Den nye himmel og den nye jord

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye! Og han sier til meg: Skriv! For disse ord er troverdige og sanne.» Åp 21:1-5

Bibelen er en underlig bok. Den sier oss hva som skal skje i fremtiden. Slik har det vært fra syndefallets dag. I Jes 48:3-5 sier Herren at han gjør det for vår «harde nakkes skyld», for at vi skal forstå at han er Gud, at vi skal se at hans Ord er troverdige og sanne og at han har full kontroll på fremtiden. Historien skal stadfeste Guds ord.

Guds ord oppfylles alltid!
Vi skal ta noen eksempler, først fra Det gamle testamente: På syndefallets dag lovet Gud Adam og Eva at «kvinnens ætt skulle knuse slangens hode» (1Mos 3:15). Dette umulige oppfylte Gud ca. 4 000 år senere, ved at Den Hellige Ånd unnfanget jomfru Maria. Da ble det født en ny slekt (Jesus) på jord, en slekt uten synd. På korset «knuste» han slangens hode. Det gikk som Gud hadde lovet, selv om det tok 4 000 år. Slik er det med Guds Ord.

Neste eksempel er fra 1Mos 6-8, der vi leser om vannflommen som kom over jorden. Gud sa til Noa at ondskapen var blitt så stor på jorden at han ville utrydde alle mennesker, unntatt Noa og hans familie, som var rettferdige. Hvem trodde at det kunne bli en så stor flom? Men Noa bygde på båten i 120 år. Han ble berget sammen med sin familie, mens resten av verden gikk under. Det gikk som Gud hadde sagt.

I 1Mos 15:1-6 leser vi at Gud lovet Abraham og Sara, som ikke kunne få barn, en slekt så stor som havets sand og himmelens stjerner (millioner av mennesker). De fikk bare Isak, etter å ha ventet i 25 år. Men etter 1 000 år, på kong Salomos tid, var Israels folk (Abrahams ætt) blitt så stort som sanden ved havet (1Kong 3:8; 4:20). Det ble slik Gud hadde sagt.

Videre i 1Mos 15:13-14 sier Gud til Abraham at hans slekt skal trelle i 400 år for egypterne. Så skulle Gud dømme egypterne og folket dra ut med store gaver. Og det skjedde at Gud førte Israel ut av Egypt med stort utbytte. Det gikk som Gud hadde sagt.

I 1Mos 17:8 gir Gud Kana’ans land til en evig eiendom for Israel. I 608 f.Kr. tok Babel Juda, og jødene var uten sitt land fram til 1948 e.Kr. Da vedtok FN at jødene skulle få tilbake sitt land. Guds ord gikk i oppfyllelse.

I 3Mos 26 sier Gud at dersom jødene forlater ham, vil han føre dem i fangenskap til et annet land der de skal dø. Deres land skal ligge i ruiner og øde inntil straffen er betalt. Jeremias profeterte at de skulle være 70 år i Babel før de skulle få komme tilbake til sitt land (Jer 25:1-12). I 608 f. Kr. ble de ført til fangenskap i Babel. Jerusalem ble lagt i grus. Og i 538 f. Kr. kom de tilbake til sitt land. Det gikk akkurat slik Gud hadde sagt.

Profeten Joel profeterer om Åndens utgytelse over alle folk, over treller og trellkvinner (Joel 3:1-2) etter at Jesus er kommet (Joel 2:23). På pinsedagen i år 33 e. Kr. ble det oppfylt. Da hadde de ventet på dette i ca. 800 år. Historien stadfester Guds Ord.

Nå har vi sett på flere eksempler fra GT om at Guds ord taler sant. Vi kunne nevnt mange flere, men disse får holde. Men vi vil ta med noen eksempler fra NT, som også handler om fremtiden.

Dommen over vår tid er forutsagt i Bibelen
I Matteusevangeliet (kap. 24) sier Jesus at før han kommer tilbake til jord, skal det bli som det var på Noa og Lots tid. Da levde folk som om Gud ikke var til. De levde etter sine lyster. Vi lever i denne tiden nå. Mange gifter seg ikke lenger, de lever i samboerskap for kortere eller lengre tid. Barn drepes i mors liv (abort). Menn lever med menn og kvinner med kvinner. Gifte skiller seg og lever i samboerskap eller gifter seg på nytt (gjengifte). Guds gode og hellige vilje neglisjeres fullstendig. Guds ord går i oppfyllelse rett foran øynene våre.

Paulus skriver i 2Tim 3:1-5 at i de siste tider skal det bli vanskelige tider. Menneskene skal da være egoistiske, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, svikefulle, fremfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud, de har gudfryktighetens skinn, men fornekter dens kraft ved sitt liv. Beskrivelsen kunne ikke passet bedre enn på tiden i dag.

