Den hellige ånd

Den hellige ånd er den ene av de tre personene i Gud. Gud er én. Og det er bare én sann Gud. Denne ene, sanne Gud er en treenig Gud. Faderen og Sønnen og Den
hellige ånd – en sann Gud fra evighet til evighet.

Den hellige ånd er fra evighet, og har vært med hele tiden opp gjennom historien. Pinsedag er derfor ikke en nyhet når det gjelder Den hellige ånd. Men etter at frelsen var fullbrakt ved Jesus, skulle dette evangelium forkynnes til verdens ende. Nå skulle alle folkeslag, uten forskjell, få høre frelsesbudskapet. Alle skulle innbys til det himmelske bryllupet.

Den hellige ånd skulle komme og vitne om Jesus. Ja, han skal overbevise om synd, om rettferdighet og dom (Joh 16:8). Språkunderet pinsedag var ikke tungetale som ingen forstod. Tvert imot. Det var tale som ble forstått av alle. Apostelgjerningene 2:6ff forteller:

De ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. De ble helt ute av seg av undring og sa: Er ikke alle disse som taler, galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i, vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!»

Apostlene forkynte Guds ord til hele denne flokken. Ved Den hellige ånd traff budskapet hjertene – det stakk dem i hjertet – så de kom i nød. De spurte etter frelse, og omvendelse og syndenes forlatelse ble forkynt i Jesu navn. De som nå tok imot Ordet, ble døpt. Og den dagen ble omkring tre tusen sjeler lagt til menigheten.
Den hellige ånd ble gitt til alle som kom til troen. Ja, alle Guds barn har Den hellige ånd. «Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til.» (Rom 8:9)

Og dette gjelder uavhengig av rase og avstamning, jøde eller greker, trell eller fri, mann eller kvinne. Profetien hos Joel (kap 3) – «jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød» – ble oppfylt denne dagen, noe som betyr at frelsens vei er åpen for alle på hele jorden! Slik gikk Jesu ord i Joh 15:26 i oppfyllelse. Jesu sa:

Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne
om meg.

Denne Åndens gjerning fortsetter ved Guds ord. Det er et kjennetegn ved Ånden, og et peilemerke på Åndens nærvær, at han knytter mennesker til Jesus som Frelser og Herre. Det er Jesus som blir stor. Menneskene blir klar over sin egentlige, fortape stilling uten Kristus. Og så blir Jesus og hans fullbrakte frelse hjertets skatt og nye sang.