En dypt alvorlig situasjon

Uttalelse fra NLL
Ikke uventet bestemte kirkemøtets flertall 11. april at Den norske kirke skal få en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. Noen korte momenter i denne dypt alvorlige situasjon:

For det første må vi være klar over at Den norske kirke og Guds menighet er to vidt forskjellige ting. Guds menighet består av gjenfødte og troende mennesker som følger hyrdens røst. «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg» sier Jesus (Joh 10:27). Guds menighet er ikke et ytre kirkesamfunn, men de som vandrer i Jesu fotspor og følger hans ord.

Gjennom hele kirkens historie har en av de mest giftige og farlige fiender av Guds menighet vært den falske kirke. Bibelen kaller denne kirke for den store skjøge (Åp 17). I motsetning til bruden (Åp 21) er skjøgen alle de mennesker som bekjenner seg til Jesus med munnen uten å være født på ny av Den Hellige Ånd og vandrer i Jesu fotspor. Jesus sier: «Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere» (Joh 15:14).

Den falske kirke tjener ikke Jesus og Guds rike, men tjener seg selv og mørkets herre. Den falske kirke søker ikke Guds ære, men søker i alt den gjør å fremme sin egen ære, makt og posisjon blant menneskene. Den falske kirkes ånd kjennetegnes av ordene i Joh 12:43: «For de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud». Den norske kirke har med biskopene, de fleste av prestene og kirkemøtets delegater blitt en del av den falske kirke, og skal en dag få sin rettmessige dom av Gud (Åp 18:1ff).

For det andre må vi være klar over at Den norske kirkes røst og Guds røst er to vidt forskjellige ting. Den norske kirke sier at to personer av samme kjønn kan leve sammen i ekteskap på samme linje som mann og kvinne. Den norske kirke sier at homofilt samliv ikke er synd, men under Guds velsignelse. Gud sier gjennom sitt ord: «Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike» (1Kor 6:9-10). Og: «Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig» (3Mos 18:22).

Den falske kirke sier at den som lever i homofilt samliv blir frelst. Gud sier at den som lever i homofilt samliv går evig fortapt. Guds folk kan umulig være under en talerstol hvor skjøgens røst lyder, men må fly denne røsten for ikke selv å bli inntatt av den samme villfarelsens ånd.

For det tredje har lederskapet i Den norske kirke med et samlet bispekollegium i spissen gjort seg til vranglærere som forfører Guds folk. Skriften sier uttrykkelig at det strider mot den sunne lære å praktisere eller lære at homofili er rett ut fra Guds ord (1Tim 1:9-10).

Jesus sier om dem som forfører hans barn: «Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp. Ve verden for forførelser! For forførelser må komme, men ve det mennesket som forførelsen kommer ved» (Mat 18:6-7).

For det fjerde må Guds folk være klar over at kampen mellom den falske og sanne kirke kommer til å intensiveres i tiden fremover. En forstår av den ånd som kirkemøtets flertall representerer at en ikke bare ønsker å fremme en plass for sitt syn, men fortrenge dem som mener noe annet.

Guds folk og menighet kommer i tiden fremover til å oppleve trengsel og forfølgelse fra den falske kirke. Det kommer ikke til å stanse med at den som lærer noe annet støtes ut av kirken, men forfølgelsen kommer til å fortsette til denne røst har blitt fortiet. Men Jesus har forutsagt dette: «De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse» (Joh 16:2). Ingen må bli forundret når dette skjer!

Til slutt: Det er en dypt alvorlig situasjon vårt folk og land har kommet inn i. Det skulle tillyses faste og bønn i kirker, bedehus og hjem over vårt ganske land. Vi skulle be Gud om det var mulig at han kunne drøye litt til med sin dom, slik Abraham ba for Sodoma og Gomorra som var henfalne til samme synd, så kallet til omvendelse og syndenes forlatelse kunne lyde enda en stund i vårt folk. Enhver skulle be Gud om hans nådige tilgivelse for sin egen synd, verdslighet og likegyldighet. Ingen av oss kan si at vi er fri fra synd og medvirkning i det dype frafall vi opplever. Hvem av oss har kjempet, bedt og vært på sin vakt slik som man burde?

Reidar Heian
Formann for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Konrad Fjell
Sekretær for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Per Bergene Holm
Rektor ved Bibelskolen på Fossnes