«Elsker du meg?»

Utdrag av referat fra årsmøtet
Årsmøtet for NLL ble avholdt 9. juli på Fossnes. Helge Mangelrød innledet med andakt over teksten fra Joh 21:15- 17, hvor Jesus spør Peter tre ganger om han elsker ham. Vi ble blant annet minnet om hvor godt det er for oss troende å vite at Jesus vet hele sannheten om oss, og at han likevel kaller på oss, slik som det står i sangen: «Du visste alt om meg før du meg kalla, og gav meg plass ved nådens rike bord» (Sb 360).

Etter at Lars Fossdal hadde hatt minneord over de som var gått bort siden forrige samling, fortsatte møtet med årsmeldingene fra landsstyret (ved Reidar Heian), bibelskolen og arbeidet i Moldova (ved Per Bergene Holm) og litteraturarbeidet i Sør-Amerika (ved Ingar Gangås).

Det ble nevnt at 20–22 hadde søkt om opptak som elever ved bibelskolen til høsten, og at det arbeides med en revidering av fagplanene i henhold til dagens krav, uten at dette skal ha noen innvirkning på selve undervisningen.

Vi fikk høre at forrige kull la sin avslutningstur til Moldova i midten av juni, og det ble videre nevnt at Vladimir Mosers besøk til Norge under sommersamlingen måtte utgå grunnet dårlig helse.

Litteraturarbeidet i Bolivia og Peru gir stadig nye kontakter, og det er stor interesse spesielt for hefter og bøker av Carl Olof Rosenius. Marit og Ingar Gangås har sagt seg villige til å benytte mer av sin tid i Sør-Amerika framover, noe årsmøtet gav enstemmig støtte til. Forlaget «Såmannen» er et selvstendig arbeid som ønsker å være til hjelp og støtte for de lutherske kirkene i Andes-området, og ellers andre kirker som har interesse for «luthersk» litteratur.

Årsregnskapet for NLL viste et overskudd på kr. 52 916, etter overføringer på kr. 380 000 til drift av bibelskolen. Det har vært en liten nedgang i gaver og kollekter fra foreningene i forhold til året før. Bibelskolen på Fossnes hadde et driftsresultat på kr. 40 197 av en omsetning på kr. 1 457 300, etter nevnte overføringer fra misjonen.

Reidar Heian og Dag Rune Lid ble gjenvalgt som medlemmer til Landsstyret. Atle Barkve ble 1. varamann, og Fredrik Thorbjørnsen 2. varamann. I tillegg består styret av: John Flaten, Jan Ove Heggdal og Magnus Samdal.

Revisorer til hovedkassen i NLL er Magne Ekanger og John Flaten, med Tollef Fjære som varamann. Lars Fossdal ble gjenvalgt til valgnemnda, med Karl Bø som 1. varamann, fra før sitter Martin Fjære og Steinar Kvalvik.

Ingar Gangås har vært sekretær i Lekmannsmisjonen siden 2005 og hadde bedt om å få tre av etter årsmøtet. Formann i Landsstyret, Reidar Heian, takket på vegne av misjonen, for arbeidet han har nedlagt, og villigheten han har utvist i stillingen som sekretær for NLL i disse årene.

Ref.: Per Olav Kapstad