Utdrag fra årsmelding for Bibelskolen 2017

Guds ord går i oppfyllelse

Det som kjennetegner Guds ord i forhold til all annen profetisk tale, er at det går i oppfyllelse, mens det han ikke har talt, ikke oppfylles (jf. 5Mos 18:21f).

Ordet til Adam om syndens følger og dommen om vannflommen, gikk begge i oppfyllelse. Forbannelsene over det folk som i frafall fra Gud gir seg hen til synden, har gått i oppfyllelse igjen og igjen. På samme måte skal alle Guds ord og løfter til sine troende oppfylles. Ordet er levende og virksomt.

Den guddommelige sannhet og autoritet ligger nettopp i oppfyllelsen. Vantroen kan ta anstøt og fornekte at Ordet er profetisk. Det er vanskelig å få øye på, og det drøyer ofte med oppfyllelsen. Guds folk må lære seg å vandre i tro, uten å se. – Den som tror, skal ikke bli til skamme (1Pet 2:6-8).

Elevene
Våren 2016 hadde skolen 22 elever på heltid, og én elev på halvtid. Høsten 2016 begynte seks elever. Vi har merket en stadig sterkere tilstrømning av utenlandske elever. Våren 2016 hadde vi to elever fra Moldova og én fra Filippinene. Høsten 2016 fikk vi fem elever fra Filippinene og en elev fra Iran. Våren 2017 fortsetter med flere utenlandske elever, nå også to fra Vietnam, mens høsten 2017 har flere norske og svenske søkere.

Personalet
Sigbjørn Agnalt hadde studiepermisjon våren 2016, men fortsatte med sine fag fra høsten av. Konrad Fjell gikk høsten 2016 ut i en flerårig permisjon som rektor på Kongshaugen Kristne Grunnskole. Per Bergene Holm overtok hans fag. Reidun Asdahl har vært administrasjonssekretær.

Økonomi
Regnskapet for 2016 viser et driftsoverskudd på kr. 22 733 av en omsetning på kr. 1 462 425. Overskuddet skyldes gaver til Norsk Luthersk Lekmannsmisjons totale virksomhet på Fossnes, og er blitt overført til Bibelskolen fra NLL. Overføringene var i 2016 på kr. 150.000. Pr. 31.12.2016 utgjør egenkapitalen kr. 81 103, mens totalkapitalen er på kr. 333 683.

Styret
Styret har bestått av Jan Endre Aasmundtveit (formann), Magne Ekanger (sekretær), med Steinar Kvalvik, Daniel Teigen og Olav Aarsland som styremedlemmer. Asbjørn Fossli har vært 1.varamann og Martin Fjære personalrepresentant. Dag Øyvind Larsen var elevrepresentant våren 2016, mens høstens elevkull ikke valgte noen elevrepresentant.

Per Bergene Holm, rektor
Jan Endre Aasmundtveit, formann