Jesu seier er vår seier!

Jesu seier er vår seier!
Av Olaf Klavenæs

Da ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han til sist sulten. Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, så si at disse steiner skal bli til brød! Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på templets tinde. Og han sier til ham: Er du Guds Sønn, så kast deg ned! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. Jesus sa til ham: Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud. Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.

Matt 4:1-11

Det er to ting vi må være klar over når vi leser dette ord:

1. Jesus var alene i ørkenen, – det er ingen vitner til dette. Derfor må denne fristelse ha en spesiell betydning for oss siden Jesus har fortalt detaljert om den. Jesus ble fristet før og etter dette, men det har han ikke gitt oss samme innsikt i.

2. Jesus bruker ikke sin guddomsmakt, han møter fristelsen som sant menneske, «for Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen.» Jak 1:13

Dette at Jesus står der som menneske, betyr at han fristes som din og min stedfortreder.

Like før denne hendelsen, hadde Jesus blitt døpt av Johannes i Jordan. Der ble folk døpt i det de bekjente sine synder. Men Jesus hadde ingen synd å bekjenne. Han var uten synd!

Derfor nekter Johannes å døpe ham. «Men Jesus svarte ham og sa: La det nå skje! For slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» (Matt 3:15)

Da lot han det skje. «Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham.

Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.» (Matt 3:16-17)

Himmelen ble lukket ved syndefallet. Den åpner seg når Jesus bekjenner din og min synd som sin. Ja, Skriften sier om Jesus at han ble gjort til synd. Jesus død i synderes sted er en himmelåpner!

Den første kristne martyr, Stefanus, ser himelen åpen når han blir steinet. Han sa: «Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd! (Apg 7:56)

Synderen Stefanus fant himmelen åpen fordi Jesus hadde bekjent Stefanus’ synd som sin og sonet den som hans stedfortreder!

I vår tekst leser vi at djevelen frister Jesus til å si til stenene at de skulle bli til brød. Det kunne Jesus hvis han ville, og slik bevist at han var Guds sønn. Men djevelsens var å ødelegge frelsen ved å ta bort stedfortrederen, det sanne menneske som gikk i vårt sted, – som seiret i fristelsen i ditt og mitt sted.

Det var slik djevelen kom til de første mennesker, slik vi leser i 1. Mosebok 3. Slangen var listigere enn alle dyr på marken, han dåret Eva. Det står at hun så på treet og åt og gav sin mann, og fallet var skjedd.

Jesus gjorde det Eva ikke gjorde, og det du og jeg ikke gjør, – han holdt seg til Guds ord! – og svarte: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.

«Herre! Ved dine ord lever mennesket, og ved dem blir alt min ånds liv oppholdt.» (Jes 38:16)

«Men den som lever etter sine lyster, er levende død.» (1Tim 5:6)

Jesus avslører Satans løgner ved å holde seg til Guds ord. Og han møter djevelen nettopp med Guds ord. Den som holder seg til Guds ord, tvinger Satan til å vise sitt sanne ansikt.

Hva er det som karakteriserer de menn som har hatt noen betydning i Guds rike?

Det er at de har holdt seg til Guds ord, til det som står skrevet!

Det er det som skaper vekkelse. Det er det som gir åndelig liv.

Djevelens fristelse av Jesus gikk ut på tre ting: Selvhjulpenhet, selvhevdelse og egen makt og innflytelse. I disse tre ting finner du selve synden, dens art og vesen.

Jesus ble fristet til dette, og seiret. Det var mennesket Jesus som seiret i ditt og mitt sted som din og min stedfortreder.

Tenk på Goliat og David. De kjempet på vegne av sitt folk. Vant Goliat så vant filisterne, vant David vant Israel. David gikk mot Goliat i Herrens navn, slik vi leser i 1Sam 17:45: «David svarte filisteren: Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd. Men jeg kommer mot deg i Herrens, hærskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger – han som du har hånet.»

Davids seier var folkets seier.

Jesus seier er din seier. Her i ørkenen lider djevelen det avgjørende nederlag overfor Jesus, og dermed overfor alle som tror på Jesus.

Det er noe som heter å forfølge en seier. Det gjorde Jesus. Han ble fristet helt til det siste. Tenk på hva han sier til Peter: «Vik bak meg, Satan!» (Matt 16:23) Og tenk på kampen i Getsemane.

Jo, Jesus ble fristet helt til det siste, mens den fullkomne seier på Golgata nærmet seg. Der holdes dom over denne verden. For nå skal denne verdens fyrste kastes ut. (Joh 12:31)

På korset roper Jesus ut de forløsende ord: «Det er fullbrakt!»

Da var seieren vunnet.

Hvilken seier?

Din og min seier!

Det bekreftes i oppstandelsen! Han fôr opp til himmelen som Menneskesønnen, og når han kommer igjen er det som Menneskesønnen. Han er Det nye mennesket, det fullkomne mennesket. I hans seier får det falne mennesket – du og jeg – seier! Han seiret for oss!

Brorson sier det i en påskesalme:

Jesus han har vunnet, Jeg har seiren funnet, I Jesus har jeg funnet den.

Når fristelsen kommer, vinner du ikke ved å se på deg selv og på fristelsen. Du vinner ved å se på Jesus. Vi blir formanet til det i Heb 12:2: «Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender.»

Se på ham! Der er din seier! Han har seiret over det du ligger under for!

Johan Nordahl Brun synger:

Jeg har vunnet, Jesus vant, Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant og jeg har vunnet!

Og enda en strofe fra Brorson:

Frisk opp du svake hjerte, Og fatt et freidig mot. La det kun koste smerte, Ja ære liv og blod. Hold du deg alltid nær Til Kristi kors og vunder, Så ligger Satan under Med hele mørkets hær.

Tenk på hva det betyr at Jesus seiret i vårt sted!

Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. (Rom 5:12)

Hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Altså, likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. (Rom 5:17-18)

Ja, Jesu seier er sannelig vår seier!

Min seier!