Kallet fra Sør-Amerika

Misjonsbefalingen

Da Jesus gav misjonsbefalingen til sine disipler, var frelsesverket fullført. Like før han «fòr opp til himmelen», samlet han sine disipler på et fjell i Galilea og forkynte dem:

 Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

Kall fra Herren

Det var etter en privat reise i 2010 at Marit og Ingar Gangås fikk kall til å starte opp et litteraturarbeid i Bolivia og Peru. Den lutherske lære: «troen alene», «nåden alene» og «Skriften alene», er lite kjent.  Klar veiledning om grunnsannhetene til frelse, slik vi her hos oss har møtt dem gjennom den lutherske og rosenianske arv (Carl Olof Rosenius) er mangelvare. Behovene er store, enten det dreier seg om nybrottsarbeid, åndelig føde for nye kristne, eller det er snakk om danning og fostring av evangelister og ledere.

Litteraturarbeid i Andesregionen

En vet heller ikke hvor lenge disse landene får ta imot misjonærer, og det er signaler fra myndighetene, særlig i Bolivia, som tyder på at det haster med å nå ut med god litteratur. Trykking og spredning av oppbyggelsesbøker, andaktsbøker og sentral teologisk litteratur er derfor svært viktig, spesielt dersom den dagen kommer at det stenges mer til.

Undersøkelsesturer

På en tur i 2011, hvor også Reidar Heian (formann i Lekmannsmisjonen) var med, ble flere steder besøkt, og over alt fikk vi det samme inntrykket: behovet for litteraturmisjon var stort.

Både i 2012 og -13 ble det foretatt nye turer, og etter hvert tok planene om et selvstendig bokforlag mer og mer form.

Forlaget «Såmannen» i Peru

Ved et nytt besøk i 2014 undertegnet Reidar Heian og Ingar Gangås søknadspapirene om opprettelse av forlaget «El Sembrador» (Såmannen) som en egen stiftelse i Peru. Det har vært en forutsetning at forlaget må være frittstående og selvstendig. I begynnelsen av 2015 fikk vi godkjennelse av landets myndigheter, og arbeidet ble registrert med «juridisk person», organisasjonsnummer og bankkonto. Reidar Heian, Ingar Gangås og Damián Heredia fikk plass i det første styret.


Damián Heredia


Medarbeidere og eget kontor

Damián Heredia og Miguel Fuentes ble ansatt som medarbeidere fra 1. januar 2015 i henholdsvis 100 % og 25 % stilling.


Miguel Fuentes

Forlaget fikk leie kontorlokale i Arequipa fra september 2015, med plass til boklager og mindre samlinger. Hver onsdag og fredag samles medarbeiderne med familie, sammen med nye som er vunnet gjennom litteraturen og andre som kjenner tilhørighet til «Såmannens» arbeid.

Damiáns oppgave er først og fremst å være evangelist og kolportør for litteraturen, besøke gamle og ensomme, samt gå på besøk til sykehus og fengsler. Han tar seg av nye kontakter gjennom litteraturen, slike som kommer til samtale og undervisning, og han er ofte spurt om å komme som taler i andre lutherske forsamlinger. Miguel er utdannet regnskapsfører og revisor, og arbeider med administrasjon og regnskap, men har også ansvar for bibelstudiekvelder sammen med Damián.

Egen avdeling i Bolivia

Samtidig med at arbeidet tok form i Peru, vokste det fram et ønske om en litteraturavdeling i Bolivia. Under et besøk i september 2014, fikk Reidar Heian og Ingar Gangås invitasjon til å være med på et litteraturmøte i byen Cochabamba i regi av den nasjonale kirken «Iglesia Cristiana Evangélica Luterana» (ICEL), som er et resultat av Norsk Luthersk Misjonssamband´s arbeid i landet. Vi fikk spørsmål om å lønne en av deres ansatte, Gonzalo Ascarrunz, i halv stilling fra 1. mai 2015, og etter invitasjon fra ICEL gikk Landsstyret inn for å signere en samarbeidsavtale gjeldende til egen godkjenning gikk i orden. Gonzalo fikk ansettelse på full tid som leder fra 1. april 2016. Men det skulle vise seg at det ikke var like enkelt å få litteraturarbeidet registrert i Bolivia, slik som i nabolandet. Avslag på søknaden kom i begynnelsen av 2017.


Gonzalo Ascarrunz

 

Kontor i byen Sucre

I februar 2017 åpnet Såmannen likevel et eget kontor i Sucre, Bolivia. Samarbeidsavtalen med ICEL gav anledning til det. Gonzalo trengte en plass hvor han kunne lagre bøker som allerede var blitt trykt, det var behov for egnet arbeidsplass, og en ønsket et møtested for samtale og veiledning, samt et «bibliotek» for ungdom og universitetsstudenter.

