Årsmelding for arbeidsåret 2003/2004 fra landsstyret i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Årsmelding for arbeidsåret 2003/2004
fra landsstyret i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

(Norsk Luthersk Lekmannsmisjon holdt sitt årsmøte torsdag 15. juli i forbindelse med hovedsommerskolen på Moi i Rogaland. I denne utgaven av «Lov og Evangelium» gjengir vi årsmeldingene og bringer referat fra årsmøtet. Red.)

I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte, og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. (Heb 11:13-14)

Hvordan er det med himmeltonene i mellom oss? Trosheltene i Det gamle testamente hadde sett noe overjordisk, et himmelsk fedreland. Det var det de søkte. Det var det som var deres mål. Derfor bekjente de at de var fremmede og utlendinger på jorden.
Og vår sangbok er full av vitnesbyrd om troende som gjennom alle tider har fulgt i trosheltenes fotspor. Måtte også våre liv være himmelrettet, og måtte himmelsangen være levende i vår munn og i vårt hjerte.

Jeg går til himlen, der er mitt hjem, Der er ei synd eller smerte, Der er det nye Jerusalem, Og der hele mitt hjerte. (Sb 876)

Forrige årsmøte ble avholdt på Bibelskolen på Fossnes 10. juli 2003. Dag Rune Lid og Håvar Fjære ble valgt inn i landsstyret. Fra før satt Karl B. Bø, Ragnvald Lende og John Flaten. Øyvind Klavenæs ble 1. varamann. Landsstyret konstituerte seg med Håvar Fjære som formann og Dag Rune Lid som nestformann og har siden forrige årsmøte avholdt 4 styremøter og behandlet 42 saker. Det har vært dissens i landsstyret angående videre drift av Bibelskolen på Fossnes dersom en fra høsten 2004 ikke får statsstøtte. Et flertall på tre går inn for videre drift, mens et mindretall på to mener misjonen ikke kan garantere for videre drift dersom statsstøtten faller bort.

De som har forkynt Guds ord til oss dette året har vært Olaf Klavenæs, Tore Mangelrød, Per Bergene Holm, Lars Fossdal, Ingar Gangås, Hans Henrik Brix, Martin Fjære, Gunnar Fossli og Reidar Linkjendal. I tillegg har flere av våre trofaste misjonsvenner og noen gjestetalere talt på enkeltmøter, stevner og møteuker. Ingar Gangås har vært en måned i Peru (mars 04) med særlig vekt på forkynnelse og undervisning. Tore Mangelrød og Jan Ove Heggdal besøkte Moldova i mars. Per Bergene Holm og Ingar Gangås har også deltatt på sommerkole i Ukraina (juni 04) i regi av vår samarbeidskirke i Moldova.

Sentrale arrangement i regi av Lekmannsmisjonen har vært Hovedsommerskole på Bibelskolen på Fossnes 9.-13. juli, sommerskole på Imi-stølen 31. juli – 3. august, bibelhelg på Solgry 3.-5. oktober, nyttårsleir på Fossnes 29. desember – 1. januar, pinsestevne på Bibelskolen på Fossnes 28.-31. mai og to leirer for barn og ungdom i Vestfold 25.-27. juni.

Når det gjelder Bibelskolen på Fossnes og misjonsarbeidet i Peru og Moldova, vises det til egne meldinger fra disse arbeidsgrenene.

Bladet «Lov og Evangelium» kom som vanlig ut med 10 nr. i året som gikk, og er fortsatt vår største talerstol. Parallelt med dette legges også bladet ut på Internett. I vinter har besøkstallet ligget på et gjennomsnitt på 60-70 treff pr. dag, en periode i januar betydelig høyere (27/1 – 202 stk).

Så vil vi takke den enkelte av vennene i alle de små grupper og lag som samles i regi av Lekmannsmisjonen!
Takk for forbønn for styre, forkynnere og nasjonale medarbeidere i Peru og Moldova!
Takk for gaver til arbeidet, og takk til dere som legger til rette virksomhet og tar i mot forkynnere på deres hjemplass!
Og takk til alle dere som stiller opp på stevner og møter rundt om i landet.
Og ikke minst, takk til dere som forkynner Guds ord for oss!

«For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.» Rom 11:36

For Landsstyret

Håvar Fjære, Jon Espeland,
formann sekretær