Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Peru for arbeidsåret 2001/2002

Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Peru
for arbeidsåret 2001/2002

Vi vil begynne meldingen med en hilsen fra våre venner i Peru:

«Arequipa 9. januar 2002

Til broder Karl B. Bø, formann i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, med all vår hengivenhet.

Vi vil med dette hilse dere i Jesu Kristi dyrebare navn, han som er vår frelser.

Vi i landsstyret i INEL-Perú, samt vennene lokalmenighetene i «Alto Selva Alegre» og «Calle Castilla» i sentrum, kjenner oss svært takknemlige for den økonomiske hjelp som Lekmannsmisjonen har gitt oss gjennom 2001. Bruken av disse midlene er foretatt i henhold til godkjent budsjett, og midlene er forvaltet til evangelisk arbeid og radioarbeid etter strenge administrative rutiner.

På samme vis er vis vil vi også få uttrykke vår dype takknemlighet for deres bønner for misjonsarbeidet i Peru.

Arbeiderne i INEL-Perú har i året som er gått utført sitt daglige arbeid med husbesøk, forkynnelse og undervisning i Guds ord. Og gjennom radioen «Verden for Kristus» forkynnes daglig.

Det er vår inderlige bønn til Herren at han må utøse sine rike velsignelser over alle dere kristne brødre og søstre som ofrer til Herrens arbeid.

Så er det vårt ønske for 2002 at det måtte bli bedre enn 2001, — med håpet om at vi måtte styrkes i vår svakhet, og få oppleve som Skriften sier at «alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Fil 4:13

Så ville vi til slutt gjerne få hilse dere, kjære kristne venner, med bibelversene fra Ef 3:14-21: «Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss – ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.»

Celso Valdiglesias,
prsident INEL-Perú»

Siden forrige årsmøte har Jon Espeland foretatt to besøk til ytremisjonsarbeidet i Peru, først fra 1.-16. oktober 2001 og deretter fra 11.-24. april 2002. Helga 5.-6. oktober 2001 var det bibelkurs i de nye kirkelokalene i «Alto Selva Alegre». Bibeltimeholdere var evangelistene Ubaldo Marca, Damián Heredia, Eusebio Alvis, Miguel Curse og Jon Espeland. Det viktigste på besøksreisene er forkynneroppdrag på bibelkursene, samtaler med styrer, råd og medarbeidere og revisjon av regnskap og økonomiforvaltning. Det er et stadig behov for rådgivning innenfor administrasjon, regnskap og teologi, og for personaloppfølging både gruppevis og enkeltvis.

Radioarbeidet går sin gang med daglige sendinger. Det er ikke så mye nytt å berette, men vi får lov å tro at dette er til hjelp for enkeltmennesker innenfor radioens rekkevidde. Radiosendingene krever mye ressurser i form av evangelistenes tid. I tillegg er det mye administrasjon og stadig kontakt med samferdselsdepartementet som er konsesjons- og kontrollinstans for slik virksomhet.

Det er nå sju medarbeidere på lønningslista til vår samarbeidskirke INEL-Perú. Disse er Celso Valdiglesias, Damián Heredia, Ubaldo Marca, Eusebio Alvis, Miguel Curse, Victoria Gonzáles og Hugo Castellanos. Sistnevnte er tilsatt som evangelist med særlig ansvar for møter på indianerspråket Quechua. Alle sju har lønn fra Lekmannsmisjonen og er vårt særlige ansvar i bønn og offer.

Det ble i 2001 sendt kr 370 994,59 til misjonsarbeidet i Peru. I tillegg ble det sendt kr 100 000 til bygging av ny kirke og innskudd i nye kontorlokaler. I tillegg ble det overført kr 13 000 til kjøp av ny datamaskin med tilgang til elektronisk post. Maskinen ble gitt av venner utenom budsjettet og har lettet kontakten mellom INEL-Perú og Lekmannsmisjonen betraktelig.

Vi vil så takke den enkelte misjonsvenn som står bak misjonsarbeidet i omtanke, forbønn og offer! Det er en nåde fra Gud at også vi får være med i hans store rikssak som er hedningenes frelse! La oss huske på at også vårt land en gang lå i hedenskapets mørke, men noen brakte oss Livets ord, og lyset fra Golgata har fått lyse for mange generasjoner i vårt land. Nå er det vi som står i gjeld til hedningene!

Flekkerøy, juli 2002
Jon Espeland