Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra bibelskolen

Utdrag fra årsmeldingen
Vi begynte høsten med ni elever på heltid. En av disse fullførte helårs- kurs, som ble begynt våren 2011. To av elevene hadde for stort fravær til å få godkjent høsthalvåret, men de begynte da igjen på vårkurset, og samtidig en elev til, slik at vi også i vårhalvåret har hatt ni elever på heltid, seks på helårs- kurset og tre på vårkurset. Etter nyttår har det vært langt mindre fravær.

 

Det har vært en fin elevflokk, lyt- tende og engasjerte. Spesielt i år, er at elevene har vist en veldig musikk- interesse, og på eget initiativ har brukt mye tid på samspill og også arrangert flere fine konserter.

 

Vi har også i år hatt jevnlige elev- samtaler og en skoleevaluering på slutten av året. Det gir gode tilbakemeldinger fra elevene, og er et godt verktøy for å bedre undervisning og andre sider ved skoledriften.

 

Søkningen for neste år ser beskjeden ut, men det er enda tidlig å si hvordan det vil bli.

 

Personalsituasjonen har vært ufor- andret gjennom hele skoleåret. Odd Eivind Stensland har tatt noen timer som vikarlærer, en ordning vi håper kan fortsette. Det har heller ikke i år vært noe sykefravær av betydning blant personalet.

 

Regnskapet for 2011 viser et drifts- overskudd på kr. 29 534. Det ble overført relativt betydelige midler fra misjonen – gaver som er gitt til virk- somheten på Fossnes.

 

Styret består av Jan Endre Aasmund- tveit (formann), Tollef Fjære (nest- formann), Magne Ekanger (sekretær), Steinar Kvalvik og Daniel Teigen som styremedlemmer. Asbjørn Fossli er 1.varamann.

 

Per Bergene Holm (rektor)

Lov og Evangelium 2012 - Nr 06

Tags: 2012