Syndens lønn er døden

Syndens lønn er døden
Av Damian Heredia, evangelist, Peru

Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen? (…) Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt.

(…) Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du? Han svarte: Jeg hørte deg i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg. Da sa han: Hvem har sagt deg at du er naken? Har du ett av treet jeg forbød deg å ete av? Adam sa: Kvinnen som du gav meg til å være hos meg, hun gav meg av treet, og jeg åt. Da sa Gud Herren til kvinnen: Hva er det du har gjort? Kvinnen svarte: Slangen dåret meg, og jeg åt. Da sa Gud Herren til slangen: Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet framfor alt fe og framfor alle ville dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. (1 Mos 3:1-15)

Hva er et menneske?
I vår tid er det mange mennesketanker om mennesket. Mange tenker at mennesket ikke er skapt, men har utviklet seg ifølge evolusjonslæren. Men Bibelen forteller om menneskets skapelse, syndefallets tragedie og frelsen i Jesus Kristus.

Vi har Guds åpenbarte ord om hva et menneske er. Mennesket ble skapt i Guds bilde, uten lyte og mangler for å leve evig i frihet og hellighet, i fullkomment samfunn med Gud. Mennesket lignet Gud, ikke i legemlig forstand, men åndelig talt. Mennesket var én ånd med Gud. Fra skapelsen finner vi altså mennesket i fullkomment samfunn med Gud, kronet med ære og herlighet. Alt var til Guds ære og pris. Mennesket var Guds ypperste skapning – skapt til samfunn med Gud.

Menneskets tragedie
I denne lykkelige situasjon forteller Bibelen oss om menneskets tragedie – syndefallet – da det mistet sin herlighet. Denne tragedie var ikke et uhell eller en uheldig omstendighet. Nei, den skjer med menneskets vitende og vilje. Og den anspores av en tredje person, av djevelen. Han er løgnens far, usann fra begynnelsen, et ondt vesen som hater sannheten. Denne onde person skaper seg om til det han vil; – slange, lysets engel, brølende løve, fyrste og konge. I Edens hage omskapte han seg til en slange. Han kan også komme som en predikant! Bibelen taler om ulver i fåreklær. Satan er hans navn. Han er Guds fiende, en motstander av alle Guds planer.

Satan vil føre alle mennesker til tragedie. Hva er hans redskap? Han bruker øynenes lyst, kjødets lyst, han forfører hjertet, tilbyr ære og makt. Han har dette ene mål: Å føre alle inn i den største tragedie!

Adam og Eva’s fall
Slangen viser Eva den forbudte frukt. Den er en lyst for hennes øye. Så provoserer djevelen, han skaper tvil, han lover gudlikhet og frister mennesket til selvforherligelse.

Ikke diskutér med djevelen! Han vil lure deg og du blir fanget i hans løgn – som Eva. Adam og Eva – mennesket – falt i synd. De mistet gudlikheten, mistet samfunnet med Gud. Konsekvensene av syndefallet er menneskets store tragedie. Det førte oss inn i ulydighet mot Gud og lydighet mot Satan.

Etter syndefallet ville Adam og Eva gjemme seg for Gud. De kjente på frykt og skam. Det var nye og ukjente reaksjoner fordi de hadde mistet sitt samfunn med Gud.

Synden forherder hjertet
Gud spør Adam: Hva har du gjort? Adam er blitt frekk og hard, og sier: «Kvinnen som du gav meg til å være hos meg, hun gav meg…» Synden gjør mennesket hardt, får det til å skylde på andre. Eva skylder på slangen. Se hvordan den ene skylder på den andre!

Gud dømmer og straffer synden. Mennesket og jorden forbannes for syndens skyld, og Gud setter fiendskap mellom de to ætter, kvinnes ætt og slangens ætt. Det blir en kamp mellom disse to ætter. Denne kamp fortsetter i dag. Når du blir en kristen kommer du inn i denne kamp, kampen mellom kjødets lyst, synden og det nye livet med Jesus.

Trøstebudskap
Mennesket ble utestengt av Edens hage, støtt ut, bort fra Gud. Mennesket er trøstesløst fortapt. Men så lyder det et trøstens budskap fra Gud: «Kvinnens ætt skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.»

Adam og Eva følte skam for sin nakenhet og dekte sin nakenhets skam med fikenblader. Men fikenbladene visner, de hjelper ingenting. Men Herren slakter (ofrer) et dyr og kler dem med skinn. Dette er et bilde på Kristus. Guds lam måtte dø for å dekke vår skam med Kristi kledning. Adam fikk et løfte om Han som skulle komme. Det ble ofret et dyr, en stedfortreder og Herren kledde dem i stedfortrederens skinn.

Kristi fullkomne offer
Vi er alle syndere, – som Adam også vi. Døperen Johannes pekte på Jesus og sa:»Se der Guds lam, som bærer verdens synd!» Joh 1:29. Hør, du synder, Gud har gitt deg en fullkommen kledning. Kristus er slaktet for deg. Gud har innsatt det fullkomne offer som tar bort din synd. Jesu offer er det eneste offer som fullkomment tilfredsstiller Gud. Hvis du setter din lit til dette offer, er du frelst!

Jesus har betalt prisen for vår synd. Alt ditt strev og din religiøsitet hjelper deg ikke. Men Kristi offer er et fullkomment offer.

Sett all din lit til Kristi offer! Må Herren velsigne sitt ord! Amen.

Utdrag fra tale ved bibelkurs i
Peru fredag 22. januar 1999
Tilrettelagt av Jon Espeland