Viktige tegn før Jesu gjenkomst

Det er spesielt sju tegn jeg vil peke på i denne timen, men vi skal begynne med å lese avsnittet fra Matteusevangeliet (24: 3-13):

«Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på tidsalderens ende? Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill. Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst».

Det er mange som har forsøkt å tidfeste Jesu gjenkomst. Charles Russels og Jehovas vitner har gjort det. Adventistene har gjort det. De mente at Jesus skulle komme igjen den 22. oktober i 1844. Mange solgte det de hadde, de tok barna ut fra skolen og tusenvis av tilhengere samlet seg på en strand i Amerika fra tidlig om morgenen denne dagen. Men ingenting skjedde, noe som i ettertid har blitt karakterisert som «den store skuffelsen».

Vi kunne ha nevnt mange eksempler. Men én ting er sikkert: Bibelen sier klart at ingen skal kjenne dagen eller timen. Dersom noen prøver å fastsette en slik dag, da vet vi med sikkerhet at det ikke kommer fra Herren.
Derimot er det mange ord i Bibelen som gir oss klare holdepunkter for når tiden nærmer seg. Vi skal nevne sju slike tegn:

Gjenreisningen av Israel
Dette er et klart signal om at Jesu gjenkomst nærmer seg. Jerusalem ble ødelagt i år 70. Alt ble lagt i ruiner. Jødene ble spredt rundt om i verden. Etter nesten to tusen år, fikk de landet tilbake på mirakuløst vis, etter at de først hadde vært igjennom det store «holocaust».

Esekiels bok (37:21-22) sier: «Si så til dem: Så sier Herren, Herren: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter, og føre dem til deres eget land. Jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og én konge skal være konge for dem alle. De skal ikke mer være to folk og ikke mer dele seg i to riker».

Profeten Amos forteller: «Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og drikke deres vin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren, din Gud». Nå har dette gått i oppfyllelse. Det skjedde i 1948.

Kunnskapen skal bli stor
I Daniels bok står det et viktig ord (12:4) som vi skal legge merke til: «Og du, Daniel: Gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid: Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor». Vi lever i en tid da mange reiser rundt omkring i verden. Og det er ingen tvil om at vitenskapen, med alle sine tekniske framskritt, har utviklet seg meget raskt i vår tid. Mye har skjedd på veldig kort tid. Det kan ikke være tvil om at dette varsler Jesu snarlige gjenkomst.

Som i Noahs dager
«Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De åt og de drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte – like til den dag de gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle» (Luk 17:26-27).

Dette tredje tegnet beskriver ganske nøyaktig det som skjer i vår egen tid. «De åt og drakk» kan godt stå som en betegnelse på det utsvevende festlivet som har grepet om seg. «De tok til ekte og ble gitt til ekte». Muligens ligger det også i dette uttrykket at ekteskapet har mistet sin status.

Det er fritt fram for å skilles, gifte seg om igjen, eller leve i samboerskap. Økningen i vold og ugudelighet har vært formidabel. Korrupsjon, ran, overfall og drap er nærmest blitt dagligdags. «Menneskenes ondskap var blitt stor på jorden. Alle deres tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang. Da angret Gud at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa: Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt …» (1Mos 6:5-7). Beskrivelsen kunne like så godt stå som overskrift over vår egen situasjon. Frafallet har vel aldri gått raskere enn nå. Men det venter en dom, som i Noahs dager!

Sodoma og Gomorra
«På samme vis – slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være den dag Menneskesønnen åpenbares» (Luk 17:28-30).

Historien gjentar seg. I løpet av få år har homoseksualitet og «den sodomittiske synd» fått fritt løp, akkurat som på Lots tid. Sannheten er blitt byttet mot løgnen, slik Romerbrevet (1:25-28) beskriver det:

«Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brente i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet …»

Passer ikke dette på vår tid? Angrepet på familien og de kristne grunnverdier er voldsomt. Nå kan du selv velge hvilket kjønn du vil ha. FN skal snart vise seg å være den største pådriveren for å få kristendommen vekk og alt dette nye innført.

Tegn i naturen
Et av de største samtaleemnene i vår tid er forurensningen og klima-endringene. Den nye religion er blitt: Hvordan skal vi klare å redde naturen og kloden som vi bor på? Naturkatastrofene øker. Havets brenninger bruser. Det er jordskjelv både her og der. Undersjøiske skjelv forårsaker store tsunamier. Indonesia ble kraftig rammet i 2004, Malaysia både i 2004 og 2018.

2004 ble over 100 000 mennesker drept i Japan. Og i 2011 ble Japan rammet av det største jordskjelvet i landets historie og en voldsom tsunami med påfølgende kjernekraftulykke. Ecuador ble rammet av et omfattende jordskjelv i 2016, Chile opplevde det samme i 2019. Skjelvet fikk høyhusene i hovedstaden til å svaie, mens folk skalv av frykt.

Dette er bare noe av det som nyhetene har fortalt oss i den senere tiden. Vi kunne ha nevnt mye mer. Og mer skal det bli. Det er som fødselsveene. De øker bare på. Frykten blant folk skal bli stor. Men det er alt sammen forutsagt i Bibelen.

«Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet» (Luk 21:25-27).

Tegn i menigheten
Det sjette tegnet jeg vil nevne, er det som skjer i menigheten. Den åndelige forvirringen blir større og større. Frafallet skal bli stort. Falske profeter og apostler står fram i hopetall og fører mange vill. Evangeliet omgjøres til framgangsteologi og en lykkereligion. «Men ikke alt som glimrer er gull!»

«Men det sto også frem falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke» (2Pet 2:1-3).

De store «superkirkene» skal avsløres mer og mer på grunn av deres løgn og bedrageri. Dette vil føre til lidelse blant de sanne Guds barn. Folk skal tro at alle kristne er like svikefulle. Det vil sette fart i forfølgelsen av dem som stoler på Guds ord og holder seg til sannheten. Men det er ingen grunn til å frykte, snart kommer forløsningens dag for alle dem som hører Herren til!

Forkynnelsen av evangeliet
Dette er det syvende og siste tegnet jeg vil ta med. Evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag: «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal
enden komme» (Mat 24:14).

Aldri før har mulighetene vært større til å nå ut med evangeliet gjennom de ulike mediene. Gjennom TV, radio, internett, ja, ved alle tilgjengelige medier, er det i dag mulig å nå ut til nær sagt alle mennesker på kloden.

Evangeliet er ordet om syndenes forlatelse i Jesus Kristus. Han gav seg selv i døden for våre synder, og han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse som det eneste sanne og fullkomne menneske. Han oppfylte loven i vårt sted. Han ofret seg selv og betalte vår skyld med sitt eget blod. Dette skal vi rope ut til denne døende verden. Det er frelse å få i Jesus Kristus. Kom, for alt er ferdig!

Men det vil alltid være to slags mennesker: de som er renset i Jesu Kristi blod og de som bare blir mer
og mer fanget i syndens garn. «Og han sa: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være skjult og forseglet
inntil endens tid. Mange skal bli renset og tvettet og prøvd. Men de ugudelige skal bli ved å være
ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det. Men de forstandige skal forstå det» (Dan 12:9-10).

Sammendrag og oversettelse
ved Ingar Gangås