Overgitt til Herrens ord

Overgitt til Herrens ord

Av Per Bergene Holm

Som en innledning til årets årsmelding, vil vi sitere fra Hugo Odeberg, sakset fra en betraktning til Matt 10:16-22 i bladet Erevna, 1949:

«Jo ektere og renere kristendommen er, desto sikrere er det at den skal være forhatt. Dette er en sannhet som Jesus i følge evangeliene har innskjerpet fra begynnelsen til slutten av sin virksomhet. Det framstilles som en av de store hovedfristelsene å forsøke å frambringe en annen situasjon.

Å vinne terreng gjennom ytre makt, innflytelse og anseelse er en satanisk tanke. Evangeliet må alltid være foraktet og totalt maktesløst. Det skal ikke ha annen makt enn å frelse og omskape den som tar i mot det. Og evangeliets makt til å frelse og omskape skal ligge i dets fullstendige mangel av ytre maktressurser.

Jesu disipler skulle med hensyn til egne evner til å drive evangeliet igjennom i fiendtlige omgivelser, være like vergeløse og maktesløse som får blant ulver. Det finnes ingen mulighet til gjennom menneskelig klokhet og beregning å endre dette forholdet, så lenge man ikke skal svikte Kristus og hans oppdrag. Ingen list og klokhet kan hjelpe den som skal forkynne evangeliet til å hevde seg.

Når derfor Jesus sier: ’Vær da kloke som slanger og enfoldige som duer’, så er dette lik et av Jesu vanlige, slående paradokser. Det kan sammenlignes med ordet om at den som vil være størst, skal være minst, noe som opphever muligheten for å søke å være størst. Man kan kanskje gjengi Jesu ord slik: Vær kloke som slanger på den måten at dere er enfoldige som duer, det vil si gjennom fullstendig å avstå fra ethvert forsøk på å handle klokt, listig eller diplomatisk. Den fullstendig åpne, og fra all beregning frie, enfoldigheten er den eneste list og klokhet som evangeliets forkynnere kan eie, om han er tro mot det oppdrag han har fått av Kristus.»

Vi må være i bønn til Gud om at vår undervisning og forkynnelse kunne gå fram etter disse linjene. Vi står alle stadig i fare for å holde kjød for vår arm og stole på oss selv, vårt arbeid og vår linje osv, og ikke være hjelpeløst overgitt til Herrens ord. Vårt kall og vår oppgave er å holde Guds ord fram så enkelt og klart som vi får nåde til, og så er saken ikke lenger vår, men Guds. Det er i selve Ordet kraften ligger. Det er Guds Ånd som alene skal overbevise hjertene. I dette ligger det både en alvorlig påminnelse og en herlig frihet. Vårt ansvar ligger i å være tro i såarbeidet og ikke blande ugress inn i såkornet, men plante og vanne det rene Gudsordet som er overgitt oss. Og så er det Gud alene som har ansvar for veksten.

Skole- og internatdriften:

Etter flere år med stigende elevtall, startet vi opp høsten 2004 med kun to elever på heltid. I tillegg var det fire husmødre som fulgte undervisningen en til to dager pr. uke. Vi vil berømme de to, som mange ganger var de eneste elevene i klasserommet, for deres trofasthet og utholdenhet.

Etter jul begynte fem nye elever, slik at vi nesten kom opp på det samme nivået som vi har vært de siste årene. I tråd med det som har blitt regelen de siste årene, så har vi også i år hatt flere elever fra Sverige. Vi er meget glade for den kontakten det har gitt oss.

Vi opplevde et meget godt bibelkurs i november, det samme gjelder bibelhelgen i februar. Og vi opplevde at begge samlingene var godt besøkt. Begge samlingene var til stor oppmuntring for oss ved skolen.

Personalet

Sara Lingmalm fra Sverige overtok som 1.husmor fra sommeren, etter at Greta Skjelbred Øgreid ønsket å slippe hovedansvaret og Elisabeth Stålerød også fant å måtte si fra seg videre engasjement. Vi vil ønske Sara velkommen i medarbeiderflokken og håper hun vil trives med oppgavene, og samtidig uttrykke en takk for den tid Elisabeth arbeidet hos oss. Greta har fortsatt i en mindre stilling som 2.husmor, og det er vi takknemlige for.

Olaf Klavenæs fant det riktig å ta en pause fra lærergjerningen dette året. For øvrig har det ikke vært noen endringer i personalflokken.

Økonomi

Regnskapet for 2004 viser et driftsunderskudd på kr. 680.131,- etter avskrivninger. Før avskrivninger er resultatet kr. 257.356,- i underskudd, noe vi må si oss fornøyd med, da det er omtrent som budsjettert. En skal da ta i betraktning at vi ikke mottok budsjettert statsstøtte for høsthalvåret. Dette ble imidlertid så godt som fullstendig kompensert gjennom økt ekstern utleie.

Styrets sammensetning

Styret består av Per Brattgjerd (formann), Jan Endre Aasmundtveit (nestformann) og Magne Ekanger (sekretær), og Asbjørn Fossli og Reidar Heian som styremedlemmer. Sigbjørn Agnalt er ny 1.varamann fra 2005.

Utdrag fra årsmelding for Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2004/2005