Årsmelding fra Bibelskolen på Fossnes 2008/2009 – Guds ord renner så stille

Guds ord renner så stille

Fra Gihon-kilden i Jerusalem renner det vann til Siloa-dammen. Det er ingen brusende elv, men en sakte og stille strøm av vann. Om denne stadige og stille strømmen ikke kunne måle seg med de mektige og brusende flodene Eufrat og Tigris, ga vannet liv til Jerusalem. Der hadde de nok til å livberge seg. Der var alt de trengte, også i nødstider.

I Jesaja 8:6 taler Gud til dem som «forakter Siloas vann, de som renner så stille». Det er Juda med kong Akas i spissen det tenkes på. Juda og Jerusalem var i nød. Mektige fiender truet. Mot dette, forkynner Gud sitt evige råd, løftet om jomfruen som skal føde en sønn, Immanuel. Gud skal fullføre sitt råd, og det folk som setter sin lit til det, skal holde stand. Men det svarte ikke til tidens krav, syntes Akas. Han så hvilke mektige krefter som utfoldet seg hos dem som hadde tatt imot innflytelsen fra Assyria, og hans håp var vendt den veien. Da sier Gud at Assyria skal slå inn over landet som en flodbølge. Det skal ikke bli til liv, men til død.

Forakter vi også Siloas vann som renner så stille? Ordet om Guds evige råd, om Guds Sønn, jomfruens sønn, som led og døde for våre synder. Er det vårt håp, det vi setter vår lit til – den stadige understrøm og kilde i vårt liv? Eller forakter vi det og vender oss til de brusende og mektige bølger i tiden, og venter at vi der skal få noe langt mer kraftfullt?

Det menneskelig storslåtte skyter opp og ser til en tid herlig og flott ut, som blomsten på marken. Men det står bare en kort tid, så visner det og dør. Det har ikke varig liv i seg. Slik er det ikke med det som er født av Gud. Guds ord kan virke uanselig og svakt, men det er ånd og liv. Og det som er virket av dette Ordet taper seg ikke, men

lever og blir, for det er av uforgjengelig sæd.

Det er vår bønn for Bibelskolen på Fossnes, at elevene skal få møte Siloas vann som renner så stille og at det skal bli den stadige understrøm i deres liv. Der det skjer, blir det som et tre som er plantet ved rennende bekker (Sal 1).

Skole- og internatdriften

Vi begynte høsten 2008 med 17 elever på heltid. Tre av disse skulle bare gå høstkurset, de øvrige helårskurset. Et par av elevene sluttet. Samtidig kom det nye til, slik at vi ved tellingen i april hadde 14 elever. Det var større sprik i elevflokken enn det vi har vært vant med, og det har vært en utfordring både med tanke på undervisning og oppfølging i internatet. Til tross for en del fravær hos noen av elevene, og en del sykdom, har det samlet sett vært et godt skoleår. Vi må be om at Ordet må bære frukt i hjertene!

Også dette året opplevde vi god oppslutning om bibelkurset i november. Bibelhelgen i februar ble som i fjor lagt opp som et mer lokalt arrangement.

I tillegg til elevene, har vi hatt flere leietakere i internatet, noe som har vært til berikelse for miljøet. Alle leilighetene har vært utleid, og i tillegg de fleste rommene på Solbakken.

I skrivende stund har vi tatt opp 10 elever til kommende skoleår, og vi vet også om minst tre til som tenker på å søke. Fire av søkerne kommer fra Guinea Bissau (via Flymisjonen), og det vil kreve et eget opplegg å følge opp dem.

Personalet

Sara Heian har sluttet i sin stilling som husmor etter endt permisjon, men tar fortsatt en god del av regnskapet på frivillig basis. Elin Nilsson har også dette året vært husmor. Mirjam Holmgren var husmorassistent i høsthalvåret. Konrad Fjell har fortsatt i sitt timelærerengasjement. Ellers har personalsituasjonen vært uforandret: Sigbjørn Agnalt (50%) og Lars Fossdal (20%) er lærere. Martin Fjære (65%) er lærer og vaktmester. André Heian (50%) er vaktmester og husfar.

Økonomi

Regnskapet for 2008 viser et driftsunderskudd på kr. 771.686 etter avskrivninger for Bibelskolen på Fossnes Eiendom. Før avskrivninger er underskuddet kr. 320.985. For Bibelskolen på Fossnes viser regnskapet for 2008 et overskudd på kr. 311.077. Samlet går virksomhetene på Fossnes derfor tilnærmet i balanse før avskrivninger, og har et samlet underskudd på kr. 460.609 etter avskrivninger. I tillegg er det også i år gjort enkelte investeringer på bygningssiden som ikke belastes driften, men balansen.

Underskudd og investeringer i bygningene er som tidligere år dekket opp med lån i NLLs hovedkasse.

Vi er nå inne i en byggeperiode på Fossnes. Det installeres flisfyringsanlegg og møtesalen utvides. Håpet er at sparte utgifter til fyring skal dekke inn disse investeringene og bidra til lavere driftsutgifter på sikt.

Styrets sammensetning

Styret består av Jan Endre Aasmundtveit (formann), Tollef Fjære (nestformann) og Magne Ekanger (sekretær), og Per Brattgjerd og Reidar Heian som styremedlemmer. Asbjørn Fossli er 1. varamann. Martin Fjære har vært personalrepresentant og

Marcus Söderberg elevrepresentant.

Jan Endre Aasmundtveit, formann

Per Bergene Holm, rektor