Referat fra årsmøte

Norsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte ble avholdt i forbindelse med sommersamlingen på Fossnes 11.-15. juli 2019. Årsmøtet ble åpnet av formannen, Reidar Heian.

Andakt
Rami Seppälä hadde andakt. Han delte med oss noen vers fra Peters første brev, ognevnte blant annet  at Gud har gjenfødt oss til et levende håp. Etter sin store miskunn har Gud gjort Jesus til hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham har alt og skal ikke bli til skamme. Guds verk er evig og kan ikke gjøres ugyldig. Det kan vi stole fullt og fast på og sette vår lit til.

Minneord
Lars Fossdal holdt minneord over de som hadde gått bort siden forrige årsmøte. Arne Otto Skutlaberg fikk flytte hjem til Jesus bare noen timer før årsmøtet. Han ble født i 1934 og har vært med i NLL siden starten på 1960-tallet. En sang som han ofte siterte er: «Takk at du tok mine byrder». Sigrid og Arne Otto hadde bedt om å få flytte hjem i lag, og bønnen deres ble hørt. Tre dager senere fikk også Sigrid Skutlaberg, født 1932, flytte hjem til himmelen.

Årsmøte
Etter andakten ble Dag Rune Lid og Fredrik Thorbjørnsen valgt som møteledere, Olav Gangås til  protokollfører og Olav Fossdal som referent til «Lov og Evangelium».

Årsmeldingene fra Landsstyret, bibelskolen, misjonsarbeidet i Moldova og Sør- Amerika ble lest opp, med anledning til å komme med spørsmål og kommentarer underveis. Martin Fjære kom med en kort rapport fra forkynnerne, og ba om fortsatt forbønn for de som reiser med Guds ord.
Per Bergene Holm orienterte kort om foreningshåndboken, som nå ligger ute på nll.no.

På årsmøtet var det 32 stemmeberettigede. Det ble gjenvalg av landstyrekandidatene som sto på valg, slik at styret forblir uendret. (se side 6 i bladet!) Magne Ekanger og Tollef Fjære ble gjenvalgt som
revisorer. Martin Fjære ble gjenvalgt til valgnemda. Fra før sitter Ingar Gangås og Lars Fossdal.
Sigbjørn Agnalt ble 1. varamann.

Olav Fossdal, referent