Misjonsarbeidet i Peru – 2000

Misjonsarbeidet i Peru

Innvielse av kirkebygg
Kirkebygget som vi har samlet inn penger til i bydelen «Alto Selva Alegre» i Arequipa, ble innviet som planlagt søndag 19. mars 2000. Innvielsen ble avsluttet med en festmiddag for alle som var møtt frem.

De fleste kirkebygg i Peru er katolske katedraler. Det er derfor viktig å understreke at vår kirke er et bedehus. Vi ser ikke på kirken som et sted hvor Gud er spesielt og høytidelig tilstede og at man må gå dit for å søke ham. Nei, vi ser på kirkebygget som et tjenlig lokale hvor vi kan samles og høre Guds ord. For Gud kommer til oss i Ordet, ikke i bygninger gjort med hender. Sånn sett er det det samme om vi samles i en garasje eller en katedral. Det som betyr noe er det som Jesus sier i Matt 18:20: «For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Dette ble understreket under innvielsen av det fine kirkebygget, og flere av dem som hilste poengterte at «kirken er et bedehus»!

Revisjon av 1999-regnskapet
En av oppgavene under besøksreisen til misjonsfeltet var å gjennomgå regnskapene for 1999. Vår samarbeidskirke, INEL-Perú, har en utmerket regnskapsfører. Hun heter Victoria Gónzales og er ansatt 50% i regnskap og 50% som sekretær og kontordame. Regnskapet for 1999 ble revidert og funnet i skjønneste orden. Revisjonen var denne gang ekstra omfattende fordi den også inkluderte midlene som er sendt til bygging av den nye kirken. Det er gledelig å kunne melde om et regnskap som preges av nøkternhet, nøyaktighet og nøysomhet! Det er med å gi oss frimodighet i misjonsarbeidet!

Fortsatt investeringsbehov
De to siste årene har Lekmannsmisjonen, i tillegg til driftsbudsjettet for misjonsarbeidet i Peru, også sendt midler til bygging av kirke og innskudd i en leilighet som brukes til kontor og forsamlingslokale i sentrum av Arequipa by. Det har vært en stor glede både for oss her heime og for de nasjonale kristne i Peru, at vi har fått inn de midlene vi har trengt. Det er alltid spennende om vi får nok midler – særlig når vi tar slike ekstraløft, men vi har fått hvile i at dette ligger i Guds hånd. Takk til alle dere som har vært med å gi til Guds rikssak i Peru!

Kirken i «Alto Selva Alegre» ble en del dyrere enn først antatt på grunn av prisstigning i Peru. Nå er selve møtesalen i første etasje ferdig. I andre etasje er det planlagt en liten leilighet til vaktmester og noen rom til foreningsvirksomhet og barnearbeid. Disse er enda ikke ferdige. Det foreligger en kalkyle på ca kr 100 000,- for å gjøre bygget helt ferdig.

Ca kr 80 000,- av midlene som er samlet inn til kirkebygg har gått til innskudd i en leilighet i sentrum som brukes til radiostudio, kontorer og forsamlingslokale for sentrumsmenigheten. Her er det også behov for mer plass, men innskuddet må da økes med kr 40 000,-.

På forespørsel fra INEL-Perú har vi svart at Lekmannsmisjonen nå må prioritere driftsbudsjettet for år 2000. De søker spesielt om kr 40 000,- til utvidelse i sentrum. Vi har lovt at vi vil legge saken fram for misjonsvennene, men at vi så langt ikke har midler til flere investeringer i Peru, og at dette må ligge i Herrens hånd!

je –