Velg i dag hvem dere vil tjene!

Årsmelding fra Landsstyret
«Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så dere kan få leve, du og din ætt!»5Mos 30:19

Her står Moses, Herrens tjener, ved grensen til Kanaan, det lovede land. Han hadde ført Israelsfolket i 40 år gjennom ørkenen. Et gjenstridig folk hadde de vært, selv om Herren hadde bevist sin trofasthet gang på gang. Nå minner han dem om at både livets og dødens vei er blitt forelagt dem. De har altså ingen unnskyldning, og han oppmuntrer og tilskynder dem til å velge livets vei.

Et arbeidsår ligger bak oss, og vi har også blitt forelagt livets og dødens vei på enkeltmøter og større samlinger gjennom året som er gått. Så blir det noen alvorlige spørsmål hver og en av oss må stille seg selv: Har Ordet fått gjøre sin gjerning i mitt hjerte? Lever jeg i forventning om at Jesus kommer snart? Er jeg våken så jeg akter på tidens tegn? Og så det viktigste spørsmålet: Lever jeg nær min Herre og Frelser i avhengighet og kjennskap til ham?

Vi lever i et land hvor både de styrende makter og folket som helhet mer og mer vender Gud ryggen og lever som om det ikke fantes noen Gud. Det er en uhyggelig utvikling, og hva kan vi som Guds folk gjøre? Først og fremst trenger vi å minne hverandre om flittig bruk av lønnkammeret. Vi skal ikke miste motet, men vende oss til ham som har all makt i himmel og på jord. «Han sitter på tronen ennu, og han kommer sine i hu». Så må vi be om at Herren ikke må forkaste oss, men se til oss i nåde for Jesu skyld. La oss minne hverandre om hva Bibelen sier: «For Gud er ingen ting umulig». Det gir grunn til frimodighet og håp midt i denne vanskelige tid.

De som har forkynt Guds ord for oss på møteuker, bibelhelger og stevner dette året, har vært: Sigbjørn Agnalt, Erik Asdahl, Per Bergene Holm, Konrad Fjell, Martin Fjære, Lars Fossdal, Asbjørn Fossli, Immanuel Fuglsang (DK), Ingar Gangås, Herman Geller, Per Gustavsson (S), Egon Jensen (DK), Rune Karlsson (S), Finn-Widar Knutzen, Steinar Kvalvik, Dag Rune Lid, Gunnar Nilsson (S), Karl Notøy, Gunnar Soppeland, Odd Eivind Stensland, Erik Trans (DK). I tillegg har flere frivillige talt på enkeltmøter.

Arrangement utenom den vanlige møtevirksomheten har siden hovedsommerskolen på Fossnes vært: sommerskolen på Laberget leirsted på Skogn i Nord-Trøndelag, bibelhelg på Solgry i Hordaland, kortbibelkurs og nyttårsleir på Fossnes, pinsesamlinger i Mosvik (Nord-Trøndelag), Skiptvet (Østfold) og Skjæveland (Rogaland), barneleir på Fossnes og ungdomsleirer; vinterleir på Hermanstølen i Valdres, høstleir på Hitra og sommerleir på Trettenes ved Farris i Vestfold. Oppmøtet ved de forskjellige samlingene har vært godt. Og det er ekstra oppmuntrende å se alle de unge familiene og ungdommene. Så er det vår bønn at Herren må bevare dem og lede dem på livets vei.

Siden årsmøtet i fjor har landsstyret hatt fire møter (juli, november, februar og juni) og behandlet 47 saker. Karl Bø, John Flaten, Ingar Gangås, Reidar Heian og Dag Rune Lid har møtt fast i styret, i tillegg til Atle Barkve som er 1. varamann.

Styreformann har vært Reidar Heian, og Dag Rune Lid har vært nestformann.

Ingar Gangås er sekretær og har også ansvaret for bladet «Lov og Evangelium» som utkommer med 10 nummer i året. Dette bladet gir oss mulighet til å nå mange med Guds ord. La oss stå sammen i bønn også for dette arbeidet, at Herren må velsigne det til sin ære.

Så vil vi få takke alle dere som har stått trofast med oss i bønn og offer også dette året!

Reidar Heian
(formann)

Ingar Gangås
(sekretær)