Landsstyret vedtok å tilby Joel Vera stilling som evangelist og oversetter til stammespråket quechua på halv tid fra 1. april 2017, med mulighet for ansettelse i full stilling fra 1. januar 2018 dersom en skulle få egen godkjenning innen den tid.


Joel Vera

 

Eget misjonsselskap i Bolivia

Allerede en måned etter avslaget, ble en omarbeidet søknad levert, da en ble anbefalt å søke som selskap og ikke som forlag. Litteraturen skulle inngå som en del av virksomheten. Det var få som trodde at dette ville lykkes, men mange ba om at Herren måtte åpne en dør. Allerede 2. september 2017 kom det positivt svar, noe som nå gjør det mulig å samles til møter, drive undervisning, reise rundt med litteratur til nye områder og ha samlinger om Guds ord i hele landet. Sentrum for arbeidet må ligge i Chuquisaca fylke, med byen Sucre som naturlig samlingspunkt, og vi kan ikke registrere oss som nasjonal kirke eller eget kirkesamfunn. Men vi kan arbeide som en fri lekmannsbevegelse, slik NLL gjør i Norge. Gonzalo Ascarrunz, Joel Vera og Rafael Veizaga sitter i styret for selskapet, som støttes av Lekmannsmisjonen og reguleres gjennom en samarbeidsavtale.


Rafael Veizaga


Nytt møtelokale

Julaften 2017 ble et leid møtelokale tatt i bruk. Da var allerede det første kontoret for lite. Nå holdes det faste søndagsmøter, bibelstudium hver onsdag, og ungdom og studenter samles til katekismeundervisning på lørdagene. I tillegg besøkes et område som heter Lajas Tambo, utenfor byen, regelmessig. Det er et arbeid blant quechuatalende, som Joel har ansvaret for.

Litteraturen som plogspiss

I tillegg til ønsket om å nå ut til nye og unådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre kristne menigheter i Andesregionen. Litteraturen spres nå i et stort område, hovedsaklig i Peru og Bolivia, men når også til Ecuador i nord og Argentina i sør.

Til nå har følgende bøker blitt trykt:

  • Carl Fr. Wisløff: «Martin Luthers teologi», 2 000 eksemplarer på spansk.
  • Carl Olof Rosenius: «Syndenes forlatelse», 1 000 eks. på quechua.
  • Carl Fr. Wisløff: «Lov og evangelium i forkynnelsen», 1 000 eks. på quechua.
  • Ole Hallesby: «Om jeg bare kunne tro», 1 000 eks. på quechua.
  • Josef Imberg: «Den hellige dåp», 1 000 eks. på quechua.
  • Carl Olof Rosenius: «Den store husandaktsboken», 2 000 eks. på spansk.
  • Martin Luther: Andaktsboken «Bibelske skatter» i lommeformat, 2 200 eks. på spansk.
  • Diverse forfattere (Bibelsk tro): «Jesus fant meg», 2 000 eks. på spansk/1 000 på quechua.
  • En serie studiehefter trykkes fortløpende etter behov, og en sangbok er under utarbeidelse.


Besøk

Marit og Ingar Gangås har besøkt arbeidet én til to ganger i året. Årstidene er omvendt av det vi har i Norge, og det kan være ganske kaldt på de høyereliggende stedene fra april til juli. Arequipa ligger på knapt 2 500 meter og Sucre litt i underkant av 3 000 meter. Normalt er det god sommertemperatur – eller varmere – nesten hele året.


Skype

Mellom besøkene planlegges arbeidet, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype. Undertegnede har av og til andakt og hilsen når de samles til bibelstudium.


Cochabamba

I tillegg til Arequipa og Sucre, besøkes også Cochabamba i Bolivia (2 500 m. o. h.). Rafael Veizaga arbeider som frivillig, ulønnet kolportør for litteraturen i Cochabamba distrikt, midt i landet. I denne byen ligger også barnehjemmet «Villa Porvenir» som noen av Lekmannsmisjonens medlemmer er med på å støtte. Det drives som en egen stiftelse og ledes av misjonær Hanne Baardseth og nasjonale Gladys Espinoza.


Informasjonsblad og nettside

Et blad med oppbyggelige artikler, misjonsstoff, informasjon om arbeidet – med kontaktadresser, litteraturoversikter og undervisningsmateriell – kom ut med sitt første nummer til påske 2018. Egen nettside for Såmannen i Bolivia og Peru er under utarbeidelse.

Skrevet av Ingar Gangås