Søk
Close this search box.
Søk

Kallet fra Sør-Amerika

Misjonsbefalingen

Da Jesus gav misjonsbefalingen til sine disipler, var frelsesverket fullført. Like før han «fór opp til himmelen», samlet han sine disipler på et fjell i Galilea og forkynte dem:

Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

 

Kall fra Herren

Det var etter en privat reise i 2010 at Marit og Ingar Gangås fikk kall til å starte opp et litteraturarbeid i Bolivia og Peru. Den lutherske lære: «troen alene», «nåden alene» og «Skriften alene», er lite kjent.  Klar veiledning om grunnsannhetene til frelse, slik vi her hos oss har møtt dem gjennom den lutherske og rosenianske arv (Carl Olof Rosenius) er mangelvare. Behovene er store, enten det dreier seg om nybrottsarbeid, åndelig føde for nye kristne, eller det er snakk om danning og fostring av evangelister og ledere.

Litteraturarbeid i Andesregionen

En vet heller ikke hvor lenge disse landene får ta imot misjonærer, og det er signaler fra myndighetene, særlig i Bolivia, som tyder på at det haster med å nå ut med god litteratur. Trykking og spredning av oppbyggelsesbøker, andaktsbøker og sentral teologisk litteratur er derfor svært viktig, spesielt dersom den dagen kommer at det stenges mer til.

Undersøkelsesturer

På en tur i 2011, hvor også Reidar Heian (daværende formann i Lekmannsmisjonen) var med, ble flere steder besøkt, og over alt fikk vi det samme inntrykket: behovet for litteraturmisjon var stort.

Både i 2012 og -13 ble det foretatt nye turer, og etter hvert tok planene om et selvstendig bokforlag mer og mer form.

Forlaget «Såmannen» i Peru

Ved et nytt besøk i 2014 undertegnet Reidar Heian og Ingar Gangås søknadspapirene om opprettelse av forlaget «El Sembrador» (Såmannen) som en egen stiftelse i Peru. Det har vært en forutsetning at forlaget må være frittstående og selvstendig. I begynnelsen av 2015 fikk vi godkjennelse av landets myndigheter, og arbeidet ble registrert med «juridisk person», organisasjonsnummer og bankkonto. Reidar Heian, Ingar Gangås og Damián Heredia fikk plass i det første styret.

 

Damián Heredia

Medarbeidere og eget kontor

Damián Heredia og Miguel Fuentes ble ansatt som medarbeidere fra 1. januar 2015 i henholdsvis 100 % og 25 % stilling. Damián ble pensjonist i 2020 og fortsatte en tid som ulønnet medarbeider inntil han senere flyttet til USA.

Forlaget fikk leie kontorlokale i Arequipa fra september 2015, med plass til boklager og mindre samlinger. Hver onsdag og fredag samles medarbeiderne med familie, sammen med nye som er vunnet gjennom litteraturen og andre som kjenner tilhørighet til «Såmannens» arbeid.

Damián var evangelist og kolportør for litteraturen, besøke gamle og ensomme, gikk på besøk til sykehus og fengsler og hadde ansvaret for bibelundervisningen. Han var også ofte benyttet som taler i andre lutherske forsamlinger.

Miguel er utdannet regnskapsfører og revisor. Han har ansvaret for administrasjon og regnskap. Etter at Damián reiste, har han også gått inn i hans oppgaver.

Miguel Fuentes

Egen avdeling i Bolivia

Samtidig med at arbeidet tok form i Peru, vokste det fram et ønske om en litteraturavdeling i Bolivia. Under et besøk i september 2014, fikk Reidar Heian og Ingar Gangås invitasjon til å være med på et litteraturmøte i byen Cochabamba i regi av den nasjonale kirken «Iglesia Cristiana Evangélica Luterana» (ICEL), som er et resultat av Norsk Luthersk Misjonssamband´s arbeid i landet. Vi fikk spørsmål om å lønne en av deres ansatte, Gonzalo Ascarrunz, i halv stilling fra 1. mai 2015, og etter invitasjon fra ICEL gikk Landsstyret inn for å signere en samarbeidsavtale gjeldende til egen godkjenning gikk i orden. Gonzalo fikk ansettelse på full tid som leder fra 1. april 2016. Men det skulle vise seg at det ikke var like enkelt å få litteraturarbeidet registrert i Bolivia, slik som i nabolandet. Avslag på søknaden kom i begynnelsen av 2017.

Carmen Ascarrunz, Ingar Gangås og Gonzalo Ascarrunz

Kontor i byen Sucre

I februar 2017 åpnet Såmannen likevel et eget kontor i Sucre, Bolivia. Samarbeidsavtalen med ICEL gav anledning til det. Gonzalo trengte en plass hvor han kunne lagre bøker som allerede var blitt trykt, det var behov for egnet arbeidsplass, og en ønsket et møtested for samtale og veiledning, samt et «bibliotek» for besøkende. Landsstyret vedtok å tilby Joel Vera stilling som evangelist og oversetter til stammespråket quechua på halv tid fra 1. april 2017. Han ble senere ansatt i full stilling, fram til utgangen av 2021, da han sluttet i arbeidet med ønske om å pensjonere seg.

 

Joel Vera

Eget misjonsselskap i Bolivia

Allerede en måned etter avslaget, ble en omarbeidet søknad levert, da en ble anbefalt å søke som selskap og ikke som forlag. Litteraturen skulle inngå som en del av virksomheten. Det var få som trodde at dette ville lykkes, men mange ba om at Herren måtte åpne en dør. Allerede 2. september 2017 kom det positivt svar, noe som nå gjør det mulig å samles til møter, drive undervisning, reise rundt med litteratur til nye områder og ha samlinger om Guds ord i hele landet. Sentrum for arbeidet må ligge i Chuquisaca fylke, med byen Sucre som naturlig samlingspunkt, og vi kan ikke registrere oss som nasjonal kirke eller eget kirkesamfunn. Men vi kan arbeide som en fri lekmannsbevegelse, slik NLL gjør i Norge.

