Lovgjerninger

«Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd» Rom 3:20

Tre kjensgjerninger legger dette ordet frem for oss: Den første er at alle mennesker kan gjøre lovgjerninger. Det kan de ut fra sine naturlige forutsetninger; for her er bare tale om det naturlige menneske. Den andre er at Gud ikke godtar lovgjerninger som oppfyllelse av loven. Intet kjød – ikke noe menneske på jorden – blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. «Rettferdiggjort» betyr egentlig: Kjent rettferdig.

Ordet «rettferdiggjøre» er hentet fra rettsspråket. Det betyr at Gud regner et menneske som rettferdig overfor seg i sitt omdømme av dette menneske. Gud feller den kjennelse om mennesket at det er rettferdig overfor ham. På grunn av lovgjerninger kommer Gud ikke til å felle noen slik kjennelse om mennesket. Lovgjerninger kan ikke hjelpe et menneske til å stå rettferdig for Gud.

Den tredje kjensgjerning i dette ordet er at det er loven – ikke synden – som virker erkjennelse av hva synd egentlig er. Ut fra dette ordet ser vi altså at det å holde budene og det å gjøre lovgjerninger, er to helt forskjellige ting. Lovgjerninger er ikke lovoppfyllelse. Det sjuende bud lærer oss: Du skal ikke stjele. Sett nå at jeg hele mitt liv har gått inn for å la være å stjele, og at det menneskelig talt også har lykkes meg.

Har jeg da holdt det sjuende bud? Menneskene vil vel svare ja; men Gud spør meg: Med hvilket sinn har du latt være å stjele? Har du latt være å stjele, fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, og fordi du elsker din neste som deg selv? Har du latt være å stjele ut fra et fullkomment, syndfritt hjerte? Her må jeg svare: Nei, jeg har latt være å stjele, fordi jeg ville være rettferdig, ikke fordi jeg elsket Gud og min neste. Da svarer Gud meg: For så vidt som du har latt være å stjele, har du gjort den gjerning som det sjuende bud krever; men du har ikke holdt budet!

Loven er åndelig (Rom 7:14). den kan bare oppfylles med hjertet – et hjerte som holder mål for Gud! Det er altså ikke bedre med våre lovgjerninger enn at vi må frelses fra dem, om vi ikke skal gå fortapt!

«Ved kilden»,
Lunde Forlag
Serie om loven og budene som
forts. i neste nr