«Forkynn Ordet!»

«Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende seg bort fra sannheten og vende seg til eventyr.» 2Tim 4:2-4

Disse ordene skrev Paulus til sin unge medarbeider Timoteus. Og venner, er det ikke nettopp dette vi opplever i dag? Folket vårt, med geistligheten i spissen, vender seg bort fra sannheten. De fornekter Guds klare Ord, og vi ser resultatet. Det blir full forvirring med sodomittiske tilstander. Hvordan skal vi forholde oss i en slik tid?

Vårt kall, både som misjonsorganisasjon og som enkeltmennesker er dette: Forkynn Ordet! Forkynn Ordet slik det står, både til dom og til frelse. Det er vårt kall, aldri slå av på sannheten eller forsøke å omtolke den. Vi har med et hellig Ord å gjøre, et virkekraftig Ord. Hvis vi er tro mot Ordet og forkynner det som det står, så vil aldri virkningen utebli. Guds ord er i seg selv et skarpt, tveegget sverd som trenger igjennom. Det vil alltid virke, enten til dom eller til frelse. Til dom for den som ikke vil bøye seg for Ordet, men til frelse for den som bøyer seg og tar imot Ordet. Dette er Åndens gjerning.

Vi må be om at vi aldri mister troen på Ordets iboende kraft. Be om at vår tillit til Skriften – vår tillit til Jesus, må bli større! En tillit som virker villighet til å gå på hans veier, der han vil bruke oss. Vi ser i vår tid nok av menneskelige kraftanstrengelser og påfunn som vitner om at troen på Guds ords virkekraft er liten. La oss vokte oss for vår egen fornuft, så vi ikke slår inn på den veien.

Så skal vi ikke forundre oss over at det i dag er slik motstand mot den sunne lære. Det er forutsagt i Guds ord at slik skal det bli. Det vitner om én ting, vi lever i de siste tider. Jesus kommer snart igjen. Er du og jeg rede til å møte ham? Slå deg ikke til ro før du kan svare ja på det spørsmålet. Venner, vi trenger å hjelpe og oppmuntre hverandre til å stå fast på de gamle sannheter, på Ordets klippegrunn. Da har vi Herrens løfter på at Ordet vil gjøre sin gjerning iblant oss. Den evige Gud har ikke forandret seg. Han er i går, i dag og til evig tid den samme. Det gir grunn til håp og frimodighet i tjenesten for hver enkelt av oss. Vi skal få si til hverandre: «Ha tro til Gud!» (Mar 11:22).

I statuttene for NLL er formålet med virksomheten uttrykt slik: «Å bære evangeliet ut i vårt folk og til andre folkeslag». Dette er vår hovedoppgave. Vi skal legge til rette for at flest mulig får høre Guds ord i lov og evangelium, gjennom litteraturarbeid, hjemme og ute, arbeid blant barn og unge, virksomhet i lokalforeningene, samt stevner og leirer. I alt arbeidet vi driver må vi ikke glemme hovedfokuset: Å forkynne Ordet! For det står jo klart i Skriften: «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10:17). Derfor må alltid forkynnelsen av Ordet være det sentrale i vår virksomhet. Det vil vi våke over.

Guds ord, det er vårt arvegods,
det våre barns skal være.
Gud, gi oss i vår grav den ros,
vi holdt det høyt i ære!
Det er vår hjelp i nød,
vår trøst i liv og død;
O Gud, hvordan det går,
la dog mens verden står,
det i vår ætt nedarves!
(Sb 592)

Arbeidet
Det har på mange måter vært et underlig år som ligger bak oss. Vi har ikke kunnet samles på samme måten som før. Pandemien har forandret mye i våre liv. Det har også satt sitt preg på vårt arbeid. Mange leirer, møteuker og bibelhelger har måttet bli avlyst det siste året, og vi kjenner savnet av å kunne samles fysisk. Midt oppe i det hele er vi takknemlige for de muligheter vi allikevel har hatt for å sende talene ut via nettet. Det betyr at mange kan sitte hjemme og høre, og vi håper mange har benyttet seg av denne muligheten. I den grad det har latt seg gjøre, har vi likevel forsøkt å opprettholde møtevirksomheten, både på Fossnes og i lokalforsamlingene.

Barnebladet «Nøkkelen» og bladet «Lov og Evangelium» har begge blitt utgitt med ti nummer i året. Vi tror «Nøkkelen» er til stor velsignelse og Lov og Evangelium hjelp i barnearbeidet og at «Lov og Evangelium» er en talerstol som når ut til mange også utenfor vår sammenheng. Vi er meget takknemlige for det arbeidet som trofast gjøres, måned etter måned! Så er det gledelig at vi får være med og drive misjonsarbeid i Sør-Amerika og i Moldova. I Sør-Amerika er vi med gjennom forlaget Såmannen og i Moldova gjennom ekteparet Moser. Her ser vi også velsignelsen av å vektlegge Ordet som det sentrale. Guds levende Ord har sprengkraft i seg til å gjenføde mennesker og forandre liv.

Vi er takknemlige for arbeidet som, i denne forbindelse, gjøres hjemme og ute! Vi gleder oss også over at arbeidet med forsamlingslokalet, ute på landsbygda i Pampa Aceituno i Bolivia, nå er i full gang. Takken går til Herren, og vi ber om hans velsignelse over denne nystiftede menigheten. Vi vil stå sammen med dem som brødre og søstre i Herren, og det gjør oss glade å tenke fram mot dagen når vi skal samles i himmelen. Da skal de komme fra øst og vest, fra nord og syd, og sammen skal vi synge Lammets sang. På hjemmesiden til NLL legges det jevnlig ut taler, artikler, «Lov og Evangelium » og «Nøkkelen». Der publiseres også linkene til direktesendte møter fra Fossnes m.m.

Forkynnere
Siden det er mange møter som har blitt avlyst det siste året og det er litt uoversiktlig, nevner vi ikke ved navn de som har forkynt Guds Ord for oss disse to årene. Men vi vil takke alle som har stilt seg fram med Ordet og ønsker hver enkelt Guds velsignelse.

Arrangement
I 2019/2020 gjennomførte vi følgende arrangementer: Sommersamling på Fossnes, stevne på Laberget leirsted, bibelhelg på Solgry, bibelkurs og nyttårssamling på Fossnes. Pinsesamlinger: Mosvik, Langli, Skjæveland og Steinsdalen. Barneleir på Fossnes og yngresleir på Kongshaugen. Ungdomsleirer: Høstleir på Haugli i Agder, vinterleir på Hermanstølen i Valdres, påskeleir på Haugli i Agder. I tillegg til dette hadde vi forkynnersamling på Fossnes i februar 2020. I 2020/2021 ble mye avlyst på grunn av pandemien. Men vi er glade for at det lot seg gjøre å arrangere: Ungdomsleir på Fossnes, Yngresdag på Kongshaugen, en forkortet sommersamling på Fossnes, et forenklet sommerstevne på IKS Inderøy i Trøndelag og høstleir på Ersdaltun i Agder. Nyttårsleiren på Fossnes ble omgjort til ungdomsleir pga. koronarestriksjoner. La oss takke for de mulighetene som ble gitt oss og be om visdom og råd i utfordringene fremover.

Utdrag fra Landsstyrets årsmelding
ved Reidar Heian (form.) og
Martin Fjære (sekr.)