Referat fra Årsmøtet 2017

NLLs årsmøte ble avholdt 13. juli i forbindelse med sommersamlingen på Fossnes. Møtet ble åpnet av Reidar Heian, og Rami Seppälä hadde andakt (gjengitt i L&E 7/17). Konrad Fjell ble valgt til møteleder, Paul Bergene Holm til protokollfører og Olav Fossdal referent til «Lov og Evangelium».

Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret, Bibelskolen på Fossnes, misjonsarbeidet i Moldova og litteraturarbeidet i Sør-Amerika er gjengitt i L&E nr. 7 eller i dette bladet.

Hovedregnskapet for NLL og regnskapet for Bibelskolen på Fossnes ble lest opp av Per Bergene Holm. Regnskapet for NLL viste et overskudd på kr. 1 084 979. Det store overskuddet skyldes i første rekke salg av Furulund, en av bygningene på Fossnes. Bibelskolen på Fossnes hadde et lite overskudd på kr. 22 733.

Det siste halve året har Mary Ann Marcado vært husmor på Fossnes. Hun fortsetter i denne stillingen dersom hun får visum. Førstkommende skoleår vil Finn-Widar Knutzen være timelærer.

Loftet på Ekely har blitt pusset opp og inneholder nå to kontorer for bibelskolelærere og to større soverom. Parkeringsplassen ovenfor skolebygget er oppgradert og asfaltert.

I løpet av det siste året har det blitt laget et utkast til foreningshåndbok med bl.a. ritualer for vielse, dåp, konfirmasjon og begravelse. Komiteen har bestått av Reidar Thorbjørnsen, Konrad Fjell, Per Bergene Holm og Jan Ove Heggdal. Håndboken skal være ferdig i løpet av denne høsten og vil i sin helhet bli lagt ut på NLL sine hjemmesider.

På årsmøtet i 2016 ble det vedtatt å opprette en diakonal kasse for å kunne gi økonomisk bistand i spesielle tilfeller til brødre og søstre i forsamlingen. Det opprettes en egen konto til dette formålet. Innskudd på kontoen gjøres f.eks. ved innsamling under NLLs møter eller ved direkte overføring av personlige gaver. Kontoen disponeres av tre personer fra ulike deler av landet, og det skal fremlegges regnskap for midlene.

Reidar Heian og Dag Rune Lid ble gjenvalgt til Landsstyret. Fra før sitter Jan Ove Heggdal, Magnus Samdal og Fredrik Thorbjørnsen. Atle Barkve, Bjarne Gjuvsland og Gunnar Fossli ble valgt til henholdsvis 1., 2. og 3. varamann. Konrad Fjell er sekretær og møter fast i styret sammen med 1. varamann.

Til revisorer ble Magne Ekanger og Tollef Fjære valgt.

Ingar Gangås ble valgt inn i valgnemnda, med Olav Gangås som varamann. Fra før sitter Lars Fossdal og Martin Fjære.

Under eventuelt-saker ble det stilt spørsmål om hvorfor det er så lite møteaktivitet om sommeren. Det oppfordres til å arrangere husmøter, hageog småmøter når det ellers er lite aktivitet på bedehuset.

Olav Fossdal