Nøkkelen til all åndelig seier

Nøkkelen til all åndelig seier
Av Sven A. Berglund

De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og de ord de vitnet. (Åp. 12:11a)

Johannes ser et veldig syn som sikter til den siste store dag, og hører en høy røst i himmelen som sier om den skaren som har vasket sine kjortler i Blodet: «De har seiret.» Jeg må spørre når jeg leser dette ordet: Er jeg blant dem? Skal jeg være med når brudgommen kommer? Er vi – du og jeg blant dem som seirer?

Når det står om seier så ligger det i selve saken at her er det kamp og strid. Hvem er det som seirer? Jo den som kjemper i en annens kraft.

«De seiret over ham,» står det. «Ham» sikter til Satan og hans åndehær. «Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod,» sier apostelen. Ef. 6:10-13.

Å du hvor vi trenger til formaningen om å stride med rette våpen for å vinne seier. «De seiret i kraft av Lammets blod.»

Nøkkelen til seier
Dette er nøkkelen til all åndelig seier, både når det gjelder mitt personlige kristenliv og Guds rikes arbeid og vekst. Når det gjelder Guds rike på jord er vi helt avhengige av dette Blodet. Slutter vi å forkynne Lammets blod som vår eneste trøst og grunn til salighet, så stopper vår åndelige vekst og all sann vekkelse uteblir. Dette er aktuelt i dag, – for predikantene, kristenfolket og forkynnelsen.

Hva med ditt personlige vitnesbyrd? Handler det om Lammet og Blodet? Jeg tenker da på vitnesbyrdet du avlegger mellom dem som ikke tror. Jeg tror vi må be mye om nåde til ikke å fortie eller skjule hans navn. Matt. 10:32f. «Det er frelse kun i Jesu blod alene,» sier en sanger. Det er en grunnleggende sannhet! Blodet er det betalingsmiddel og som «gjelder tusen ganger mer enn alle våre synder,» sier Rosenius. Når en synder som har sett seg selv redningsløst fortapt, får se og gripe om Blodet som sitt liv og sin redning, da går han fra mørke, «blir satt inn i Guds underfulle lys», blir født på ny og eier vitnesbyrdet. «For de er tre som vitner: Ånden og vannet og Blodet.» 1Joh 5:7-8. Når du er kommet hit er den store seier om din sjel vunnet.

Seier i hverdagen
Og så kommer Blodets betydning i ditt daglige kristenliv som ordet i Åpenbaringen vitner om. I Blodet eier du alt. Det er seiersvåpnet! Det er derfor Herren roper til sitt Israel: «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» 2M 14:14. Ja, det var Herren selv som stred og vant en evig seier og forløsning for hele Adams falne ætt. Jesus er den stridsmann som gikk i mitt sted, – i liv, i død, i blod og smerte, i oppstandelse og evig seier. Så skal jeg få arve alle ting med ham og allerede nå er jeg satt i himmelen med ham, sier Ordet.

Og så har han gitt meg ett våpen til seier over Satan verden og mitt eget kjød. Kontakt med dette seiersvåpnet, Lammets blod, får jeg gjennom Ordet om korset. Hele Bibelens samlede vitnesbyrd er om frelsen, kraften og seieren i Lammets blod. I Bibelen møter du Ordet om Blodet som er gitt til syndenes forlatelse. Dette budskap er den røde tråd gjennom alle skriftene. Når du lever i daglig omgang og fornyelse i dette Ordet, da lever du i syndenes forlatelse.

«Stundom rent på tvers»
Og da synger du nok, som jeg pleier å gjøre, på verset i Marius Giverholts sang: «Og går det smått, ja, stundom rent på tvers, Jeg nynner bare på mitt kjære vers Om Lammet som meg renser med sitt blod, Ja, med den sang jeg møter dødens flod.»

Ja, selv om jeg lever ved Golgata og midt i Jesu blods nådehav, gjemt i hans sidesår, så går det stundom rent på tvers. Slik var det også med de mange trosheltene vi møter i Bibelen. Abraham rotet det til for seg når han reiste fra løfteslandet til Egypt i vantro. David, som var mannen etter Guds hjerte, falt i forferdelige synder når han holdt seg hjemme fra sine plikter som leder for Israels kriger. Det gikk «rent på tvers», og det er vel ikke bedre med oss? Ofte må et Guds barn sukke og kjenne på fienden «djupt i sin egen barm».

«Skal tro om jeg når fram?» Ja, min kjære leser, Gud selv vil at du skal nå fram, – stride den gode strid og nå målet. Derfor sparte han ikke sin egen Sønn men gav oss alle ting med ham.

«Livet har vi i hans blod Og i lammets dype sår Har vi alltid jubelår Og så reiser vi på nåden Til vi står i himmelen» synger Anders Carl Rutstrøm (prest og leder for brødremenig-heten i Stockholm).

Uforskyldt får jeg motta og gjøre meg bruk av dette soningsblodet som er seiersvåpnet .

Bruk for et seiersvåpen
Hvordan har du det? Har du bruk for syndenes forlatelse? – bruk for hvile i et fullbrakt frelsesverk? – for å hvile i tro på Jesu Guds Sønns blod som renser fra all synd? Har du bruk for nåde til å bli utfridd fra åndelig nød? Har du bruk for et seiersvåpen utenfor deg selv og din kraft? Frykter du for at du ikke skal seire?, – ikke nå fram?

Da sier evangeliet at Jesus har stridt din strid og vunnet! Jesus har gitt sitt eget hjerteblod til din forløsning! Han har dødt din død og oppstått til din rettferdiggjørelse! Han står natt og dag for Faderens åsyn med soningsblodet! Han ber for deg og taler din sak! Evangeliet roper at du skal få lov å se bort fra alt ditt eget og ta din tilflukt ene og alene til Jesus og soningsblodet!

Velkommen til Jesus! Velkommen til å gjøre bruk av seiersvåpnet både i ditt eget liv og i Guds rikes arbeid.