Derfor mister vi ikke motet

Fra årsmeldingen for Bibelskolen på Fossnes
«Men noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om Veien så mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem, og holdt daglige samtaler i Tyrannus’ skole.»Apg 19:9

Det vil alltid være brytninger der Guds ord blir forkynt, for det støter an mot vår naturlige tankegang og vårt kjød. Da bryter det på, både på det indre og det ytre plan. Det er kamp om sjelene. Både Guds Ånd og den onde er i virksomhet. Vi må være forberedt på en slik strid, og ikke miste motet selv om vi opplever at noen ikke lar seg føre til omvendelse, men tvert imot forherder seg og ikke vil tro. Ja, at noen til og med taler ondt om oss og sprer dårlige rykter. Samtidig skal vi ikke heve oss over all kritikk og tro at vi alltid takler alt som vi skal. For det gjør vi ikke. Det gjelder også bibelskoleåret som ligger bak oss. Til tross for mangler hos oss i personalet, har vi også i år fått erfare at Guds ord gjør sin gjerning, både til dom og frelse. Vi har å gjøre med et levende og virksomt ord, som skaper hva det nevner. Det er mektig til å føre den enkelte inn i livssamfunnet med Jesus, gjennom omvendelse og tro på syndenes forlatelse i Jesu blod.

«Derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet. Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds ansikt til alle menneskers samvittighet. Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går fortapt, det er skjult. For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde» (2Kor 4:1-4).

Skoledrift og undervisning
Vi begynte høsten 2010 med 18 elever på heltid. Seks av elevene fullførte høstkurset, mens de andre gikk hele året. Det begynte noen nye elever etter jul, slik at vi i vårhalvåret har hatt 15 elever på heltid.

Elevflokken ga en del utfordringer i høsthalvåret, både pedagogisk og internatmessig. Etter nyttår gikk det seg imidlertid mer til, og selv om det alltid er utfordringer i en elevflokk, med stort sprik både i forutsetninger, innstilling og modenhet, har elevene vist et godt engasjement i timene, og hatt en positiv utvikling på mange områder. Enkelte elever hadde stort fravær i høsthalvåret, men etter nyttår har det vært lite fravær.

Vi har innført jevnlige elevsamtaler, og utfører også en skoleevaluering på slutten av året. Det gir gode tilbakemeldinger fra elevene på hva som fungerer godt og dårlig hos oss, og er et godt verktøy for å bedre både undervisning og andre sider ved skoledriften.

Søkningen til neste skoleår ser mer beskjeden ut, men det er ennå litt tidlig å si hvordan det vil bli. I skrivende stund har vi syv søkere, men vi har også hatt kontakt med noen som vurderer å søke.

Personalet
Personalsituasjonen har vært uforandret gjennom hele skoleåret. Konrad Fjell slutter imidlertid som lærer for å gå inn i full stilling som prest/lærer i Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn fra høsten av. Vi vil takke for innsatsen og ønske ham velkommen tilbake når det kan la seg gjøre. De øvrige lærerne er innstilt på å fordele ledige timer mellom seg, men det vil også være behov for vikar i forbindelse med reisevirksomhet eller sykdom.

Maria Gjuvsland slutter som husmor, og Elin Mangelrød går ut i fødselspermisjon i september. Vi vil benytte anledningen til å takke begge for god og trofast innsats. Ågot Lavik har takket ja til å ta over som husmor fra august. Det er vi svært takknemlige for, og vi ønsker henne velkommen som medarbeider.

Økonomien
For skoledriften viser regnskapet for 2010 et driftsunderskudd på kr. 72 901, og eiendomsdriften har et driftsunderskudd før avskrivninger på kr. 376 986, etter avskrivninger på kr. 967 688. Ny personalbolig og ny møtesal ble tatt i bruk i løpet av 2010. I tillegg har det vært en del kostnader til vedlikehold og renteutgifter m.m. Fra og med januar 2011 er regnskapet for eiendomsdriften slått sammen med regnskapet til misjonen.

Den økonomiske situasjonen har vært relativ trang etter de store arbeidene som er gjort i løpet av 2010, og det har vært nødvendig å låne 500 000 privat for å klare de løpende kostnadene og ha penger til lønn for de ansatte.

Styret
Med i bibelskolestyret har vært: Jan Endre Aasmundtveit (formann), Tollef Fjære (nestformann), Magne Ekanger (sekretær), Per Brattgjerd og Steinar Kvalvik (styremedlemmer) og Asbjørn Fossli (1. varamann).

Jan Endre Aasmundtveit
(formann)

Per Bergene Holm
(rektor)