Referat fra årsmøtet 2018 – Evangeliet er hjerteslaget

Norsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte ble avholdt i forbindelse med sommersamlingen på Fossnes 11.-15. juli 2018. Møtet ble åpnet av Reidar Heian.

Andakt

Gunnar Fossli holdt andakt over Joh 19:14-17;28-30. Evangeliet om Jesus er selve hjerteslaget hos en troende. Slik bør det også være i en forsamling. Guds vitnesbyrd må ha største prioritering hos oss, i barnelag, sangkor, misjonsarbeid osv. Guds Ord skaper en trang i oss til å dele evangeliet med flere mennesker. Dersom det ikke gjør det, er det ikke liv, men kun en død tro. Det er en fare for oss.

Da Jesus stod for Pilatus, ropte jødene: «Bort, bort med ham!» og «Vi har ingen annen konge enn keiseren». Slik har også mange i Norge valgt bort Jesus, til fordel for synden. På samme måte som jødene ropte dette, roper også kjødet vårt: Bort med Jesus! Kjødet vil ikke ha noe med Gud å gjøre, men det ønsker å leve i synden. Dette er slektens svar på frelsen: Gud rekker ut sin hånd og vil frelse, men mennesket vender seg bort.

Videre leste Gunnar Fossli om at Jesus selv bar sitt kors. Her møter vi vår stedfortreder som går vår vei og bærer vårt kors. Men det har blitt hans kors. Det er blitt ett kors, og på dette kors ligger all verdens synd. Guds dom og vrede la seg over Jesus. I dette ser vi et sant menneske under Guds dom. Da Jesus hang på korset, ropte han: «Jeg tørster!». Gunnar Fossli henviste til Hans Erik Nissen, som forklarer det slik i en andakt: «Fordi Jesus tørstet, finnes det et sted hvor du kan gå og drikke. Det er det stedet hvor han tørstet. Der finner du det livgivende vann – der Jesus oppgav ånden, er det liv for deg og meg». Så må vi også være blant dem som går til kilden for å drikke og få en stadig fornyelse.

Årsmøte

Dag Rune Lid holdt minneord over de som har gått bort i løpet av det siste året: Rolf Auestad fra Varhaug, Magnus Larsen fra Sandefjord, John Eirik Flaten fra Askim og Aslaug Bøhn fra Norheimsund. Dag Rune siterte også en strofe fra sangen på nr. 858 i sangboka: «Eg er ein gjest i verda», og minnet om at vi kun er her på gjennomreise og at vårt hjemland er i himmelen. Etter andakten ble Konrad Fjell valgt til møteleder, Paul Bergene Holm til protokollfører og Olav Fossdal til referent for «Lov og Evangelium».

Årsmeldingen fra Landsstyret ble lest opp av formannen, Reidar Heian. I forkant av årsmøtet har årsmeldingene og sakslisten blitt sendt ut på e-post for å spare tid under selve årsmøtet. Dette gir også mulighet til å forberedeseg og til å lese igjennom innholdet på forhånd. Derfor ble ikke årsmeldinger for Bibelskolen på Fossnes, misjonsarbeidet i Moldova og Sør-Amerika opplest. Det ble imidlertid gitt anledning til å komme med spørsmål eller kommentarer til årsmeldingene. Martin Fjære og Ingar Gangås kom med en kort rapport fra forkynnerne, og de oppfordret til å arrangere møteuker, ta imot forkynnere og være med i forbønn for møtene.Konrad Fjell,

Bibelskolen

Det siste året har Mary Ann Mercado vært husmor på Fossnes, og hun fortsetter i denne stillingen. Finn-Widar Knutzen har vært lærer i 40 % stilling dette året, men går nå tilbake som rektor på Bjørkly skole i Namsos. Lars Fredrik Ellingsen starter som ny timelærer fra høsten av. Bibelskolen på Fossnes får fortsatt ca. én million i årlig statsstøtte. En ny, revidert læreplan er til godkjenning.

Foreningshåndbok

I løpet av de siste årene har det blitt utarbeidet en foreningshåndbok. Denne er nå ferdig og vil bli lagt ut på NLL’s hjemmesider, der den vil være tilgjengelig for alle. Foreningshåndboken har blant annet ritualer for dåp, vigsel og bisettelse. Det oppfordres til å lese igjennom håndboken. Gaveinntektene til NLL har gått ned det siste halvåret. Det oppfordres til at man fortsetter å gi økonomisk støtte til NLL’s arbeid både hjemme og ute. Det kan blant annet nevnes at det er et stort ønske om å få trykket opp flere bøker ved litteraturforlaget «Såmannen», ettersom boklagrene i Peru og Bolivia snart er tomme.

Tidligere har det vært mulig å komme med benkeforslag på styremedlemmer og varamedlemmer til Landsstyret. Kravet har vært at disse må være spurt på forhånd. Dette har i praksis betydd at man nærmest kan bli spurt på vei inn til årsmøtet. Årsmøtet endret dette slik at styrekandidatene for fremtiden må være spurt minst én uke før årsmøtet. Årsaken til dette er at ingen skal bli valgt inn i Landsstyret på impuls. De som blir spurt skal få tid til å tenke gjennom og vurdere om de kan stå i en slik oppgave.

Valg

På årsmøtet møtte 27 stemmeberettigede personer. Etter valget har Landsstyret følgende sammensetning: Reidar Heian (formann), Fredrik Thorbjørnsen (nestformann), Jan Ove Heggdal, Øystein Laberget og Dag Rune Lid. Magnus Samdal sto ikke på valg siden han og familien har flyttet til Sverige. Øystein Laberget kom inn som ny i hans sted. Varamedlemmer ble: Atle Barkve (1.), Bjarne Gjuvsland (2.) og Gunnar Fossli (3.) Revisorer: Magne Ekanger og Tollef Fjære. Valgnemnda: Lars Fossdal, Martin Fjære og Ingar Gangås, med Olav Gangås som varamann.

Olav Fossdal, referent