Jesus – en annerledes konge

«Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten: Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, saktmodig, ridende på et esel – på trelldyrets fole. Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eslet og folen, og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg grener av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte og sa: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!»Mat 21:4-9

Jesus lar seg hylle som konge. Det folket ikke visste, var at han var en annerledes konge. Jesus sa det slik da han sto overfor Pilatus: «Mitt rike er ikke av denne verden» (Joh 18:36). Folket var opptatt av at Israel måtte frigjøres fra romerne. De ville ha en jordisk konge. Men Jesus var kommet for å frelse menneskeheten fra deres synder, fra den fortapte stilling de var i. Han var kommet for å vitne om sannheten. Han var sannheten. Det er evighetens konge som nå rir inn i Jerusalem. Det er han som har all makt i himmel og på jord. Han kommer ridende på eselryggen, trelldyrets fole. Han kom ikke slik folket ventet ham. Saktmodig kommer han, menneskelig sett skrøpelig. Profeten sier det slik: «Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet» (Jes 53:3).

Se din konge kommer!
Han vil være konge for alle, men han vil også ha et personlig forhold til deg. Han vil være din konge – både herre og konge – i ditt liv! Ringeakter du denne konge? Kanskje kunne du tenke deg at evighetens konge var annerledes? Så alle kunne bli overbevist? På en slik måte at det ikke kunne være tvil om hvem som kom? Nei, denne kongen kommer ikke på den måten, og han tvinger seg ikke inn på noen. Han kom ikke som en jordisk fyrste som viser sin makt og menneskelige styrke. Da døperen Johannes pekte på ham og sa: «Se, der Guds lam som bærer verdens synd!» (Joh 1:29), ble han sammenlignet med et lam. Vi vet at et lam har lite å forsvare seg med. Jesus sto fram som en som ikke tok igjen, en som lot seg spotte. Han gikk smertens vei, fornedrelsens vei, til kors og død. Tror du noen hadde ventet en slik konge? Nei, når vi ser for oss en konge, er det en med makt, i pomp og prakt. Tenk Den allmektige kom på et esel! Ikledd avmakt. Overlatt til menneskers hender. Han kom med en kjærlighet som gir uten å få noe først.

Denne kongen kunne bruke et esel. Det forteller oss at han kan bruke det som er ubetydelig. I den sammenheng kan vi tenke på det som står i 1Kor 1:26-29: «Brødre, legg merke til det kall dere fikk: Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe – for at intet kjød skal rose seg for Gud». I Guds rike er alt satt på hodet sett fra et menneskelig synspunkt. Jesus seiret gjennom fornedrelse, lidelse og død.

Han kom for å tjene
Vi ser også at Guds rike har framgang der det er forfølgelse og motgang. Dette riket er ikke bygd på menneskelig makt eller militær styrke. Gud er suveren og kan gjøre som han vil. Jesus sa at om barna tier, skal stenene tale. Den allmektige ble alles tjener for å frelse oss. Jesus demonstrerte dette da han vaska disiplenes føtter. Vi leser at han tok en tjeners plass da han gjorde dette (Joh 13:4-15).

Da Jesus ble fristet i ødemarken til å tilbe satan, skulle han få makt over alle verdens riker. Men han besto prøven. Jesus var ikke ute etter kortsiktig gevinst, heller ikke verdslig makt. Derfor kom han ikke ridende inn i Jerusalem med hester og mange soldater rundt seg. Nei, han var ingen opprørsleder. Dersom hans rike hadde vært av denne verden, kunne han ha latt sine tjenere kjempet, og han ville ikke ha blitt overgitt til jødene.

Guds tanker er høyere
Bibelen sier at Guds tanker er høyere enn menneskenes tanker. Alt som har med sann kristen tro å gjøre kommer utenfra – fra Gud. Fra menneskenes indre kommer det bare religiøsitet. Heller ikke Peter kunne forstå Guds tanker. Han forsto ikke frelsens vei, at Jesus måtte gjennomgå smerte, hån og korsfestelse. Ja, hvem kan forstå det?

