Nytt fra Bibelskolen – 2009

Av Per Bergene Holm

Ny varmeløsning

Styret for Bibelskolen på Fossnes har i flere år drøftet ny løsning for oppvarming av lokalene. Det har vært den desidert største driftskostnaden etter lønninger. Det er et mål å redusere kostnadene slik at vi kan klare å drive bibelskolen i framtiden selv om vi skulle miste statsstøtten, som er svært usikker. Inntil nå har oppvarmingen skjedd gjennom fjernvarme fra Fossnes AS og panelovner. Det har blitt relativt kostbart. Vi vurderte installering av varmepumper, men til slutt falt valget på flisfyringsanlegg.

Møtesal

Et annet tilbakevendende spørsmål er møtesalen. Den har lav takhøyde og dårlig luft, og er gulvkald om vinteren. Det har vært drøftet å fjerne betongtaket, men kostnadene har blitt for store i forhold til gevinsten.

Nå utvides møtesalen mot øst ved å forlenge eksisterende bygg. Kjelleren under blir lagerrom, og flisfyringsanlegget installeres i en del av eksisterende kjeller der det tidligere bare var jordgulv.

Kostnadsramme

Kostnader til flisfyringsanlegget er stipulert til én million kroner, ny kjeller og møtesal til to millioner. Målet er at ny varmeløsning skal gi oss en innsparing på 150.000 kroner pr. år. Byggesøknad ble sendt i fjor sommer. På høsten fikk vi tilsagn om offentlig tilskudd på 167.500 kroner til flisfyringsanlegg.

Framdrift

På nyåret fikk vi byggesøknaden godkjent. Flisfyringsanlegget ble levert i vår, og nå står kjelleren så godt som ferdig. Montering av flisfyren og tilkobling til sentralvarmeanlegget skjer snart. Alle arbeider og innkjøp gjort til nå, er betalt (delvis med midler lånt fra NLLs hovedkasse), men nå er kassen så godt som tom. Vi har en låneramme på én million, og av den er det brukt 250.000 kroner. Oppføring av vegger og tak i den nye møtesalen er utsatt inntil videre.

Ny personalbolig

I løpet av våren ble det bestemt å bygge ny personalbolig. Sara og André Heian ønsker å bosette seg på skoleområdet, og siden reguleringsplanen gir rom for en personalbolig til, ønsker styret å legge til rette for dette. Det er en stor verdi å ha personalet boende på området. Sara og Andre går inn med et innskudd på 3/4 av byggesummen, og Bibelskolen på Fossnes Eiendom dekker 1/4. Skolens andel vil bli på ca. 500.000 kroner, og vi har valgt å prioritere dette fremfor å gjøre møtesalen ferdig i år.