Vend om til Herren!

Utdrag fra landsmøtereferat
Norsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte (14. juli 2011) ble holdt under hovedsommerskolen på Bibelskolen på Fossnes. Møtet ble ledet av Ingar Gangås.

Lars Fossdal minnet i den innledende andakten om den seier Herren gav sitt folk over midianittene gjennom Gideon. Israelsfolket hadde syndet mot Herren. Igjen lå de under for sine fiender. I sin nød vendte de om til Herren og bekjente sin synd. Da oppreiste Herren Gideon og gav dem en stor seier. Der man lever i synden går Herren ikke med. Men den som omvender seg kommer inn under Herrens velsignelse, fortsatte Lars Fossdal.

Ragnar Opstad leste minneord over Anlaug Linkjendal fra Sannidal som har gått bort siden sist sommer.

Saklisten var ikke preget av de store sakene. Det meste av tiden gikk med til årsmeldinger, rapport fra forkynnerne, regnskap og valg.

Landsstyret redegjorde for virksomheten i året som har gått. Det ble spurt etter om Ordet har fått gjøre sin gjerning i våre hjerter, og ført oss inn i avhengighet av vår Herre og Frelser.

Tre saker ble reist under eventuelt. Per Bergene Holm oppmuntret til å ta i bruk en enkel liturgi med syndsbekjennelse, trosbekjennelse og faste forbønner på søndags formiddagsmøter. Møteleder orienterte om at landsstyret arbeider med en velsignelseshandling ved borgerlig vigsel og stemmeretten ved årsmøtet og hvordan man skal forstå ansvarsfordelingen mellom årsmøtet og landsstyret.

Under årsmeldingen for arbeidet i Moldova ble det fortalt at ikke alt hadde gått som forventet siden sist sommer. I august i fjor ble familien Söderberg innviet til misjonærtjeneste. Men på grunn av sykdom og andre utfordringer i Moldova har man funnet det riktig å løse Marcus og Ida fra misjonærkallet.

En ser tilbake på et vanskelig år i Moldova. Det oppleves som at en dør har blitt stengt. Kanskje dette kan være med å åpne nye dører i områder av landet som ikke har fått samme oppmerksomhet så langt? Det ble oppfordret til å vente på Herren og hans ledelse.

Regnskapet ble fremlagt. Det ble påpekt økte gaveinntekter, men behov for privat lån for bibelskolen i en periode da likviditeten var noe anstrengt på grunn av mange investeringer og utbedringer.

Reidar Heian og Dag Rune Lid ble gjenvalgt til landsstyret, og sitter sammen med Karl Bø, John Flaten og Ingar Gangås. Det ble valgt tre varamedlemmer til landsstyret: Atle Barkve (1. vara), Erik Asdahl (2. vara) og Helge Mangelrød (3. vara). Jan Ove Heggdal ble stemt inn i valgnemnden for tre år.

Referent: Konrad Fjell