Søk
Close this search box.
Søk

Når Gud holder dom med et folk i frafall

«Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.» (2Tess 2:9-12).

Dette ordet er et dypt alvorlig ord! Det sier noe om hvordan Gud holder dom med et folk og en menneskehet som har fornektet sannheten og vendt seg bort fra sin Skaper. Samtidig er dette et ord som gir trøst og håp til Guds folk som lider trengsel i denne verden.

Dommen består i at Gud lar Satan, opphavet til all løgn og ondskap, forføre menneskene. Luther taler om at Satan er Guds lenkehund. Det er et treffende bilde. Satan har ikke makt til å gjøre mer enn Gud tillater. Når Gud holder dom, slakker Gud på denne lenken og lar Satan gå lenger i sine forførelser og i sin makt over menneskene.

Satans begjær, når Gud slakker på lenken, er å gå lenger med menneskene i å stjele, myrde og ødelegge (Joh 10:10). Som et rovdyr griper Satan begjærlig denne muligheten til å angripe og plage menneskene. Dette gjør han med «all løgnens makt og tegn og under».

I dag ser vi dette på flere områder i samfunnslivet og menneskeslekten. Jeg vil nevne ett grunnleggende eksempel, nemlig Bibelens tale om ekteskapet, familien, seksualitet og kjønn.

Vi opplever på disse områder en systematisk normoppløsning. Denne normoppløsningen kommer ovenfra ved at våre styresmakter endrer lovverket. En ny tankegang skal prentes inn i befolkningen gjennom skoler, barnehager og alle offentlige instanser. Mennesket er ikke mann og kvinne, men en rekke ulike kjønnsidentiteter som kan variere gjennom livet. Med de muligheter som den moderne bioteknologien gir, kan en familie konstrueres på måter som har vært ukjent tidligere i menneskeheten. Mennesket tror at de er på vei mot en større frihet, og at det er i ferd med å kaste av seg en tvangstrøye fra fortiden. Men dette er et satanisk bedrag.

På denne måten blir vårt folk i dag opplært i å fornekte den fundamentale orden som har stått fast for menneskene siden skapelsen, da Gud skapte mennesket til mann og kvinne i sitt bilde, og fastsatte at mannen skulle forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru.

Etter at Gud hadde skapt alle ting konstaterte han at alt var over måte godt. Alt var preget av harmoni, frihet og glede. Til denne orden og harmoni hører at mennesket ble skapt i to kjønn, mann og kvinne, som skulle danne en familie. Familien bestående av én mann som familiens overhode og én kvinne og deres barn, skulle danne fundamentet i samfunnet mellom menneskene. Mannen og kvinnen skulle leve i livslang troskap mot hverandre, og seksualiteten skulle binde dem sammen i ekteskapet, og sørge for menneskets forplantning.

Det vi i dag er vitne til, er at Satans forførelser griper like inn i denne fundamentale skaperordning, på en måte som vi ikke har sett tidligere. For å få menneskene til å tro denne løgn bruker han «all løgnens makt og tegn og under» og med «all urettferdighetens forførelse». Resultatene vil ikke vente på seg. Gjennom denne Satans forførelse utarmer, myrder og ødelegger han mennesket. Han ødelegger den orden og harmoni som Gud hadde lagt ned i samfunnet. Menneskeheten blir overlatt til kaos og en normløshet som vil bryte det ned.

Vi skal merke oss at dette er en del av Guds straffedom over en menneskehet som «ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst», og fordi de hadde «sitt behag i urettferdigheten.»

Det å ta imot kjærlighet til sannheten, er ett og det samme som å omvende seg fra sin synd. At en i møte med Guds hellige lov bøyer seg for Guds dom over det gamle mennesket med sin synd og opprør mot Gud. Der vil Gud gjennom sitt evangelium lære oss ham å kjenne som ga sitt liv for oss, for å kjøpe oss ut fra syndens og djevelens makt, Guds Sønn Jesus Kristus. Han ga sitt liv for at vi skulle få del i hans rettferdighet, og oppleve å komme tilbake til den fred og frihet mennesket var skap til ved at syndens makt brytes og vi kommer inn under nådens kraftige virkning til evig liv. På denne måte skulle mennesket utfris fra syndens og djevelens makt, og igjen tre inn i barnekår hos Gud.

«Får da Sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri.» (Joh 8:36).

Men der menneskene bevisst står Guds lover og ordninger imot, og avviser evangeliet om frelsen i Jesus, der overgir Gud mennesket til Satan og sitt eget syndige ego, og lar mennesket få det det selv lyster – et liv uten Guds og hans nådevirkninger i mennesket. Der mennesket forkaster Gud, lar Gud det være i fred og trekker seg tilbake. Da får mennesket etter hvert erfare på sin egen kropp hva det vil si å tjene Satan, og stå uten noen beskyttelse i møte med hans manipulasjon og ødeleggelse av mennesket. At menneskene på den måte drar seg selv ned i det dypeste mørke, de ser det ikke, for de er forblindet av Satan slik at de forveksler sannheten med løgnen, lyset med mørke og frihet med fangenskap, til sin egen undergang.

Når et Guds barn ser Guds dom over et ugudelig folk på denne måte, både sørger og gleder det seg på samme tid. Det sørger over hvert menneske som på denne måte overgis til seg selv og sine lyster, og til Satans ødeleggelse. En vet med seg selv at det kunne vært meg, for jeg er ikke bedre enn noen andre slik jeg er i mitt kjød. Et Guds barn ser at det ender med en evig fortapelse, en dom han selv har blitt utfridd fra. Et Guds barn ber derfor for sine medmennesker og roper til Gud om deres frelse og utfrielse.

Samtidig gleder et Guds barn seg over at Gud holder dom med all ondskap og urettferdighet. Midt i alt kaos som oppstår der Satan får makt, ser et Guds barn at det er Den Allmektige Gud som styrer og leder alle ting etter sin plan og sitt råd, og beholder all makt i himmel og på jord. I møte med dette tennes en ny lengsel i en kristen etter å få se Jesus som han er og utfris fra denne onde verden for å leve med ham i evighet på den nye himmel og den nye jord der rettferdighet, sannhet og kjærlighet skal råde uforstyrret.

La oss våke, be og arbeide utrettelig for menneskers frelse i denne tid. Det er hardt å tjene synden og Satan. Det er nok mange mennesker som uten at de helt er klar over det sukker under byrden, og strever under Satans åk og lengter etter frihet. Denne frihet kan bare Gud gi dem ved at de omvender seg og kommer til sannhets erkjennelse. La oss arbeide og be om at det kan skje med mennesker i dag, og at Gud må bruke oss til sitt redskap for å fremme hans rike.

Skrevet av Konrad Fjell