Nytt fra bibelskolen – 2018

Vi opplever i dag at mange setter mye inn på å fornekte Gud som skaper, og gjøre opprør mot Guds skaperordninger. Det skyldes ikke fornuftsmessige problemer med å erkjenne Gud som skaper. Årsaken er moralsk og åndelig. Mennesket vil ikke underordne seg Gud og hans bud, og det vil flykte fra tanken på en allmektig Gud som en gang skal holde dom.

Det naturlige menneske vil selv bestemme over sitt liv, men det vil ikke stå til regnskap for det. Det hater Gud fordi han er rettferdig, og hater hans bud fordi de anklager og begrenser dets ondskap. Det hater sannheten fordi den avslører mennesket og uroer det som enda finnes av samvittighet. Det falne mennesket forsøker derfor å holde sannheten så langt borte fra seg som mulig. Og mye av vår kristne virksomhet gir god hjelp til å sove videre – på veien mot avgrunnen!

Det sanne kristne budskapet gjør det mennesket mest av alt søker å unngå: Det vekker mennesket fra søvnen og tvinger det til å se virkeligheten om sin falne og opprørske tilstand. Det konfronterer mennesket med dets synd og forderv, slik Gud ser det. Og det krever at mennesket oppgir sin selvrådighet og underordner seg Gud gjennom omvendelse og tro på Kristus. Det forkynner dom over enhver annen frelsesvei. For det er ikke frelse i noen annen! Vi er kalt til å forkynne dette budskapet for verden, så radikalt, så anstøtelig og dåraktig som det er i menneskers øyne. For det er det eneste budskapet mennesket kan bli frelst ved. Vi oppnår ingenting ved å svekke og tilpasse det. Tvert imot tar vi kraften bort fra det om vi vil gjøre det mer spiselig. Kraften ligger nettopp i det som er anstøtelig for mennesket, nettopp i det som det naturlige menneske anser dåraktig.

Skoledrift og undervisning

Våren 2017 hadde skolen ni elever på heltid, hvorav en på halvårig kurs. Høsten 2017 var det 11 elever på heltid, ti på ettårig og en på halvårig kurs. Søkningen for høsten vet vi ikke så mye om ennå, men mye tyder på at det blir omtrent som dette året. Nye fagplaner er til godkjenning hos Utdanningsdirektoratet. Vi håper på godkjenning i løpet av våren. Vi driver med godkjente planer, men ser behov for oppdatering av dem. Personalet Høsten 2017 kom Finn-Widar Knutzen inn som lærer i 40% stilling. Han tok over undervisning i Romerbrevet og Kirkehistorie. Reidun Asdahl, som bisto rektor med administrasjon (lønnet av NLL), sluttet i desember. Det er behov for en ny lærer og mer hjelp administrativt. Der arbeides med å få det på plass før høsten 2018.

Økonomi

Regnskapet for 2017 viser et driftsunderskudd på kr. 52 061 av en omsetning på kr. 1 361 500. Overføringer til bibelskoledriften fra NLL var i 2017 på kr. 364 000. Pr. 31.12.2017 utgjør egenkapitalen kr. 29 041, mens totalkapitalen utgjør kr 133 927. Styrets sammensetning Styret består av Jan Endre Aasmundtveit (formann), Magne Ekanger (sekretær), Daniel Teigen, Ole Martin Brennsæter og John Peder Samdal (styremedlemmer), Ivar Fiske (1.varamann), Martin Fjære (personalrepresentant) og Sigurd Brennsæter (elevrepresentant).

Styrets sammensetning

Styret består av Jan Endre Aasmundtveit (formann), Magne Ekanger (sekretær), Daniel Teigen, Ole Martin Brennsæter og John Peder Samdal (styremedlemmer), Ivar Fiske (1.varamann), Martin Fjære (personalrepresentant) og Sigurd Brennsæter (elevrepresentant).