Årsmelding for arbeidsåret 2001/2002fra landsstyret i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Årsmelding for arbeidsåret 2001/2002
fra landsstyret i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel til å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus… (2Tim 1:1)

Vi vil gjerne begynne denne årsmeldingen med å peke på det oppdraget Herren gav Paulus; – at han skulle forkynne løftet om livet i Kristus Jesus! Det er også vårt oppdrag!

Vi skal få lov å forkynne for hverandre at «Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser.» Ef 2:4-5.

Tenk at vi skal få lov å samles under dette livgivende budskap; – at vi er gjort levende med Kristus og har fått løfte om et evig og uforgjengelig liv sammen med vår kjære Frelser i hans evige seiersrike. Måtte Gud gi oss nåde til – gjennom vår forkynnelse og virksomhet – å føre den enkelte inn til livets kilde, og at nye sjeler også gjennom Lekmannsmisjonens virksomhet kunne føres over fra døden til livet, – både i Norge og på misjonsmarkene!

Forrige årsmøte ble avholdt på Bibelskolen på Fossnes 12. juli 2001. Dag Rune Lid og Magne Ekanger ble valgt inn i landsstyret. Fra før satt Karl B. Bø, Ragnvald Lende og Ivar Fiske. John Flaten ble 1. varamann. Landsstyret konstituerte seg med Karl B. Bø som formann og Dag Rune Lid som nestformann og har siden forrige årsmøte avholdt 3 styremøter og behandlet 26 saker.

Faste forkynnere dette året har vært Olaf Klavenæs, Tore Mangelrød, Per Bergene Holm, Lars Fossdal, Ingar Gangås og Martin Fjære. I tillegg har flere av våre trofaste misjonsvenner og noen gjestetalere talt på enkeltmøter, stevner og møtehelger.

I året som er gått har to av Lekmannsmisjonen forkynnere gått heim til Herren. Godtfred Nygård døde 10. september og Margrete Skumsnes 23. november. De har begge vært aktivt med i Lekmannsmisjonen siden starten i 1963 og har besøkt foreningene som Ordets vitner. Vi er takknemlige til Gud for det de fikk bety i mellom oss og lyser fred over deres minne.

Sentrale arrangement i regi av Lekmannsmisjonen har vært Hovedsommerskole på Bibelskolen på Fossnes 11.-15 juli, sommerskole på Imi-stølen 2.-5. august, bibelhelg på Solgry 12.-14. oktober, nyttårsleir på Fossnes 29. des.-1. januar og to leirer for barn og ungdom i Vestfold 28.-30. juni.

Når det gjelder Bibelskolen på Fossnes og misjonsarbeidet i Peru, vises det til egne meldinger fra disse arbeidsgrenene.

Misjonsarbeidet i Moldova har hatt besøk av Per Bergene Holm og Jon Espeland fra 20.-24. september 2001 og av Tore Mangelrød 27. mars – 8. april 2002. Det er overført kr 61 883,70 til «Den Evangelisk Lutherske Kirken i Republikken Moldova» siden forrige årsmøte. Det har ikke vært mulig å få undertegnet noen samarbeidsavtale med kirken fordi den foreløpig mangler en formell struktur.

Bladet «Lov og Evangelium» kom som vanlig ut med 10 nr. i året som gikk er fortsatt vår største talerstol.

Så vil vi takke den enkelte av vennene i alle de små grupper og lag som samles i regi av Lekmannsmisjonen!

Takk for forbønn for styre, forkynnere og nasjonale medarbeidere i Peru og Moldova!

Takk for gaver til arbeidet, og takk til dere som legger til rette virksomhet og tar i mot forkynnere på deres hjemplass!

Og takk til alle dere som stiller opp på stevner og møter rundt om i landet.

Og ikke minst, takk til dere som forkynner Guds ord for oss!

«For øvrig, brødre: Gled dere! Bli fullkomne! La dere formane! Ha det samme sinn! Hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere.» 2Kor 13:11

For Landsstyret
Karl B. Bø, formann
Jon Espeland, sekretær