Folkemengden bredte kappene sine på veien og hogde grener av trærne og bredte ut foran ham. Noen gikk foran og andre fulgte etter – alle sammen fulle av begeistring. Slik er mennesket. Det har alltid trang til å samle seg om noe, spesielt når noe engasjerer. Slik var det også i «tidenes morgen». De ville bygge et tårn som skulle nå opp til himmelen, for å gjøre seg et navn. Men Gud stanset deres planer. Slik er det også i dag. Vi har f.eks. lett for å samle oss rundt predikanten, rundt en sterk leder. Og da kan det hende at Jesus blir skjøvet til side. Vi kan tenke at når vi er mange, er vi sterke. Et øyeblikks rus og stor begeistring.

Det lød et hosianna, men ikke lenge etterpå ble det ropt: korsfest! Menneskene er uberegnelige. Men Guds vei ligger fast. Himmel og jord skal forgå, men Guds ord skal aldri forgå. Midt i det forgjengelige er det noe som er evig, noe som står fast. Han kommer med fremtid og håp. Selv om det menneskelig sett så puslete ut, var det likevel jordens skaper som satt der på eselet. Å forstå dette er forunderlig, det er for høyt for meg. Sangeren sier det slik: «Hvor underlig er du i alt hva du gjør, hvem kan dine veier forstå?» (Sb 403:1). Når jeg tenker på hvordan Gud har handlet med meg gjennom livet, kan det bli mange spørsmål. Men jeg får hvile i dette at hans mål er å føre den enkelte til himmel og salighet.

Rom for ærens konge?
Slik Jesus dro inn i Jerusalem, ønsker han også å dra inn til deg. Han kommer gjennom sitt Ord og ved sin Ånd. Han kommer og setter alt i stand. Han tvinger seg ikke inn på noen. Saktmodig kommer han. Han kommer – å, hvilken nåde – han som er synderes venn. «Har du intet rom for Jesus, han som gav sitt liv for deg?» (Sb 169). I koret står det: «Rom for Jesus, ærens konge! Å, lukk opp og slipp ham inn! Salighet han med seg bringer, all hans herlighet blir din». Har du rom for ham? Han vil frelse deg.

En dag kommer han igjen for å hente sine. Han kommer for å holde dom. Da kommer han i makt og herlighet. Som lynet går ut fra øst til vest skal hans komme være. Er jeg rede til å møte ham når han kommer? Spørsmålet blir om du eier hans tilgivelse og har sett hans nåde. Han kommer for å sette punktum for denne tids husholdning. Da kommer han ikke i avmakt, heller ikke ridende på et esel. Når han kommer, er nådetiden slutt. For den som ennå står utenfor, blir det for evig for seint. Han har gått i forveien for å gjøre i stand et rom for bruden. Når huset er fullt, blir døra stengt. Da gjelder det en evig fortapelse eller en evig salighet.

Ta imot ham – i dag!
I dag kommer han til deg. I Bibelen heter det bare «i dag». «I dag om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter» (Heb 3:7). Kongenes konge og Livets fyrste vil inn til deg. Han kommer alltid til rette tid, selv om det av og til ikke virker slik for oss. Er du rede til å møte din konge? Har du olje på lampa og på kanna? Det er bare én som kan gjøre deg rede, som kan frelse deg. «Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag» (Fil 1:6). Han vil komme til deg hver eneste dag og stanse deg i din travle hverdag. Får han oss i tale eller blir kristendommen bare en kulturarv? Spørsmålet er om han får være din personlige frelser. Her blir det ikke bare snakk om et øyeblikks begeistring, å bli revet med i en følelsesrus. Nei, det gjelder å ha et personlig forhold til ham i det daglige. Da er det om å gjøre å ha et lyttende øre, og finne «Maria-plassen» ved Jesu føtter.

Saktmodig kommer han – i «den stille susing». Herre, kom!

«…mine tanker er ikke deres tanker, og mine veier er ikke deres veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.»Jes 55:8-9