Å komme til Jesus

Å komme til Jesus
Av Carl Fr. Wisløff

To ting lover Jesus dem som kommer til ham.

Det første er at de skal få være trygge: Jeg skal ikke miste noe av det min Far i himmelen har gitt meg, sier Jesus (Joh 6:37-39). Jeg skal ikke vise dem bort. De skal få være trygge hos meg.

De gamle lærere i vår kirke skjelnet mellom «sikkerhet» og «trosvisshet». Det finnes en sikkerhet det må advares mot.

For det er vel ikke fritt for at her finnes en falsk trøst av evangeliet – en sikkerhet og visshet om å være frelst – men på falskt grunnlag. En trøster seg med evangeliets løfter, og gleder seg over at en blir frelst av tro, uten gjerninger. Men de vil ikke omvende seg. De vil ikke ta opp kampen mot synden og kjødet, i Åndens kraft.

Grufulle ting blir i dag sagt i den retning. Vi er syndere alle sammen, heter det, vi har ikke noe annet å trøste oss til enn Guds nåde og barmhjertighet. Det er jo så sant som det er sagt. Men så trekker de den slutningen at «den ene synd er ikke verre enn den andre, og det er bare hykleri å sette for eksempel seksuelle forhold i en særstilling» – og så lever mennesker som bekjenner kristendommen i åpen tross og ulydighet mot Guds bud!

Det er som om Guds hellige vilje ikke skulle bety noe lenger, at hans hellige bud skulle være avskaffet.

Dette har med rette vært kalt «å synde på nåden». Det vil si at en trøster seg med nåden – og fortsetter å leve i synden.

En slik holdning er en falsk sikkerhet. Her er det bare én ting å si: «Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! For det et menneske sår, det skal han høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet – men den som sår i Ånden, skal høste evig liv i Ånden» (Gal 6:7f).

Men det finnes en sann trygghet, det finnes en bibelsk frelsesvisshet. Den får vi eie i troen på Jesus. Og den går ut på at den som kommer til Jesus – med sine synder, med sine nederlag, han gråter over og ber om kraft til å overvinne – den som tror på Jesus og kommer til ham, han skal Jesus ikke miste. Han holder ham fast.

Og det andre Jesus lover er dette: «…jeg skal reise dem opp på den ytterste dag» (Joh 6:40).

Oppstandelsens morgen – det er målet.

Ja, det er målet vi ser fram imot. Oppstandelsen og det evige liv hjemme hos Gud, dette skal vi alltid ha for øye. Og en dag skal den som tror på Jesus få se dette gå i oppfyllelse.

Fra boken «Vitnesbyrd av Jesus»,

Lunde forlag, 1979