Årsmelding fra bibelskolen

En undersøkelse sier at 91% av kristne studenter lar være å stå fram som kristne. De frykter utestengelse, forakt og hets, og at deres kristne bekjennelse kan få følger for både studier og arbeid. Andre undersøkelser viser at en åpen kristen bekjennelse gjør det vanskelig å få arbeid
i flere europeiske land. Mange lar derfor være å si noe om sin kristne tro, og en søker bevisst å gi uttrykk for holdninger og synspunkter som ikke er i konflikt med tidsånden.

Vi ønsker at Bibelskolen på Fossnes skal bidra til at elevene får frimodighet til åpent å bekjenne sin kristne tro og holde fram Skriftens ord og lære, også i en tid hvor det kan koste og få følger. Det er en umulig kristen posisjon å la være å bekjenne Jesus og ikke la troen komme
til uttrykk i både ord og sann kristen ferd. Jesus sier: For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister seg selv eller tar skade på seg selv? For den som skammer seg ved meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin og Faderens og de hellige englers herlighet. Luk 9:25f

Jesus kjentes ved oss, tross vår synd og skyld, og tok vår straff. Han skammet seg ikke over å kalle oss sine brødre. Da kan vi ikke skamme oss over ham og hans ord, eller la være å vitne om ham for dem vi omgås.

Skoledrift og undervisning
Våren 2021 hadde skolen 18 heltidselever, 16 på ettårig og 2 på halvårig kurs. Høsten 2021 var det 7 heltidselever på ettårig kurs. Pr mars 2022 har skolen tatt opp 11 søkere til skolestart høsten 2022, hvorav 3 kommer fra land utenfor EØS. Vi er glade for at vi endelig fikk
godtatt våre reviderte skoleplaner av Utdanningsdirektoratet. Koronasituasjon mv gjorde at godkjenningsprosessen tok mye lenger tid enn ventet. Vi ser fram til å ta i bruk de nye planene fra høsten 2022!

Personalet
Det har ikke vært endringer i lærerstaben dette året. Sigbjørn Agnalt har blitt leid noe inn ved behov for vikar, og har undervist i sjelesorg slik han også gjorde som lærer på skolen. Det arbeides fortsatt med å få inn en person til som kan ta noe undervisning og/eller noen administrative oppgaver.

Økonomi
Regnskapet for 2021 viser et driftsoverskudd på kr 23.834,-. Skolen hadde i år ikke behov for overføring fra NLL.

Styrets sammensetning
Styret består av Daniel Teigen (formann),
Finn-Widar Knutzen, Per Olav Kapstad (sekretær),
Lars Fossdal og Eivind Gjerde som styremedlemmer.
Ivar Fiske er 1. varamann, mens Lars Fredrik Ellingsen er personalrepresentant.

Utdrag fra bibelskolens rapport til årsmøtet