Årsmelding for Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2001/2002

Årsmelding for Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2001/2002

Generelt:
Enda et år kan vi melde om økning i elevtallet. I høsthalvåret var det elleve stykker som fulgte undervisningen, i vårhalvåret ti. Og det ser ut til at vi kan få et tilsvarende elevtall neste år også.

Selv om det er en allsidig virksomhet på Fossnes, så er det jo i første rekke bibelskolen stedet er til for. Derfor er det ekstra gledelig å oppleve at både internat og klasserom begynner å fylles opp.

Det er blitt arrangert to bibelkurs i løpet av året, og særlig bibelkurset i november var godt besøkt. Seksten stykker fulgte kurset, i tillegg til elevene. En del fra Vestfold kom også og fulgte noen timer nå og da. Det ser ut til at det er behov for slike kurs, og vi vil søke å konsentrere oss om høstkurset og legge dette til en fast uke i november.

Personalet:
Marit og Ingar Gangås flyttet til Fossnes høsten 2001, samtidig som Torunn og Lars Fossdal flyttet til sitt nye hjemsted på Fossdal. Vi vil takke Torunn og Lars for innsatsen de har gjort på Fossnes i den tiden de har vært her, og vil samtidig ønske Marit og Ingar velkommen. Ingar har tatt over husfaransvaret og Marit har gått inn i husmoroppgavene inntil videre.

På grunn av sykdom og noe underdekning på undervisningssiden, ble Hans-Henrik Brix ansatt som vikar for vårhalvåret 2002.

Bibelskolen:
Hvorfor driver vi bibelskole? Hva er hensikten med å gå på bibelskole? Dette spørsmålet har blitt aktualisert i løpet av dette skoleåret.

Det er ikke tvil om at de unge i dag lever under et voldsomt press på mange områder. Overalt er det et jag etter utdannelse, karriere og materiell velstand. Et bibelskoleår som ikke gir formell kompetanse passer ikke i et slikt jag. Det setter en tilbake i forhold til omgivelsene, både karrieremessig og økonomisk. Vi merker derfor mer og mer at elevene kjenner seg presset til å ha arbeid eller ta fag ved siden av. Det er ikke til å komme bort fra at slike andre gjøremål og engasjement lett kan hindre konsentrasjonen om Guds ord og vende sinnet bort fra ”det ene nødvendige” til alt annet som en ”må”. Og det som enhver kristen kjenner til, opplever også den som er ung. Det koster å sette seg ned med Guds ord, det oppleves verken ”matnyttig” eller ”kompetansegivende”. Og når det ikke står en arbeidsgiver eller lærer over meg og sier at jeg må, så er det så mange andre ”må” som blir sterkere. Jesu ord om hvor viktig det er å sette seg ned ved hans føtter blir ikke sterke nok.

Noen kjenner også behov for et avbrekk etter fullført videregående utdannelse, og ser på bibelskoleåret som et hvileår hvor man skal samle krefter før en tar fatt på utdanningskarusellen igjen. De er minst av alt innstilt på at et bibelskoleår skal være fullt av lesing og arbeid.

Det er en utfordring å drive bibelskole i møte med dagens unge og det press de lever under. Kompetanse eller spennende turer/aktiviteter, hva skal en slå inn på for å fange de unges interesse? Vi tror ikke at noe av dette løser det som er selve hovedutfordringen, nemlig å få de unge til å bli stille for ”det ene nødvendige”. Det er en fare for at man gjennom alle forsøk på å skape interesse og oppslutning nettopp ”fanger” interessen, men ikke der den skulle vært fanget.

Bare Ordet selv har den egenskap at det binder oss til Jesus og hans ord. Derfor er det så om å gjøre at den som er ung blir bundet til Ordet, får sitt sinn og sine tanker tatt til fange under lydigheten mot Kristus. I tillit til Ordet innbyr vi derfor fortsatt elever til et år ”avsides med Jesus”. Vi har ikke noe imot verken kompetanse, friluftsliv, idrett, reiser, ”teamarbeid” eller evangeliseringsaksjoner i inn- eller utland. Det er på sin plass alt sammen, til sin tid. Men på en bibelskole skal Marta få hvile, hun som gjør seg strev og uro med mange nyttige og nødvendige ting og får sinnet vendt hit og dit. Hun skal la alt dette være – for en tid – for å sitte ned ved Jesu føtter. Det er det ene nødvendige og det er den gode del.

Økonomi:
Regnskapet for 2001 viser et driftsunderskudd på kr. 596 062,- etter avskrivninger. Før avskrivninger er resultatet kr. 115 030,- i underskudd. Vi viser for øvrig til de mer detaljerte regnskapsoversiktene som er vedlagt meldingen.

Styrets sammensetning:
Styret har bestått av Jon Espeland (formann), Svein Mangelrød (nestformann) og Magne Ekanger (sekretær), Arne Otto Skutlaberg og Paul André Bergene Holm som styremedlemmer. Fra 2002 har Olaf André Klavenæs gått inn i styret, mens Arne Otto Skutlaberg er gått ut, men overtar som 1.varamann.

Fossnes, 8.mars 2001.
Jon Espeland, formann
Per Bergene Holm, rektor