Jesu Kristi evangelium av Olaf Klavenæs

Jesu Kristi evangelium
Av Olaf Klavenæs

Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet! Bare dette vil jeg
få vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte
i Ånd, vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves! – om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt?

Gal 3:1-5

Paulus brenner av apostolisk omsorg, nidkjærhet og kjærlighet til Galaterne. I 1Tim 2:4 ser vi litt inn i Paulus’ egen livsinnstilling når han formaner læregutten Timoteus: «Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære.»
Slik lå Galaterne på Paulus’ hjerte, det var hans store nød og ønske at de måtte bli bevart i den sanne lære.
Galaterne hadde fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Det hadde de fått gjennom Ordets forkynnelse om Jesus som døde i synderes sted. De hadde fått høre om han som var sendt av Gud til verden for å sone synden. De hadde fått høre «om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham.» Apg 10:38

Og denne vidunderlige tale om Jesus, hadde ført galaterne inn i evangeliet.

Men nettopp dette var det de hadde vendt seg bort ifra. Og det er en dyp smerte for sjelevinneren Paulus, som utbryter: «Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.» Gal 1:6-7
Måtte vi også merke oss dette. Det finnes ikke noe annet evangelium enn Kristi evangelium.Det er derfor det kalles det gode budskap. Det finnes ikke noe annet, alt annet er menneskeverk som Satan står bak. Han bruker alle midler for om mulig å vende mennesket bort fra det som kan frelse.
Derfor oppfordrer Paulus oss til å «ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep» og «ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. » Ef 6:11+15
Fredens evangelium, budskapet om Jesu uforskyldte frelse, gir beredskap til kamp mot djevelen. Ved selve det å høre og leve i evangeliet, blir du bevart i evangeliet!
«Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Jes 53:5
Tenk å få trykke disse ordene til sitt hjerte! Det gir glede! Det gir kamplyst!
Jeg har så ofte tenkt på Davids siste ord som vi leser om i 2Sam 23ff. «Dette er Davids siste ord,» står det, og så sier David i v.5.: «For har ikke mitt hus det slik med Gud? En evig pakt har han jo gjort med meg, ordnet i alle deler og trygget, all min frelse og alt godt…»
Tenk at David, helt inn i døden fikk trøste seg utelukkende på det han, Jesus, hadde «ordnet i alle deler og trygget».
Hva blir ditt og mitt siste ord i denne verden? Måtte vi få bære med oss det samme vitnesbyrd som David!
Det var nettopp det Paulus fryktet for galaterne, at de skulle miste selve evangeliet, og at deres siste ord skulle bli om dem selv, og ikke om Jesus.
Evangeliet taler om hva Gud har gjort! Rom 8:3 sier det slik: «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud…» Strek under dette ordet i din Bibel!
Det står så klart i Bibelen om hvordan vi blir rettferdige for Gud, om at det er han som handlet til vår frelse.
«Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle barnekår.» Gal 4:4-6
Kan det sies klarere? Gud handlet, vi skal få. Jesus betalte hele prisen. Du er satt helt utenfor. Du får det alt sammen for intet, gratis, uforskyldt! Her har vi julens og påskens og pinsens budskap!
Så sier Luther: «Jeg kan overhodet ikke fatte Kristus, slik Skriften framstiller ham for meg. For igjen og igjen framstiller dejevelen en falsk kristus for meg.»
Det var dette farlige bedrag galaterne var kommet inn i. Og husk: Djevelen bruker alle midler, også falske forkynnere som forkynner en falsk kristus. Det var det som skjedde i Galatia. Derfor: Vær på vakt og hør etter når det forkynnes, at det er Bibelens Kristus som blir forkynt!
Loven lærer oss hva vi skal gjøre for å stå rettferdige for Gud. Men den kan ikke rettferdiggjøre noe menneske, for vi er alle under synd, det betyr, vi kan umulig holde lovens hellige krav.
Evangeliet lærer oss hva vi skal motta for å bli frelst. Det lærer hva Gud har gjort til vår rettferdiggjørelse.
Det er sant at loven krever det umulige av oss. Derfor sier mange mennesker: «Når jeg gjør så godt jeg kan, kan da ikke Gud kreve mer!?»
Jo, han gjør det! Han krever fullkommenhet av deg!
Men nettopp her kommer Jesus inn. Han gir deg – for intet – den fullkommenhet som Gud krever. Kirkefaderen Augustin har sagt det slik: «Gud, gi meg hva du krever, og krev så siden hva du vil.»
Rom 7:14 sier: «For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden.» Har du opplevd at du er solgt under synden? Det er en smertelig erkjennelse. Men det er også en nødvendig erkjennelse som du sammen med Paulus skal få takke for. Så må du også sammen med ham utbryte: «Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme! Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre! Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.» Rom 7:24-25
Det betyr ikke at jeg kan synde fritt, men det betyr at det ikke finnes noen frelsesgrunn i mitt kjød. Jeg må få hele frelsen uforskyldt av Gud ved Jesus. Og dette budskapet er min beste følgesvenn i min daglige kamp mot synden og mitt elendige kjød.
Tenk å få leve i dette: Frikjøpt! – av Jesus!

Artikkelen er bearbeidet av JE
etter råmanus av OK