Arbeidet støttes av Lekmannsmisjonen og reguleres gjennom en samarbeidsavtale.

Nytt møtelokale

Julaften 2017 ble et leid møtelokale tatt i bruk. Da var allerede det første kontoret for lite. Nå holdes det faste søndagsmøter, bibelstudium hver onsdag, og ungdom og studenter samles til katekismeundervisning på lørdagene.

Litteraturen som plogspiss

I tillegg til ønsket om å nå ut til nye og unådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre kristne menigheter i Andesregionen. Litteraturen spres i et stort område, hovedsaklig i Peru og Bolivia, men når også til Ecuador og Colombia i nord og Argentina i sør.

Til nå har følgende bøker blitt trykt:

 • Carl Fr. Wisløff: «Martin Luthers teologi», 2 000 eksemplarer på spansk.
 • Carl Olof Rosenius: «Syndenes forlatelse», 1 000 eks. på quechua.
 • Carl Fr. Wisløff: «Lov og evangelium i forkynnelsen», 1 000 eks. på quechua.
 • Ole Hallesby: «Om jeg bare kunne tro», 1 000 eks. på quechua.
 • Josef Imberg: «Den hellige dåp», 1 000 eks. på quechua.
 • Carl Olof Rosenius: «Den store husandaktsboken», 4 000 eks. på spansk.
 • Martin Luther: Andaktsboken «Bibelske skatter» i lommeformat, 5 200 eks. på spansk.
 • «Veiledning til fred» av Rosenius i 2 000 eksemparer.
 • Diverse forfattere (Bibelsk tro): «Jesus fant meg», 2 000 eks. på spansk/1 000 på quechua.
 • En serie studiehefter trykkes fortløpende etter behov, deriblant første delen av «Grunnsannheter til frelse» av Øivind Andersen og «Er barnedåpen bibelsk» av David Hedegård.
 • «Ordet fra Guds munn» av Carl Fredrik Wisløff er trykt på spansk i 500 eks.
 • Sangboken «Himnos de Gloria» er utkommet med 500 eksemplarer i begge land, og en quechuasangbok har også blitt trykt i 500 i Bolivia.
 • «Virkelig fri» av Gudmund Vinskei er oversatt til quechua, i tillegg til andre mindre hefter.

Pampa Aceituno

Byggingen av eget forsamlingslokale ble påbegynt i 2020. Et ektepar gav tomt på 250 kvm. i 2019 og misjonen kjøpte til 250 kvm. Til sammen har prosjektet kostet ca. 700 000 kr.  Bygget inneholder møtesal på 70 kvm, matsal/lillesal og kjøkken i første etasje, en liten leilighet, litteraturlager og kontor i andre etasje.

 

På gårdsplassen
Ved inngangspartiet

Nye medarbeidere

Fra 2019 begynte René Villegas som fast medarbeider i Såmannen.

Han er leder for sentrumsforsamlingen i Sucre og  quechuaforsamlingen i landsbyen Pampa Aceituno, oversetter hefter og traktater til quechua og går ofte på husbesøk. Han har i flere år vært evangelist og drevet arbeidet i Pampa Aceituno uten fast lønn. Han ser ekteskapsrådgivning og sjelesorg som sitt spesielle kall.

 

René Villegas

Fra 2023 ble Juan Pablo Rosado ansatt som evangelist på halv tid.

Han er medhjelper til René og vil også være med i søndagsskolearbeidet.

Juan og Karina Pablo

Besøk

Marit og Ingar Gangås har besøkt arbeidet én til to ganger i året. Årstidene er omvendt av det vi har i Norge, og det kan være ganske kaldt på de høyereliggende stedene fra april til juli. Arequipa ligger på knapt 2 500 meter og Sucre litt i underkant av 3 000 meter. Normalt er det god sommertemperatur, men i regntiden fra desember til mars er det noe kjøligere.

Cochabamba

I tillegg til Arequipa og Sucre, er Rafael Veizaga frivillig, ulønnet kolportør for litteraturen i Cochabamba (2 500 m. o. h.), midt i landet. I denne byen ligger også barnehjemmet «Villa Porvenir» som noen av Lekmannsmisjonens medlemmer er med på å støtte. Det drives som en egen stiftelse og ledes av misjonær Hanne Baardseth og nasjonale Gladys Espinoza.

Eget blad

Et blad med oppbyggelige artikler, misjonsstoff, informasjon om arbeidet – med kontaktadresser, litteraturoversikter og undervisningsmateriell – kom ut med sitt første nummer til påske 2018 og trykkes to ganger i året. Bladet spres også via nett og telefon. Det legges også ut på NLL´s nettside.

Egen nettside

Såmannen har egen nettside: www.elsembradorweb.com der all litteraturen legges ut i PDF fortløpende. Det er mange som benytter seg av siden, ved nedlasting eller at de bestiller bokpakke tilsendt. Såmannen har nå kontakter ikke bare i Bolivia og Peru, men også i Spania, Paraguay, Guatemala, Venezuela, Canada og Cuba, i tillegg til før nevnte Argentina, Ecuador y Colombia.

Etter et søndagsmøte i sentrumsforsamlingen
René og Pastora (t.v.), Juan Pablo og Karina (i midten) og Gonzalo og Carmen (t.h.)

Skrevet av Ingar Ganås

Noen av medlemmene av forsamlingen i Pampa Aceituno