Guds ord alene kan trøste hjertene

– Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret i NLL
«Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand.»Sal 119:130
Denne setningen fra Salmenes bok sier oss mye om hvordan det er i Guds nåderike her på jord. Her kommer det ikke an på menneskelig kløkt og klok skap, men på Åndens åpenbaring. Bibelen forblir en lukket bok hvis ikke Den Hellige Ånd åpner den for oss. Men får det under skje, at Ånden puster på Ordet når vi leser eller hører det, så åpner det seg. Det gir lys; det vil si at det blir liv i Ordet. Ordet blir levende for vårt hjerte og mat for vår sjel, som profeten sier: «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte» (Jer 15:16).

Åpenbart for umyndige
Hva menes med at Guds Ord gir de enfoldige forstand? Det betyr at Ordet er for alle mennesker. Her er det ikke snakk om å forstå ut fra menneskelig resonnement og fornuft, men å få Ordet åpenbart for hjertet. Det er en gave fra himmelen, intet mindre. Jeg vil si med Jesus i Matteusevangeliet (11:25): «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige».

Forsøm ikke Ordet!
Enda et arbeidsår ligger bak oss, og vi må spørre hverandre: Er jeg gått frem i visdom som i alder? Får Guds Ord være min daglige mat, så vil det skje. Men forsømmer jeg Ordet, vil det motsatte skje. Jeg blir mindre og mindre mottakelig for Åndens påvirkning, og det åndelige livet vil sakte men sikkert dø ut. Det farlige er at jeg kanskje ikke merker det selv. La oss derfor oppmuntre hverandre til å trenge inn i Ordet, sette av tid hver dag slik at Herren kan få tale til oss. Det bringer rik velsignelse med seg. La oss be om Åndens lys og åpenbaring. Da skal vi få erfare at Ordet er virkekraftig slik det står i Hebreerbrevet (4:12): «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.»Gud være takk! Han svikter aldri sitt kjempende barn, men bærer det på sine armer. Han sørger for at du blir bevart og når fram til ditt hjemland, himmelen. Det sier Jesus selv i Johannesevangeliet (10:27-28): «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd».

Møter og stevner
Det er mange som har forkynt Guds ord for oss på møteuker, bibelhelger og stevner i året har vært, både egne forkynnere og gjestetalere – noen fra Sverige og Danmark. I tillegg har flere talt på enkeltmøter. Vi takker Herren som utruster og driver arbeidere ut. Men vi vil også takke den enkelte forkynner som står i denne tjenesten i Guds rike her på jord.

Arrangement utenom den vanlige møtevirksomheten har siden sommersamlingen på Fossnes vært: stevne på Laberget leirsted i Skogn i Nord- Trøndelag, bibelhelg på Solgry Ungdoms og Misjonssenter i Sveio i Hordaland, bibelkurs, nyttårssamling og bibelhelg ved Bibelskolen på Fossnes, pinsesamlinger i Mosvik i
Nord-Trøndelag, Langli i Østfold, Skjæveland i Rogaland og Steinsdalen i Hordaland, barneleir på Fossnes, ungdomsleirer: høstleir i Namdalseid i Nord-Trøndelag, vinterleir på Hermanstølen i Valdres, påskeleir på Haugli i Vest-Agder og sommerleir på Trettenes leirsted ved Farris i Vestfold.Fortsatt er det god oppslutning om alle arrangementene, og det gleder oss stort. Må vi stå sammen i forbønn for både tilhørere og forkynnere ved de enkelte arrangementene. Vi får være med i så-arbeidet. Herren alene kan sørge for veksten.

Landsstyret
Siden årsmøtet i fjor har Landsstyret hatt tre styremøter (juli, oktober og mars) og behandlet 34 saker. John Flaten, Ingar Gangås, Jan Ove Heggdal, Reidar Heian og Dag Rune Lid har møtt fast i styret, i tillegg til Atle Barkve som er 1. varamann. Styreformann har vært Reidar Heian. Dag Rune Lid har vært nestformann. Ingar Gangås er sekretær – og redaktør for bladet «Lov og Evangelium» som utkommer med 10 nummer i året. Vi ber om forbønn også for denne delen av arbeidet.

Jesus kommer snart. Det gjelder å kjenne sin besøkelsestid og være rede den dagen Herren kaller oss ut av tiden. Takk til alle dere i bygd og by som har stått trofast med i bønn og offer også dette året.

Reidar Heian (formann i NLL)