«Inntil verdens ende»

«Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Mat 28:20b

Da Jesus gav misjonsbefalingen til sine disipler, lovte han å være med dem alle dager «inntil verdens ende». Det betyr «inntil alle folk og nasjoner har hørt evangeliet», og samtidig: «helt fram til denne verden oppløses og forgår». La oss være tro mot dette kallet og ikke glemme at oppdraget gjelder helt til Jesus kommer!

Motstand

Det siste året opplevde våre bolivianske medarbeidere i «Såmannen», Gonzalo Ascarrunz og Joel Vera, at det fra president- og regjeringshold ble forsøkt innført en ny religionslov i landet. Den gikk blant annet ut på at evangeliske kristne som «vervet nye medlemmer» eller ansatte nye medarbeidere i «kristne virksomheter» kunne risikere inntil 12 års fengsel! Loven satte også begrensninger for andre frivillige lag og organisasjoner. Det ble kraftige reaksjoner ute blant folket, med demonstrasjoner og uro flere steder. Mange kristne gikk i stille opptog, der de markerte sin misnøye med den nye «kursen» som myndighetene ville ta. Lovforslaget ble trukket, men det betyr nok ikke at kampen er over. Da dette sto på, var det spesielt godt å få følgende budskap fra våre to medarbeidere: «Vi setter vår lit til Herren og fortsetter arbeidet som før!» Nå gjelder det å nytte tiden i Bolivia så lenge det er mulig å forkynne Guds ord fritt. Våre medarbeidere opplever at det er nye som gir til kjenne at de vil tro på Jesus og at de ønsker mer opplæring i den kristne tro.

I Peru er forholdene mer rolige. Damián Heredia og Miguel Fuentes forteller om åpenhet for evangeliet også der. Landet opplevde mer uro da geriljabevegelsen «Sendero Luminoso» (Lysende sti) opererte i landet. Den ble grunnlagt i 1980, på teoriene til Marx, Lenin og Mao, og ville at samfunnet skulle bygge på kommunismen. Peru var sentrum for urolighetene, som krevde mange menneskeliv, blant dem også flere kristne. Lederen ble arrestert i 1992, og landet opplevde en gradvis normalisering av forholdene, selv om ideologien fortsatt lever, både i Peru og de omkringliggende landene.

Nytt kontor og møtelokale

Den 2. september 2017 fikk vi den gledelige meldingen fra Bolivia at «Såmannen» hadde fått sin offisielle godkjenning av fylkesmyndighetene i Chuquisaca fylke, der byen Sucre ligger. Det gir oss rett til å drive kristen virksomhet gjennom luthersk litteratur, samles til møter og til å drive opplæring og undervisning. Det betyr at «Såmannen» nå er lovlig registrert ibåde Bolivia og Peru som egne selvstendige selskap.

Stor var gleden i Bolivia da de fikk leie nytt møtelokale, sentralt plassert i byen Sucre, og samles til det første møtet på selveste julaften. Nå er det allerede en flokk på 30-35 personer som møter opp hver søndag. I tillegg er det bibelstudium som tidligere, hver onsdag, og de har begynt med katekismeundervisning for ungdom på lørdagene. Lokalitetene gir også plass til kontor og boklager. I Peru fortsetter arbeidet som før i kontoret som en fikk leie fra oppstarten i 2015. I begge land har litteraturarbeidet hovedfokus. De fleste publikasjonene trykkes imidlertid i Bolivia.

Nye publikasjoner

Siden forrige årsmøte er sangboken «Himnos de gloria» (Hymner til ære) blitt trykt i Peru i 500 eksemplarer. Boken vil bli brukt i «Såmannens» arbeid både i Bolivia og Peru, Unión Misionera sitt arbeid i Arequipa og ellers av interesserte fra andre lutherske kirker. I Bolivia er heftet «Jesus fant meg» oversatt og utgitt i 500 eksemplarer på stammespråket quechua. Studieheftene «Confesiónes» (Bekjennelsen) og «Fe y Vida» (Tro og Liv) er ferdig utarbeidet og trykt, hver på ca. 50 sider. En kommentar over første Timoteus´brev er under arbeid. Disse tre heftene skal inngå i en serie til hjelp for bibelskolestudenter eller til selvstudium i hjemmene.

Det er snart tomt for «Husandaktsboken» av Carl Olof Rosenius, og den vurderes trykt i et nytt opplag. «Veiledning til fred» av samme forfatter planlegges trykt til neste år. Den ble utgitt i Argentina, men førsteopplaget er utgått fra forlaget. Vi har fått manuskriptet tilsendt elektronisk fra «Luthersk Litteratur-Mission» i Sverige, som sitter på rettigheten. Nå vil manus bli grundig gjennomgått, slik som det ble gjort med «Husandaktsboken», for å sikre at oversettelsen er tro mot originalen.

Bøkenes nedslagsfelt

Det har i tidligere rapporter vært nevnt at litteraturen spres både i Bolivia, Peru, Ecuador og Argentina. I sistenummer av «Brevet från litteraturmissionen» i Sverige fortelles det at 470 eksemplarer av Carl Fredrik Wisløffs bok, «Martin Luthers teologi», har blitt distribuert i Chile, Paraguay og Uruguay. Videre beretter de at Marcos Berndt under en reise til Spania forrige år hadde med seg flere bøker til en luthersk kirke der. Måtte bøkene også bli lest!

Informasjonsblad og ny web-side

Til påske 2018 ble det første nummeret av et felles informasjons- og misjonsblad for Såmannens arbeid i Bolivia og Peru ferdig til distribuering. For å gjøre litteraturen mer tilgjengelig og arbeidet enda bedre kjent, er det også laget en nettside på spansk som nå bare mangler en del «justeringer».

Budsjett

I tiltro til at misjonsfolket vil være med og gi nok midler, har Landsstyret vedtatt et budsjett for 2018 på 550 000 kr., henholdsvis 179 000 kr. til Peru, 361 000 kr. til Bolivia og 60 000 kr. til misjonærrelaterte utgifter.

Besøk

Siden forrige årsmøte har Marit og Ingar Gangås vært i Bolivia og Peru fra 3. oktober til 7. desember. Det var hovedsakelig arbeid med litteratur, forkynnelse og undervisning som sto på programmet. Men det ble også tid til et besøk til Tacna i Sør-Peru sammen med Damián Heredia. Det gjorde inntrykk å se hvor mye byen har vokst de siste årene, fra 300 000 til bortimot 800 000 innbyggere, og vite at i dette området er de aller fleste unådde med evangeliet.

Forbønn

Så får vi som misjonsfolk være med i bønn og offer – slik at Guds rike kan nå videre ut i Andesområdet!