Hvor er du?

«Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud.» Rom 3:19

«Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du? (—) Da sa Gud Herren til kvinnen: Hva er det du har gjort?» 1Mos 3:9+13

Alle som ikke er i Kristus, er under loven. De er under Guds dom – det som kalles lovens forbannelse – og de går fortapt, hvis de ikke blir reddet ut av lovens herredømme. Til dem taler loven alt det som den sier. Men dermed er på ingen måte sagt at loven ikke har et budskap også til dem som er i Kristus. Hva er loven? Hva sier loven til dem som er under loven, og hvorfor taler den til dem? Det kan vi ikke svare på før vi for alvor har svart på et annet spørsmål:

Hva er loven?
Mange tenker: Loven må vel være alt Guds ord som taler om hva vi skal være og ikke være, gjøre og ikke gjøre, alt som handler om plikt, krav og betingelser som vi må oppfylle. Det er sant nok at alt slikt hører inn under loven. Men om en ser det, har en allikevel ennå ikke oppfattet hva loven egentlig er! Mange er opptatt med alt slikt uten å innse sannheten om seg selv, uten at loven har fått gjøre den gjerning på dem som Gud har sendt den til. Det grunnleggende svar som Guds ord gir på spørsmålet om hva lovenegentlig er, er dette: Loven er åpenbaringen av Guds hellighet.

Du er fortapt!
Det som alle Guds bud springer ut av, er dette: «Jeg, Herren din Gud, er en hellig Gud!» Loven stiller oss ansikt til ansikt med en Gud som ikke tåler synd. Gud går ikke i noen form på akkord med synd eller løgn. At Gud er hellig, betyr at det menneske som er loven noe skyldig, ikke kan få tilgivelse hos Gud. Ansikt til ansikt med dette blir vi fratatt enhver unnskyldning for Gud, og like sikkert som Guds ånd får åpenbare loven for vårt hjerte, kommer vi til å innse at vi er fortapt.

Hva er evangeliet?
Til spørsmålet: Hva er loven? – knytter det seg helt naturlig et spørsmål: Hva er evangeliet? Som loven er åpenbaringen av Guds hellighet, er evangeliet åpenbaringen av Guds kjærlighet. Evangeliet er budskapet om hvordan Gud elsker den verden som ligger i det onde, og som er fortapt (Joh 3:16). Det er budskapet om hvordan Gud har grepet inn, og hva han har fullbyrdet for å frelse menneskene ut av denne verden og inn i samfunnet med seg. Det er budskapet om hvordan fortapte mennesker får evig liv. Dette budskapet fullbyrdes i alt som skrives og sies i Guds ord om Guds egen Sønn, som Faderen har sendt til verden for å frelse oss mennesker.

Hemmeligheten i lov og evangelium

Lov og evangelium hører sammen. De arbeider sammen og virker sammen i de kristnes hjerter på alle stadier av deres åndelige utvikling, fra den første begynnende vekkelse inntil en kristen når målet og går frelst ut av denne verden. Og her er den store hemmelighet i lov og evangelium: De må ikke skilles fra hverandre, og de må ikke blandes sammen! Skiller vi dem fra hverandre, blir det verken lov eller evangelium. Blander vi dem sammen, blir det egenrettferdighet. Hvordan lov og evangelium hører sammen og arbeider sammen, og allikevel ikke kan blandes sammen, ser vi allerede i den første preken for falne syndere, holdt av Gud selv om kvelden på syndefallsdagen.

I spørsmålene: Hvor er du? Hva er det du har gjort? avslører Gud menneskene og trekker dem til ansvar overfor seg. De kan ikke flykte unna! De samme spørsmålene møter oss også i dag: Hvor står vi? Hvordan ser vårt liv ut i Guds lys? Hva er sannheten om vårt gudsforhold? I den samme talen åpenbarer Gud for første gang hva han vil gjøre for å frelse oss. Adam og Eva er de første eksempler på at de som bøyer seg for Guds tale i loven, er mottakelige for hans budskap i evangeliet!

«Ved kilden»
Lunde Forlag, 1977
Serie om loven og budene som
forts. i neste nr