Bibelskolen i endetidsperspektiv

Jeg drister meg til å komme med den påstand at jo lenger vi kommer inn i endetiden og nærmer oss Jesu gjenkomst, desto større betydning vil de bibelskoler få som Herren kan bevare i sannheten.

For det som alt kommer til å dreie seg om i endetiden, vil bli for eller imot Bibelens sannhet. Kampen kommer til å stå mellom Kristi Ånd og Antikrists ånd. Guds Ånd fremmer Jesus i sentrum – Antikrists ånd fremmer mennesket i sentrum.

I lys av Bibelen vil satans taktikk i endetiden gå ut på å gjøre løgnen så lik sannheten som mulig – og få gjort avveien så lik veien som mulig. «Det blir kaos i menneskers tanker om Gud, og Antikrist går inn i dette kaos». (Øivind Andersen)

Vi finner en sterk og realistisk skildring av den læremessige forførelse i Bibelen: «Den lovløse kommer etter satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen…» (2Tess 2:9-11)

I endetiden blir det derfor ganske umulig å stå i et læremessig nøytralt tomrom. Den som ikke blir i Sønnen, vil ganske visst bli fanget inn av forførelsens åndsmakt! (Sml. Luk 11:23-26)

I denne tid er det grunn til å spørre: «Vekter! Hvor langt på natt»? (Jes 21:11) Har nattemørket og endetiden begynt å trenge på? Jesus sier: «Jeg må gjøre hans gjerning som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide». (Joh 9:4)

Kan det tenkes at bibelskolene – i endetiden – kan komme til å bestå av små, enkle (og kanskje skjulte) «bibelstudiesentra», spredt rundt i de nordiske land?

Innen hver bibelskole blir det også kamp om å bli stående i sannheten. Men der hvor lyset fra evangeliet kan bli bevart, vil disse små skoler i endetiden kunne få en særlig oppgave av Herren til å befeste og styrke troens folk. «Hvem er da den tro og kloke tjener som hans herre har satt over sine tjenestefolk for at han skal gi dem mat i rette tid? – Salig er den tjener som hans herre finner i ferd med å gjøre dette, når han kommer»! (Mat 24:45-46) Her taler Jesus om å dele ut Livets Ord i endetiden. Den lille rest må være bevisst sitt kall.

Vranglære bekjempes ikke ved fortielse, med ved forkynnelse av den sanne bibelske lære. De små bibelskoler i endetiden kan komme til å få noe av den samme profetiske funksjon som Jesaja fikk: «Bind vitnesbyrdet inn, forsegl ordet i mine disipler»! (Jes 8:16) Slike små bibelskoler vil muligens kunne bidra til å demme opp mot den bibeloppløsende teologien.

Tilsvarende ser vi også i Åp 1:3: «Salig er den som leser (oppleser) og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær».

Det ville være en rik tanke om bibelskolene i endetiden kunne få være redskaper til å hjelpe og modne unge kristne til bibelsk «sunn kost» – slik at de kunne bli bevart hos Jesus når endetidens forførelser setter inn. Måtte Gud hjelpe oss i denne tid til å ta vare på Guds ord!

Fra «Bibelskolen i åndskampen»,

Stiftelsen På Bibelens Grunn, 1996

De som bygde på muren, og bærerne med sine byrder, de utførte arbeidet med den ene hånden, og med den andre holdt de sitt våpen. Hver av bygningsmennene hadde sverdet bundet til siden mens han arbeidet. Og basunblåseren stod ved siden av meg. Jeg sa til stormennene og forstanderne og til hele folket: Arbeidet er stort og omfattende, og vi er spredt på muren langt fra hverandre. På det sted hvor dere hører basunen lyder, der skal dere samle dere hos oss. Vår Gud vil stride for oss». Neh 4:17-20