Utdrag fra bibelskolens årsmelding 2010 – Får Ordet nå hjertene?

2Tes 3:1

Det er nok ikke de ytre kår for Guds ord i verden apostelen tenker på. Det er mange som er opptatt av det i dag, da vi mer og mer ser at våre myndigheter ønsker å legge bånd på forkynnelsen. Men det er ikke slike hindringer apostelen ser som det virkelige stengselet for Guds ord.

 

Ordet må åpne hjertene

Når han senere sitter i fengsel for sin forkynnelse, formaner han de troende i Kolossæ til å be om at det må bli åpnet en dør for Ordet (Kol 4:3-4). Og da tenker han ikke på at fengselsdøren må åpnes, så han får tilbake sin ytre frihet, men på døren inn til menneskenes hjerter. Det er den døren som må åpnes for Ordet. Herrens ord trenger fritt løp inn i hjertene hos dem som hører, skal det tas imot med glede og holdes i ære.

 

De vrange og onde menneskene han ber om å bli fri, er ikke dem som er utenfor den troende forsamling; myndigheter og andre, men ugjenfødte mennesker i den troende forsamling, de som er fremmede for troen og troens liv.

 

Ytre motstand har aldri vært noe virkelig hinder for Guds ord. For Ordet lar seg ikke binde, det bærer ikke lenker (2Tim 2:9). Det største problemet er ikke å nå ut med Ordet, men om det får nå inn til hjertene, ikke bare hos alle de andre, men også hos oss som bekjenner kristennavnet. Det eneste virkelige hinder for Guds ord, er våre trange hjerter som ikke vil gi Guds ord rom. Var det behov for å be om dette på apostelens tid, er ikke behovet mindre i dag, da sinnene så lett pansres av alt mulig annet, ikke minst av de ulike medias uavlatelige strøm av verdslighet. For de unge er det nok særlig internett som tar tid, sinn og tanker, og så får ikke Guds ord rom. La oss be om at Herrens ord må få fritt løp og bli holdt i ære, i våre egne hjerter, i våre forsamlinger, og hos våre elever på Bibelskolen. For det er vår største nød og vårt fremste behov!

 

Elevene

Vi begynte høsten 2009 med 10 elever på heltid, som alle gikk helårskurset. En av elevene sluttet til jul, samtidig som to nye begynte på vårkurset.

 

Elevflokken var nok ikke så moden som vi har vært vant til, og det ga oss noen utfordringer både pedagogisk og internatmessig. Det gikk seg imidlertid godt til etter hvert, og elevene har vist god interesse, stilt mange spørsmål og vært aktive i timene. Det har vært svært lite fravær. Samtidig merker vi hvordan de mange ting; {jd_file file==Lov og Evangelium 2010 – Nr 06}ulike slag, tar mye av oppmerksomheten. Derfor er det et stadig bønneemne at Ordet må nå, ikke bare hodet, men inn til hjertene, slik at det blir hjertets liv, drivkraft og glede. Søkningen for neste år ser god ut. Det gleder vi oss over.

 

Besøk

Vi hadde besøk av Henric Staxäng og Kristian Fagerli på bibelkurset i november. I februar 2010 hadde vi bibelhelg med Gunnar Nilsson, som blant annet talte over emnet «Den kristne familien». Vi gleder oss over disse samlingene, og det er fint å se at så mange slutter opp om dem.

 

Personalet

Maria Gjuvsland begynte som husmor i 50 % stilling høsten 2009, da Elin Nilsson etter eget ønske gikk ned til 50 % stilling fra samme tidspunkt. Elin og Maria har delt husmoransvaret seg i mellom. Konrad Fjell er nå fast ansatt som lærer i 50 % stilling. I tillegg til undervisning i kirkehistorie har han vikariert for de øvrige lærerne ved reise- eller sykdomsfravær. Han har også ansvaret for skolens hjemmeside.

 

Økonomien

Regnskapet for Bibelskolen på Fossnes Eiendom viser for 2009 et driftsunderskudd på kr 54.710,- etter avskrivninger. Før avskrivninger er det et driftsoverskudd på kr 418.931,-. Overskuddet skyldes vesentlig at et større rentefritt lån til byggingen ble omgjort til gave ved årets utgang. For Bibelskolen på Fossnes er det et driftsunderskudd på kr.169.097,-. Samlet har virksomhetene på Fossnes et underskudd på kr 223.807,- etter avskrivninger. Før avskrivninger er det et samlet overskudd på kr 249.834,-. I tillegg skal nevnes at det er gjort store bygningsmessige investeringer som ikke har belastet driften, men balansen. Dette er muliggjort gjennom banklån, innskudd fra leietakere og lån fra NLLs hovedkasse.

 

Styrets sammensetning

Bibelskolens styre består av Jan Endre Aasmundtveit (formann), Tollef Fjære (nestformann), Magne Ekanger (sekretær), med Per Brattgjerd og Steinar Kvalvik som styremedlemmer. Asbjørn Fossli er 1. varamann.

 

Per Bergene Holm,

rektor

Jan Endre Aasmundtveit,

formann