Nytt fra Sør-Amerika

«Han skal bygge et hus for meg, og jeg vil trygge hans trone til evig tid.» 1Krøn17:12.

Kong David hadde syn for å bygge et tempel for Paktens Ark i Jerusalem. Da fikk han høre at det var Salomo som skulle gjøre det. Guds ord gjennom profeten Natan har dobbel betydning når han sier: «Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Jeg vil ikke la min miskunn vike fra ham, slik som jeg lot den vike fra ham som var før deg. Men jeg vil la ham bo i mitt hus og i mitt rike til evig tid, og hans trone skal være grunnfestet til evig tid!» (1Krøn 17:13-14).

Gjennom «Davidssønnen», Jesus, skulle Herren bygge «sitt hus», et «evig rike. Da står det at David gikk inn for «Herrens åsyn» og ble der inne. Han måtte nok takke for dette herlige budskapet.

Tenk hvor stort! Jesus er klippen, og på «denne» klippe vil Gud bygge sin menighet – og dødsrikets porter skal ikke få makt over den (Mat 16:18).
Denne «forlikelsens tjeneste» har Gud kalt oss inn i, som sendebud i Kristi sted (2Kor 5:18-20). Patriarken Abraham skuet inn i dette, derfor ventet han «på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper» (Heb 11:10).

Elias Blix minner oss på den samme sannhet når han skriver i fedrelandssalmen «Gud signe vårt dyre fedreland»: «Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja». Misjon er et Guds verk til Guds ære! (Jes 60:21). Og der skal du og jeg få være med i «forlikelsens tjeneste»!

Såmannen
Siden forrige årsmøte har René Villegas erstattet Rafael Veizaga i styret. René er leder for en quechuaforsamling i landsbyen Pampa Aceituno. Han oversetter hefter og traktater til quechua, og går ofte på husbesøk. Han har i flere år vært evangelist og har drevet et eget arbeid uten fast lønn.

Han ser ekteskaps-rådgivning og sjelesorg som sitt spesielle kall. I november 2018 bestemte de nasjonale å gi ham et fast honorar gjennom kollekter og tiende. Lekmannsmisjonens landsstyre besluttet på sitt møte i desember 2018 å tilby ham halv lønn fra 1. januar 2019, med tanke på å gå til unådde områder i Bolivia.

De politiske forhold
Det har vært rolige og gode arbeidsforhold i både Bolivia og Peru siste året. Forslaget til ny religionslov i Bolivia, med innstramminger for evangelisk virksomhet, møtte såpass stor motstand i folket at det ble trukket tilbake. Det er presidentvalg snart, så det er kanskje årsaken til at det ble stille omkring saken.

Roseniusvekkelse
Det er underlig å se hvordan Carl Olof Rosenius finner vei inn til hjertene. Det er vel riktig å si at det går en stille vekkelse i kjølvannet av hans bøker. Spesielt er det «Husandaktsboken» folk spør etter. Den boken som har høyest prioritet nå, er «Veiledning til fred».

En regner med at den kan bli ferdig i løpet av året. Sangboken «Himnos de gloria» er fordelt mellom Bolivia og Peru, tilsammen trykt i 1 000 eksemplarer. Flere studiehefter er ferdige, og noen nye bøker på quechua, som «Virkelig fri» av Gudmund Vinskei, er også utgitt.

Nye forsamlinger
Det er blitt innsatt eldste og diakoner i to forsamlinger i Bolivia siste året. I Sucre samles det en flokk på 40-50 personer til ulike møter hver onsdag, lørdag og søndag. I quechualandsbyen Pampa Aceituno er det en flokk på 20-25 på søndagsmøtene. Et ektepar har gitt tomt og inviterer Lekmannsmisjonen til å være med på oppbygging av et «luthersk senter». Kan vi makte å være med på det?

Invitasjoner
Vi får av og til spørsmål om å komme på besøk med forkynnelse og opplæring. Forespørslene er som regel resultat av det de har lest i bøkene, bladet eller på websiden. Noen har også fått kjennskap til Såmannens arbeid gjennom en kalender som ble trykt. I mai 2019 fikk vi kontakt med en flokk aymara-indianere som nødet oss til å komme til landsbyen deres. De fleste av dem forstår og taler spansk godt. Når det dreier seg om unådde plasser, prøver våre medarbeidere å strekke seg langt for å imøtekomme slike invitasjoner.

Budsjett og økonomi
Det var avsatt 550 000 kr. til misjonsarbeidet i Bolivia og Peru for 2018. Regnskapet viser at det ble overført 187 000 kr. til Peru og 320 000 kr. til Bolivia. Den største posten er lønninger til de fem nasjonale medarbeiderne. Det utgjør 315 000 kr. samlet for begge land. Deretter kommer leie av kontorer og møtelokale på vel 50 000 kr. Trykkeutgiftene var på 30 000 kr. I tillegg kommer misjonærrelaterte utgifter på omlag 40 000.
Landsstyret vedtok samme budsjettramme (550 000 kr.) for 2019.

Forbønn
1. Det har vært en periode med sykdom og prøvelser for flere av de ansatte. To av dem har vært operert for kreft med påfølgende behandling, én har hatt en ansiktslammelse og en fjerde sliter med diabetes. Så langt ser det ut til at det går bra med dem alle, og de er ved godt mot. La oss omslutte dem i forbønn!

2. Be om at vi må ta den rette beslutning for kursen videre i Peru når Damián Heredia slutter etter fylte 70 år!

3. Marit og Ingar Gangås trenger nå lengre visum. La oss legge det fram for Herren!

4. Be om flere medarbeidere: hyrder og forkynnere som kan føre arven videre her hjemme, et misjonsfolk som vil være med i bønn og offer og utsendinger som vil gå!

 

Utdrag av årsmelding