Referat fra årsmøtet i NLL 2021

Etter at årsmøtet ble avlyst i 2020 grunnet Covid-19, var det etterlengtet da Reidar Heian kunne ønske velkommen til årsmøte på sommersamlingen på Fossnes 15. juli

Innledningsvis ble Fredrik Thorbjørnsen og Martin Fjære valgt til møteledere. Olav Gangås ble valgt til protokollfører og Øystein Laberget som referent til «Lov og Evangelium». Årsmøtet var i år todelt med en matpause mellom de to delene.

Jan Eirik Berre hadde andakt over teksten fra Matteusevangeliets 25. kapittel om de fem kloke og fem uforstandige jomfruer. De var alle bekjennende kristne, men det var først da brudgommen kom at de fem uforstandige oppdaget at de var uten olje på lampene. Tiden før Jesu gjenkomst er en søvnens tid. Brudgommen kom om natten. Det er da det er mørkest. Det er en ubeleilig tid. Jesus vil komme overraskende på mange. Å våke er å holde seg til Guds ord og kjenne Jesus. Jan Eirik avsluttet med å minne om at det er gjennom Ordet Gud åpner våre øyne slik at vi kan holde oss våkne til han kommer.

Etter andakten minnet Lars Fossdal om de som var gått bort siden sist årsmøte. Han lyste fred over deres minne. De som ble nevnt var: Arne Otto og Sigrid Skutlaberg, Thea Marie Asdahl, Reidun Bergene Holm, Johanne Tomine og Gustav Bø, Tore Harestad, Otto Jacobsen, Eivind Berre og Karl Notøy.

Sigbjørn Agnalt hadde så en felles hilsen fra forkynnerne. Han minnet blant annet om Paulus sine ord: «For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd».
Det var denne gang satt av en bolk i årsmøtet til informasjon om barne- og ungdomsarbeidet som NLL driver. Olav Fossdal informerte om barne- og ungdomsleirene på Haugli og Ersdalstun, Reidun Irene Fossdal informerte om arbeidet med bibel- og andaktsvideoene som legges ut på nll.no, og Anna-Marie Laberget informerte om barnebladet Nøkkelen.

Årsmeldingen fra Landsstyret ble opplest av Reidar Heian. Øvrige årsmeldinger ble ikke opplest, men det ble informert fra arbeidet på Bibelskolen, Moldova og Sør-Amerika. Per Bergene Holm la fram regnskapstall for 2019 og 2020. Gaveinntektene er forholdsvis stabile, men i all hovedsak gis det via nettbank eller vipps. Gaver gitt i kollekt på foreningsmøter er betraktelig redusert.

Etter en matpause ble Landsstyrets forslag til lovendring i «Retningslinjer for valgnemda» vedtatt. Dette var en presisering om at sekretær ikke kan velges som medlem i valgnemda.

Det var 32 stemmeberettigede til valget. Det nye Landsstyret består av følgende: Reidar Heian (ikke på valg), Dag Rune Lid (ikke på valg), Fredrik Thorbjørnsen (gjenvalg), Øystein Laberget (gjenvalg), Olav Fossdal (ny). Følgende varamedlemmer ble valgt inn: Olav Gangås (1. vara), Tobias Fjell (2. vara), Harald Fjære (3. vara). Magne Ekanger og Tollef Fjære har vært revisorer til hovedkassen i en årrekke. Begge ønsket nå avløsning fra oppgaven, og Renate Thorbjørnsen og Ranveig Lie ble valgt til nye revisorer. Til valgnemnda ble Sigbjørn Agnalt, Asbjørn Fossli (1. vara) og Lars Fredrik Ellingsen (2. vara) valgt. Fra før sitter Lars Fossdal og Martin Fjære. Martin Fjære vil forøvrig i kraft av sekretæroppgaven bli erstattet av 1. vara i valgnemdas møter. Ingen saker ble fremmet under «Eventuelt».