Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Peru – 2003

Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Perufor arbeidsåret 2002/2003

Vi vil begynne meldingen med en hilsen fra våre venner i Peru:
«Til broder Dag Rune Lid, formann i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.

Sak: Takk for all hjelp og støtte i året 2002

 

Med all vår ærbødighet:

Det er med stor glede vi hilser dere i navnet til vår Herre og Frelser Jesus Kristus.

Landsstyret i INEL-Perú vil med dette henvende seg til dere for å uttrykke vår takknemlighet for støtten til Herrens arbeid i Peru gjennom året 2002. Uten hjelpen fra dere, hadde det vært umulig for oss å være med å oppfylle misjonsbefalingen. Men først og fremst går vår takk til Gud for hans store barmhjertighet og miskunnhet.
Så kan vi på vår side få lov til å være med å be for hver enkelt av dere i Landsstyret og for hver bror og søster som er med og gir sine offer til misjonsarbeidet i Peru og Moldova.
På tross av en del vanskeligheter i 2002, får vi likevel møte 2003 med forventning og tillit, og i tro på bibelordet måtte gjelde oss når Skriften sier: «Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro.» (1Kor 4:1-2)»

Celso Valdiglesias,
president INEL-Perú»

 

På forrige årsmøte hadde vi besøk av to av våre nasjonale medarbeidere i Peru. Evangelist Ubaldo Marca og formann Celso Valdiglesias fikk være til inspirasjon og velsignelse da de var med på begge sommerskolene og besøkte flere av venneflokkene rundt om i landet. For dem selv var besøket verdifullt, ikke minst fordi de fikk innblikk i vår lavkirkelige virksomhet og betydningen av at Ordet og et fulltonende evangelium får stå i sentrum for den åndelige virksomheten.

Siden forrige årsmøte har Dag Rune Lid og Jon Espeland besøkt ytremisjonsarbeidet i Peru i perioden 1. – 15. april 2003. Helga 11.-13. april var det bibelkurs i kirkelokalene i «Alto Selva Alegre». Bibeltimeholdere var evangelistene Ubaldo Marca, Damián Heredia, Eusebio Alvis, Miguel Curse, samt Jon Espeland og Dag Rune Lid. Det var godt frammøte til kurset, og vi opplevde møtene som åpne og rike. Som ny formann i Lekmannsmisjonen, var det inspirerende for Dag Rune Lid å få se arbeidet og møte medarbeidere og kristne brødre og søstre i Peru. Vi får stå i et arbeid hvor en merker at den enkelte har med Herren å gjøre, og hvor forkynnelsen er sentral og rettet mot vekkelse og et personlig møte med Jesus.

Radioarbeidet går sin gang med daglige sendinger fra klokken fem om morgenen til klokken åtte om kvelden. Det er evangelist Damián Heredia som er hovedansvarlig for driften av studio og evangelist Eusebio Alvis bruker det meste av sin tid til produksjon av programmer. Ettersom radioen sender 15 timer i døgnet er dagen delt inn i to vakter og de andre evangelistene roterer i følge oppsatt vaktliste. Siden siste årsmøte er flere nådd gjennom radioarbeidet og blitt trofaste møtedeltagere.

Det er fortsatt sju medarbeidere på lønningslista til vår samarbeidskirke INEL-Perú. Disse er Celso Valdiglesias, Damián Heredia, Ubaldo Marca, Eusebio Alvis, Miguel Curse, Victoria Gonzáles og Hugo Castellanos. Sistnevnte er tilsatt som evangelist med særlig ansvar for møter på indianerspråket Quechua. Alle sju har lønn fra Lekmannsmisjonen og er vårt særlige ansvar i bønn og offer.

For å få bedre struktur over arbeidet i Peru, arbeider landsstyret med etablering av en underavdeling av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon i Peru. Det vil bli ytterligere redegjort for dette muntlig i årsmøtet, med tanke på å få årsmøtets godkjenning til en slik etablering.

Det ble i 2002 sendt kr 560 000 til misjonsarbeidet i Peru, herav kr 225 000 til innkjøp av hus i Arequipa sentrum. I tillegg ble det sendt kr 60 000 til kjøp av ny radiosender. Dette beløpet ble imidlertid ikke benyttet fordi en ny sender viste seg å være dyrere enn beregnet. Da det våren 2003 var for lite midler i hovedkassen til en ordinær overføring til Peru, ble disse midlene overført til vanlig drift av misjonsarbeidet i Peru. Budsjettet for arbeidet i Peru i 2003 er på kr 416 646,-.

Så er det vårt ønske at vi gjennom misjonsarbeidet i Peru kunne få være redskap til mange sjelers frelse!

Flekkerøy, juni 2003
Jon Espeland