet.

Kristus oppfylte loven fullkomment. Kristus er den eneste absolutt rettferdige, både i sin guddommelige og i sin menneskelige natur. Villig utholdt Guds sønn lidelse og død for deg. Hans hellige blod, som strømmet på Golgata kors, renser oss fra all synd. Jesus betalte straffen for vår synd, for vår likegyldighet i forhold til synden, for våre forsøk på å bortforklare og minimere synden, for våre forgjeves bestrebelser for å oppnå rettferdighet. Jesus ble dømt av Gud til å dø i vårt sted. Hva fikk vi? Vi får motta Kristi rettferdighet. Jesus betalte for oss. Han ga oss sin rettferdighet for å skjule våre synder, for å gjøre oss akseptable for Gud, for at vi skal få leve evig med Kristus i hans rike.

Tro, rettferdiggjørelse, evig liv, alt dette er Guds gaver som vi ikke fortjener, men som vi mottar på grunn av vår Guds og vår Frelsers Jesu Kristi fortjeneste, lidelse, død og oppstandelse. Troen holder fast ved Kristus. Du har en rettferdighet som du ikke har fortjent. Du har Kristi rettferdighet, som han vant for deg. Alle himmelens skatter og rikdommer er dine, ved Kristi nåde. Jesus sier:

Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. (Joh 10:10)

Vladimir Moser

 

Illustrasjonsbilde til artikkelen: jcomp | freepik