Læren om Kristus

Hvilken artikkel er den viktigste i hele vår kristne lære? Det viktigste – og hovedsummen – av den kristne lære er dette, at Gud har sendt og gitt oss sin Sønn Kristus, og ved ham alene tilgir oss alle våre synder, gjør oss rettferdige og salige. For er det ikke sant, at vi alene ved Guds nåde er forløste fra synd og død, rettferdig- og saliggjorte, og det uten alle våre gjerninger og uten vår fortjeneste? Kan vel djevelen eller pavedømmet nekte det, at Kristus er født og død for oss, ja, har utgydt sitt blod for å tilegne oss slik nåde og at han ved dåpen og Ordet meddeler oss den? Denne grunn og klippe må til og med helvetes porter la stå!

Derfor skal vi, som ikke vil fare vill, fremfor alle ting se til at vi beholder rett og fast vår hovedartikkel om Kristus. Da kunne vi dømme rett om alle utvortes former og alt utvortes vesen, og Ånden vil herlig lære og føre oss – ja, da vil alle som vil være fromme, finne gode gjerninger nok å gjøre, uten å selv behøve oppsøke dem. (…)

Hvor denne sol skinner og lyser i hjertet, der er den rette forstand i alle ting, slik at man kan stå fast og beholde alle artikler rene og uforfalsket, slik som: At Kristus er et sant menneske, født av jomfru Maria, og samtidig en sann og allmektig Gud, født av Faderen fra evighet av, en herre over englene og alle skapninger. Likeså tror og lærer man rett om Den Hellige Ånd, om dåpens og nattverdens sakrament, om gode gjerninger og om de dødes oppstandelse. (…)

For denne kunnskap utretter alt, bringer oss all visdom, ja, Gud selv med alle hans gaver – lukker himmelen opp – forstyrrer helvete, djevelen og verden med all deres visdom og kraft, løgn og mord.

«Forklaring til den 51. Davids salme»,Luther forlag, Oslo, 1975