Katekismen

Ordet katekisme betyr barnelærdom. Gjennom mange slektledd har alle skolebarn og konfirmanter måttet lære budene utenat og likeså Luthers forklaring. Vel har det for mange vært et pugg og et slit, men så har de også kunnet gå ut i livet med kunnskapen om hva det er som er Guds hellige vilje.

De store folkevekkelsene fra siste halvdel av 1800-tallet og ut i 1900-tallet ville vært utenkelige om ikke folk hadde hatt kjennskap til de grunnleggende sannheter i den kristne tro. Gjennom vekkelse har disse kunnskaper ført fram til levende tro. Uten loven får en heller ikke bruk for evangeliet.

Om katekismen hørte med til barnelærdommen, ble man i voksen alder langt fra ferdig med den. Hvem kan vel noen gang bli ferdig med Guds bud?

Selv Martin Luther med sitt dype tankevell, som alle senere slekter har øst av, sier om seg selv at han er «en katekisme-elev så lenge han lever».

«Hver dag staver jeg på de ti bud», sier han. «Jeg må nok fortsette å være barn og en lærling i katekismen, og det blir jeg også gjerne».

Hvilken stilling har da barnelærdommen her hos oss i dag? Dessverre må vi nok erkjenne at mye har forandret seg fra tidligere tider. Mange skolebarn og konfirmanter kjenner lite til budene, enn si Luthers forklaring. De voksne har glemt det lille de før har lært. Og enkelte troende kjenner seg hevet over budene med deres krav.

I våre dager gjelder det som aldri før at vi må vende tilbake til de ti bud. Budene må læres, for så gjennom hele livet å etterleves. Mister vi budene, mister vi også evangeliet.

Luthers lille katekisme har vært den lutherske kirkens Magna Charta, det store frihetsdokument. I snart 500 år har den vært kirkens lærebok i etikk og troslære. Ingen bok – bortsett fra Bibelen – har betydd så mye religiøst og etisk i de lutherske land som katekismen.

Luther sier: «Katekismen inneholder det som enhver kristen nødvendigvis skal vite. Den som ikke vet dette, skulle ikke regnes som en kristen og ikke ha del i noe sakrament, likesom man forkaster en håndverker som ikke kjenner rett og skikk i sitt håndverk».

Utdrag fra «De ti bud», Luther Forlag, Oslo 1978