Nytt fra Bibelskolen – 2015

– Klipp fra årsmeldingen for 2015
Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg, sier Jesus (Joh 10).

Den sanne kirke har bare én hyrde og én Herre, og den følger ham. Om det kommer en fremmed til dem, så vil de ikke følge ham, men flykter, for de kjenner ikke den fremmedes røst.

Det er alvorlig i dag med den fremmede røst som lyder i Den norske kirke. Ja, ikke bare der, men også i store deler av kristenheten ellers. Det er ikke den gode hyrdes røst, men leiesvennens røst som råder grunnen. Men i en slik situasjon viser det seg også hvem som i sannhet er Jesu får. Jesu får hører etter røsten, de følger ikke mengden, ikke den ytre organisasjon, ikke hva som er i tiden. De spør bare etter røsten, og så samler de seg der hvor Guds ord blir forkynt i sannhet og sakramentene blir forvaltet rett. Hvor går kirken? Jo, den oppsøker de prekestoler hvor røsten lyder, om det bare er to eller tre som samles, og om det er i de skrøpeligste omgivelser. For kirken kjennes ikke på bygninger eller klær, på embetstitler og menneskelig autoritet, men kun på dette: De hører hans røst.

Bibelskolen på Fossnes
Bibelskolen på Fossnes er en bibelskole med godkjenning etter Voksenopplæringsloven og driver kun undervisning. Skolen leier sine lokaler av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, og er lokalisert til Fossnes i Stokke. Den øvrige virksomheten i lokalene på Fossnes (internat, leir- og møtevirksomhet) er drevet av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.

Skoledrift og undervisning
Skolen hadde våren 2015 ni elever på heltid, åtte på ettårig kurs og en på halvårig vårkurs. Høsten 2015 var det 22 elever, 20 på ettårig kurs og to på halvårig høstkurs. En av elevene på det ettårige kurset fulgte undervisningen på deltid. Søkningen for høsten 2016 er relativt svak så langt. Det ble sendt inn søknad om godkjenning av nye fagplaner i januar 2016. Inntil nye fagplaner er godkjent, vil skolen drive i samsvar med inneværende planer.

Personalet
Det har ikke vært noen endringer i personalet i 2015. Planlagte permisjoner for 2016-2017 innebærer at rektor må ta på seg mer undervisning, noe som vil gi behov for administrativ støtte.

Bibelskolen på Fossnes har med grunn i Skriftens utsagn om menns og kvinners tjenestedeling bare mannlige lærere og styre. Ut over dette er det ingen forskjellsbehandling grunnet kjønn. Organisasjonens styre består av fem menn.

Økonomi
Bibelskolens regnskap for 2015 viser et driftsoverskudd på kr. 36 455 av en omsetning på kr. 1 601 094. Overskuddet skyldes også i år gaver gitt til Norsk Luthersk Lekmannsmisjons totale virksomhet på Fossnes, og som er blitt overført til Bibelskolen fra Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Overføringene var i 2015 på kr. 200 000. Pr. 31.12.2015 utgjør egenkapitalen kr. 58 370, mens totalkapitalen utgjør kr. 262 268.

Styrets sammensetning
Bibelskolestyret består av Jan Endre Aasmundtveit (formann), Olav Aarsland, Magne Ekanger (sekretær), Steinar Kvalvik og Daniel Teigen. Asbjørn Fossli har vært 1.varamann.