Mitt vitnesbyrd

Det är med ett stort tack till Gud jagkan se tillbaka på mitt år vid Bibelskolenpå Fossnes. Bibelskoleåret var förstoch främst präglat av berikande undervisning.Ett exempel på detta, någotsom fått betyda mycket för mig är attgå djupare in i Gamla Testamentet ochse att det handlar om Kristus. Hela GTär fullt av förebilder till Kristus ochhans gärning för oss. GT får sin uppfyllelsei Jesus Kristus, det ser vi ju ocksåklart och tydligt när Nya Testamentetså klart pekar tillbaka på händelser frånGT. Jag tänker speciellt på Jesus somvår överstepräst som Hebreerbrevet såklart förkunnat oss. Han gick en gångför alla in i det allra heligaste, inte medbockars och kalvars blod utan med sitteget blod, och vann en evig återlösning.Det är i kraft av detta blod, inte ivårt eget sträv eller av egen förtjänst,som vi får gå fram till nådens tronmed frimodighet för att få barmhärtighetoch finna nåd till hjälp i rätt tid.Johannes säger det så fint: «Men omnågon syndar, har vi en som för vår talaninför Fadern – Jesus Kristus som ärrättfärdig».

Ett år på bibelskola har också gettmig möjlighet att lära känna många nyamänniskor, bröder och systrar i tron.Det är en stor välsignelse från Herrenatt få ha vänner med ett gemensamt målpå vandringen, himmelens salighet.Under året tillsammans på bibelskolanfick vi dela mycket med varandra, avolika slag. När man bor så nära varandraoch dagligen umgås och samtalar medvarandra, blir det som Paulus beskriveri 1Kor 12:26 ofta ganska påtagligt:«Om en lem lider, så lider alla lemmarnamed den. Och om en lem hedras,gläder sig alla lemmarna med den».

Det är några ord som ofta blivit sagtsom bitit sig fast och som får vara tillglädje även i livet vidare, i vardagenutanför Fossnes: «Jesus har vei deringen veier er». När allt verkar stängtoch mörkt för mig så har Jesus en väg.Jag förstår den sällan, men han hålleralltid sitt vakande öga över mig, hanomsluter mig på alla sidor och hållermig i sin hand. Han skall aldrig, aldriglämna mig eller överge mig, därför behöverjag heller aldrig vara rädd ellerbekymrad. Jesus har ju lovat att sörjaför mig i allt!

«Summan av ditt ord är sanning,dina rättfärdiga domslut är eviga» (Ps119:160).

CorneliaLarsson fraSilverdalen iSverige, elevved bibelskolen2010/11.