Årsmelding fra Bibelskolen

Bibelskolen på Fossnes er en bibelskole med godkjenning etter Voksenopplæringsloven og driver kun undervisning. Fra 01.01.2021 er bibelskolene flyttet fra Voksenopplæringsloven til Friskoleloven. Endringen skal ikke ha noen praktisk betydning for bibelskolene.

Skolen leier sine lokaler av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, og er lokalisert til Fossnes i Stokke. I husleien ligger også leie av strøm og varme og alt utstyr og forbruksmateriell mv. som skolen bruker til sin undervisning og administrasjon. Utleier beregner hvert år skolens forholdsmessige andel av slike variable utgifter, slik at skolen ikke skal betale for mer enn det den faktisk forbruker.

Den øvrige virksomheten i lokalene på Fossnes (internat, leir- og møtevirksomhet) er drevet av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, og er økonomisk skarpt adskilt fra skoledriften. Skolen har følgelig ingen avdeling og driver ikke annen virksomhet enn undervisning.

Skoledrift og undervisning
Våren 2020 hadde skolen seks heltidselever, fem på ettårig og én på halvårig kurs. Høsten 2020 var det 17 heltidselever på ettårig kurs. Pr. april 2021 har skolen seks søkere til skolestart høsten 2021, hvorav to kommer fra land utenfor EØS. Vi venter fortsatt på svar fra Utdanningsdirektoratet på våre reviderte planer. Vi har sendt inn reviderte planer og håper at de skal bli behandlet og godkjent av Utdanningsdirektoratet i løpet av kort tid denne gangen. Tilbakemeldingen fra Utdanningsdirektoratet er at svaret på søknaden har tatt tid pga. mye arbeid i direktoratet i forhold til håndtering av koronapandemien.

Vi håper fortsatt på svar innen kort tid, slik at vi kan planlegge og arbeide i tråd med de nye fagplanene fra høsten 2021. Vi driver med godkjente planer, men ser behov for oppdatering av dem.

Personalet
Lars Fossdal og Sigbjørn Agnalt takket av som lærere etter mange års tjeneste sommeren 2020. John Peder Samdal kom inn som ny lærer, samtidig som Lars Fredrik Ellingsen har tatt på seg noe mer undervisning. Rektor har også økt sin undervisningsmengde. Sigbjørn Agnalt har blitt leid noe inn ved behov som vikar, og har undervist i sjelesorg slik han også gjorde som lærer på skolen.

På lengre sikt er det fortsatt behov for en person til som kan ta noe undervisning, gjerne også noe administrativt arbeid.

Økonomi
Regnskapet for 2020 viser et driftsoverskudd på kr. 252.468 av en omsetning på kr. 1 711 938. Også i år mottok bibelskolen gaver gitt til Norsk Luthersk Lekmannsmisjons totale virksomhet på Fossnes. Overføringene var i 2020 på kr 447 700. Pr. 31.12.2020 utgjør egenkapitalen kr. 316 020, mens totalkapitalen utgjør kr. 514 574.

Styrets sammensetning
Styret består av Daniel Teigen (formann),
Finn-Widar Knutzen, Per Olav Kapstad (sekretær),
Lars Fossdal og Eivind Gjerde som styremedlemmer.
Ivar Fiske er 1.varamann, mens Martin Fjære er personalrepresentant.

Utdrag fra bibelskolens rapport til årsmøtet