Det siste vi skal ta med, er fra Åp 13:16-17 om dyrets merke. Det skal bli gitt menneskene et merke på høyre hånd eller i pannen, og uten dette merke skal ingen kunne kjøpe eller selge. Nå har de i Amerika klart å legge chipen på bankkortet under huden. Dette prøves ut i dag. For å få dette merket må vi antakelig fornekte Bibelens Kristus. Dette merke – chipen – var helt utenkelig på apostelen Johannes sine dager. Men i vår tid er kunnskapen blitt så stor at det er mulig. Guds ord går i oppfyllelse. Historien vil stadfeste Guds ord.

Ny himmel og jord
Så står det i Åp 21 at himmel og jord skal forgå. Gud skal så skape en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Dette kommer også til å gå i oppfyllelse, slik det er gått med de eksemplene vi har nevnt ovenfor. Hva tenker du om det? Regner du med det? Skal du til himmelen? Tenk at vi kan få komme til himmelen, være evig der Gud og Jesus er. Jesus har ordnet opp for oss. Gå inn gjennom porter av perler, gå på gater av gull! Gud selv skal tørke bort tårene våre. Ingen død skal være mer, heller ingen sorg og skrik. Alle ting er gjort nye for all fremtid – i evigheters evighet.

I Mat 24 sier Jesus at hans andre komme til jorden skal skje like plutselig som lynet skinner fra øst til vest. Da skal bruden – den som elsker Jesus – hentes til himmelen. Nådetiden er da slutt. Peter skriver derfor i 2Pet 3:10- 14: «Da nå alt dette oppløses, hvor må dere da strebe etter hellig ferd og gudsfrykt». Og: «Derfor, elskede, da dere venter dette, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred». Streber du etter hellig ferd og gudsfrykt i ditt liv? Legger du vinn på i ditt liv å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred?

Vend om i tide!
I Luk 13:24 sier Jesus: «Strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange skal søke å komme inn, men ikke være i stand til det». Og i Mat 11:12 sier han at de som skal til himmelen må trenge seg med makt inn i himlenes rike og rive det til seg. Det er fordi det er så mange ting som vil oppta vårt hjerte, fylle det med synd og verdslighet slik at vi ikke lenger elsker Jesus. Derfor blir det kamp mot oss selv. Vi trenger oss inn og river Guds rike til oss ved å prioritere Guds ord. I Åp 1:3 står det: «Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nær».

Den som lever i Ordet, og etter Guds gode vilje i budene og formaningene, vil få se sin synd og blir fort motløs. Han trenger mye nåde hos Gud, og det finner han i Ordet om Jesus. Han vil da elske Jesus og leve for ham, ikke som frelsesgrunn – men fordi han elsker meg og frelste meg fra mine synder. Han vil da prioritere rett, for han skal til himmelen. Jesus sier i Mat 25:13: «Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen». Når vi våker, setter vi til side det som ikke er så viktig, for å gjøre det som er viktigst. Prioriterer du himmelen? Da «hugger du av armen og river ut øyet» om de frister deg til fall (Mat 5:29-30). Du vil leve et amputert liv her på jord, menneskelig sett, for å nå himmelen.

De første kristne forkortet ventetiden med å holde fast på apostlenes lære, de helliges samfunn, bønnene og nattverden (Apg 2:42). Gjennom dette møtte de sin korsfestede og oppstandne frelser og levde i troen på hans nåde og i forventning om hans andre komme til jord. De vitnet for andre om ham. Slik holdt de seg rede.

Hvordan er ditt forhold til Skriften? Leser du den? Gir du den rett i ditt liv? Får Ordet dømme din synd som synd? Vender du om fra synden i livet ditt? Bekjenner du dine synder for Jesus? Lever du etter Guds gode og hellige vilje, eller overser og overhører du hans vilje? Du som ikke bryr deg om Guds ord, skal gå evig fortapt. Du er lik mannen Jesus fortalte om, som bygde sitt hus på sand. Da stormen kom ble det alt lagt i grus. Du velger å gå på den brede vei! Da skal du gråte en evighet i fortapelsen over din store dårskap – at du ikke ga Guds ord rett i ditt liv.

Lever du i synd? Er du klar til å reise med ham opp til himmelen om han kom nå i dag? Eller vil det gå med deg som med Lots hustru? Hun ble til en saltstøtte fordi hun elsket denne verden.

Enda er det nådetid. Om du i dag hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte, men vend om og tro på Jesus og følg hans Ord. Så vil han holde deg rede for den nye himmel og jord. En dag skal du få stige inn i det fullkomne Guds rike kledd i den lange hvite kjortel og med palmegren i hånden, syngende på Moses’ og Lammets sang. – Frelst fra synden og døden for alltid. Hvilken dag det skal bli for Guds folk!

Skal du være med? Vend om fra dine synder, tro på Jesus og lev for ham! Gud ønsker at du også skal bli med inn til hans himmel. Vend om, nå i denne stund! Snart er det for sent.