Utdrag av årsmelding for Bibelskolen på Fossnes

Har bibelskoler livets rett? Er det ikke annen utdannelse og ferdigheter vårt samfunn er i større behov av? Reduksjonen av tilskuddssatsene er et sterkt signal fra regjeringen om at den ønsker å strupe slike skoler og ikke ser dem som viktige. Vi er derimot overbevist om at det er mer bruk for bibelskolene enn noen gang, skoler som gir elevene både et fundament for livet og evigheten, og en utrustning som det er bruk for på alle plan i samfunnet, både i arbeidsliv og frivillig sektor.

I Jes 8:6 taler Gud til dem som forakter Siloas vann som renner så stille. Fra Gihon-kilden i Jerusalem renner det vann til Siloa-dammen. Det er ingen brusende elv, men en sakte og stille strøm av vann som ga folket det de trengte i nødstider. Og Juda og Jerusalem var nå i stor nød. Mektige fiender truet.

Mot dette forkynner Gud sitt evige råd (Siloas vann), løftet om jomfruen som skal føde en sønn, Immanuel. Gud skal fullføre sitt råd, om det ser smått ut og renner så stille. Og det folk som setter sin lit til det, skal holde stand. Men det svarte ikke til tidens krav, syntes kong Akas. Han så hvilke mektige krefter som utfoldet seg i Assyria, og så var også hans håp vendt den veien. Gud ligner disse strømningene i tiden med de mektige elvene Eufrat og Tigris, ytre sett langt mer storslått enn Siloas vann. Men Assyria skal ikke velsigne Juda med sine strømmer, men slå inn over landet som en flodbølge. Det skal ikke bli til liv, men til ødeleggelse og død.

Det menneskelig storslåtte blomstrer opp og ser til en tid herlig og flott ut. Men det står bare en kort tid, så visner det og dør. Det har ikke varig liv i seg. Slik er det ikke med det som er født av Gud. Guds ord og råd kan virke så uanselig og svakt, men det er ånd og liv. Og det som er virket av dette ord taper seg ikke, men lever og blir ved, for det er av uforgjengelig sæd (1Pet 1:23-25).

Det er dette evige og livgivende ordet elevene på skolen får fordype seg i. Og vi ber om at det må få samme betydning i deres liv, som Siloas vann hadde for Juda og Jerusalem.

Skoledrift og undervisning:

Våren 2022 hadde skolen 7 heltidselever, alle på ettårig kurs. Høsten 2022 var det 7 heltidselever på ettårig kurs. Pr mars 2023 har skolen tatt opp 6 søkere til skolestart høsten 2023, hvorav 1 kommer fra land utenfor EØS.

Personalet:

Det har ikke vært endringer i lærerstaben dette året. Det arbeides fortsatt med å få inn en person til som kan ta noe undervisning og/ eller noen administrative oppgaver.

Økonomi:

Regnskapet for 2022 viser et driftsunderskudd på kr 164 969 av en omsetning på kr 1 250 050. Skolen fikk i 2022 overført til sammen 490.000,- i gaver fra Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pr. 31.12.2022 utgjør egenkapitalen kr 174 886, mens totalkapitalen utgjør kr 363 022.

Styrets sammensetning:

Styret består av Daniel Teigen (formann), Finn-Widar Knutzen (sekretær), Jan Ove Heggdal, Lars Fossdal og Eivind Gjerde som styremedlemmer. Ivar Fiske er 1.varamann, mens Lars Fredrik Ellingsen er personalrepresentant.